Profiles

Birgitta

Birgitta Fröjdendahl

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 766 87
E-post birgitta.frojdendahl@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 956
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Bakgrund 

Filosofie kandidat i engelska och konstvetenskap (1988). Filosofie doktor i engelska (1997). Lärarexamen och filosofie magister i engelska (huvudämne) och svenska (2010).

År 1997 doktorerade jag på en avhandling om senmodernistisk engelsk poesi: The Engineering of Being: An Ontological Approach to J.H. Prynne vid Umeå universitet med en extern handledare, docent Rod Mengham, vid Cambridge universitet.

År 2010 kompletterade jag med en lärarexamen och blev fil. mag. i engelska och svenska vid Stockholms universitet.

I övrigt har jag verkat på ett flertal lärosäten, skolor och kursverksamheter i Sverige och utomlands. Dessutom har jag arbetat som skribent (svenska/engelska) och fotograf i tidningen Fastighetsaktien, inom ramen för arkitektur samt stadsutveckling, främst i Stockholmsregionen.

Undervisning

Undervisning och handledning

Universitetslektor i engelsk språkdidaktik vid Institutionen för språkdidaktik från ht. 2013 och framåt. Undervisning och kursansvar är aktuellt för mig i följande sammanhang:

– master-kurs, ämneslärarprogrammet, VAL, KPU samt grundlärarprogrammet för 4–6-lärare

– handledning på magister-nivå 

– handledning och examination av självständiga arbeten samt

– verksamhetsförlagd utbildning på skola.

Forskning

Vetenskaplig inriktning

Efter disputationen år 1997 erhöll jag ett postdoktoralt stipendium av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i Stockholm som gästforskare vid Toronto universitet, Kanada, samt vid universiteten i Reading och Cambridge, Storbritannien.

Sedan fick jag en fyraårig tjänst som forskarassistent vid Vetenskapsrådet med placering vid universiteten i Uppsala och i Stockholm. Under dessa år bedrev jag forskning inom engelsk litteraturvetenskap, med särskilt fokus på poetiska aspekter i följande författarskap: Michael Ondaatje och John Berger; Elizabeth Smart; Samuel Beckett samt, inom svensk litteraturvetenskap, Birgitta Trotzig.

Forskningsprojekt
Pågående forsknings- och kvalitetsutvecklingsprojekt

Ett pilotprojekt inom ramen för forskningsfältet formativ och summativ bedömning är under utveckling. I besläktad anda med forskare som brittiska "The Assessment Reform Group" anser jag att bedömningsprocesser inbegriper möjligheter och utmaningar för en hög grad av interaktion mellan parterna i undervisningsprocesser. Om bedömning i formativ mening kan uppfattas som utvecklande i ett lärande för livet, då kan konstruktiva, progressiva möjligheter utvecklas för parterna i processen. Dessutom delar jag Heidi L. Andrades åsikt om behovet av kontinuerlig forskning på fältet för att granska resultat av olika ansatser till formativa bedömningsprocesser i olika miljöer.

Vissa av mina inledande frågor är följande: I vilken mån är det viktigt att elever eller studenter - när så är påkallat och relevant - kan delta i utformandet av lärandeprocesser även i ett inledande skede av en läroprocess; kontinuerligt samtalar med lärare om hur undervisningen fortskrider; tar del av återkoppling för progressiva läroprocesser; ger återkoppling till studiekamrater samt förväntas reflektera över och kommentera sitt eget lärande. Av särskilt intresse för mig, i detta preliminära skede, är hur sådan bedömning tillämpas i svenska skolor - inom samtliga ålderskategorier för elever - samt på högskolor och universitet. Det kan således gälla en undersökning av hur lärare på olika nivåer hanterar balans och samverkan med elever och studenter för formativ och summativ bedömning. Det kan även vara värt att granska i vilken grad lärare, i ett makroperspektiv, bereds möjlighet att pröva sådana processer i Sverige.

Avslutade projekt

Under ht. 2015 och vt 2016 deltog jag i två kvalitetsutvecklingsprojekt vid SU. Det ena projektet, som bekostades av medel från CeUL, med namnet "Examinationsformer vid språkinstitutioner på SU" löpte under ht. 2015, medan det andra gick under rubriken "Självständigt arbete som en integrerad del av lärarutbildningen" som finansierades av rektor vid SU.
Postdoktorala projekt i forskningsfältet engelsk litteraturvetenskap:
Åren 1999–2003. Forskarassistent, Vetenskapsrådet, placering vid universiteten i Uppsala och i Stockholm.
Åren 1998–1999. Postdoktoralt stipendium, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, gästforskare vid Toronto universitet och Reading universitet.

Filer

Senast uppdaterad: 21 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa