Profiles

Birgitta Frojdendahl

Birgitta Fröjdendahl

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 766 87
E-post birgitta.frojdendahl@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 956
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor i engelsk språkdidaktik vid Institutionen för språkdidaktik från ht. 2013.

Filosofie kandidat i engelska och konstvetenskap (1988). Filosofie doktor i engelska (1997). Lärarexamen och filosofie magister i engelska (huvudämne) och svenska (2010).

År 1997 doktorerade jag på en avhandling om senmodernistisk engelsk poesi: The Engineering of Being: An Ontological Approach to J.H. Prynne vid Umeå universitet med en extern handledare, docent Rod Mengham, Cambridge universitet.

I övrigt har jag verkat på ett flertal lärosäten, skolor och kursverksamheter i Sverige och utomlands. Dessutom har jag arbetat som skribent (svenska/engelska) och fotograf för tidningen Fastighetsaktien, inom ramen för arkitektur samt stadsutveckling, främst i Stockholmsregionen.

Undervisning

Undervisning är aktuell för mig under ht 2020 i följande sammanhang:

  • handledning och examination av självständiga arbeten
  • VFUIII på ämneslärarprogrammet i ämnena engelska och svenska

Forskning

Pågående forskningsprojekt

Att utveckla summativ bedömarkompetens: En longitudinell studie av språklärarstudenter och nyutexaminerade språklärare (SALLT)

Syftet med SALT är att undersöka språklärarstudenters och nyutexaminerade lärares summativa bedömarkompetens i slutet av ämneslärarutbildningen samt under de inledande verksamhetsåren. I projektet ska vi även beakta faktorer som kan ha inflytande på nämnda kompetens i ljuset av teoretiska ramverk gällande lärarkognition och språkbedömning.

Genom longitudinella fallstudier, insamlar vi kvantitativa och kvalitativa data (via enkäter, intervjuer och dokumentanalyser) från lärarstudenter i de senare skedena av ämneslärarutbildningen och, senare, från nyutexaminerade lärare i slutet av det första året som verksam lärare.

Resultaten förväntas leda till nya insikter om hur lärarstudenter och nyutexaminerade, behöriga lärare utvecklar bedömarkompetens inom tidsramen ett till två år. Dessutom kan resultaten ge oss i forskarlaget anledning till att föreslå rekommendationer med direkt relevans för att utveckla nya bedömningsinitiativ inom lärarutbildningen och i skolor.

Developing summative assessment literacy: A longitudinal study of pre-service and novice language teachers (SALLT)

The purpose of SALT is to investigate pre- and in-service teachers’ summative assessment literacy at the end of their training as well as during their first years of teaching. The project will also consider factors influencing this literacy based on teacher cognition and language assessment theories as a conceptual framework.

Employing a longitudinal multiple case-study approach, we will collect quantitative and qualitative data (involving questionnaires, interviews and document analyses) from pre-service teachers at the end of teacher education and later from novice teachers at the end of the first years of teaching.

We expect the results will provide new insights into how pre-service teachers and novice teachers develop assessment literacy within a period of 1–2 years. In addition, the results will help us offer recommendations with direct relevance to design new assessment initiatives within teacher education and in schools.

Forskare

Universitetslektor Anne Dragemark Oscarson, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) Göteborgs universitet; professor Ali Yildirim, (IDPP) Göteborgs universitet; docent Raili Hildén, Humanities and Social Sciences Education, Department of Education/Avdelningen för pedagogik, Helsingfors universitet och universitetslektor Birgitta Fröjdendahl, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

Finansiering:

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet inom ramen för utbildningsvetenskaplig forskning från år 2019 till och med 2021.

Avslutade projekt

Mellan ht. 2016 och vt. 2018 drev jag ett samarbetsprojekt, finansierat av Stockholms universitet, med docent Raili Hildén vid Helsingfors universitet. Projektets fokus var lärarkognition; lärarstudenters och lärares bedömarkompetens för skolämnet engelska (Sverige) och svenska som andraspråk (Finland).

Vidare, från ht. 2015 till och med ht. 2016 deltog jag i två kvalitetsutvecklingsprojekt vid SU. Det ena projektet bedrevs vid CeUL med namnet "Examinationsformer vid språkinstitutioner på SU". Det andra kvalitetsutvecklingsprojektet, som jag ledde, gick under rubriken "Självständigt arbete som en integrerad del av lärarutbildningen" och finansierades av rektor vid SU.

Postdoktorala projekt i forskningsfältet engelsk litteraturvetenskap:
Åren 1999–2003. Forskarassistent, Vetenskapsrådet, placering vid universiteten i Uppsala och i Stockholm. Under dessa år bedrev jag forskning inom engelsk litteraturvetenskap, med särskilt fokus på poetiska aspekter i följande författarskap: Michael Ondaatje och John Berger; Elizabeth Smart; Samuel Beckett samt, inom svensk litteraturvetenskap, Birgitta Trotzig.

Åren 1998–1999. Postdoktoralt stipendium, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, gästforskare vid Toronto universitet och Reading universitet.

 

Filer

Senast uppdaterad: 4 november 2020

Bokmärk och dela Tipsa