Profiles

Barbro Landén

Barbro Landén

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 35 04
E-post barbro.landen@tyska.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

Titel: Fil dr, universitetslektor

Arbetar som: Universitetslektor i tyska med inriktning språkvetenskap
Rum: E574
Telefon: 08-16 3504
E-post: barbro.landen@tyska.su.se
Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, hus E, plan 5
Språk: Tyska, svenska, engelska

Utbildning och anställningar/Ausbildung und Anstellungen

1976 Filosofie kandidatexamen i tyska och svenska, Lunds universitet
1978 Ämneslärarexamen i tyska och svenska, Lärarhögskolan i Malmö
1985 Filosofie doktorsexamen i tyska, Lunds universitet

1986-1993 Gymnasielektor i tyska och svenska
1993-2001 Universitetslektor i tyska, Lunds universitet
2001- Universitetslektor i tyska, Stockholms universitet

Forskningsområden/Forschungsschwerpunkte

Textlingvistik/Textlinguistik
Kontrastivitet, tyska-svenska/Kontrastivität, Deutsch-Schwedisch

Textlingvistiken är ett spännande forskningsområde som erbjuder rika möjligheter att undersöka olika språkliga företeelser i olika textsorter.
I min doktorsavhandling Form und Funktion der Redewiedergabe in einigen ausgewählten historischen Darstellungen undersöker jag sambandet mellan den språkliga formen och den kommunikativa funktionen hos återgivet tal i valda delar av fem historikers framställningar om Weimarrepubliken.
Under senare år har jag intresserat mig för hur ett textlingvistiskt synsätt kan tillämpas på skönlitterära texter för att få grepp om inbäddning av dialog i den episka kontexten. Hur etableras det inre sammanhanget i texten, eller, med en textlingvistisk term, koherensen mellan den episka kontexten och dialogen? Undersökningsmaterialet består av textexempel ur romanerna Johannisnacht av Uwe Timm, Der Vorleser av Bernhard Schlink och Februarschatten av Elisabeth Reichart.
Kontrastiva perspektiv på språkparet tyska-svenska är förstås intressanta för mig som universitetslärare i tyska. Tillsammans med Valéria Molnár, professor i tyska vid Lunds universitet, har jag skrivit en uppsats som diskuterar likheter och skillnader mellan det tyska och det svenska passivsystemet med utgångspunkt i en av Valéria Molnár utvecklad teoretisk modell, där passiv definieras som en morfologisk kategori (shifter) som intar en mellanposition mellan den morfologiska kategorin aktivs båda poler aktiv och inaktiv.

Die Textlinguistik ist für mich ein spannendes Forschungsgebiet, das die Untersuchung verschiedener sprachlicher Erscheinungen in unterschiedlichen Textsorten ermöglicht.
In der Dissertation Form und Funktion der Redewiedergabe in einigen ausgewählten historischen Darstellungen untersuche ich den Zusammenhang zwischen der sprachlichen Form und der kommunikativen Funktion der Redewiedergabe in ausgewählten Teilen historischer Darstellungen der Weimarer Republik.
In den letzten Jahren habe ich mich unter anderem damit beschäftigt, wie eine textlinguistische Betrachtungsweise auf Romantexte angewandt werden kann, um das Phänomen Dialog in der Narration in den Griff zu bekommen. Wie sieht aus textlinguistischer Perspektive die Einbettung des Dialogs in den epischen Kontext aus? Es geht somit um die Nahtstelle zwischen Erzählerrede und Figurenrede. Wie wird der innere Textzusammenhang, oder, mit dem textlinguistischen Terminus, die Kohärenz zwischen epischem Kontext und Dialog hergestellt? Untersuchungsmaterial sind Textbeispiele aus den Romanen Johannisnacht von Uwe Timm, Der Vorleser von Bernhard Schlink und Februarschatten von Elisabeth Reichart.
Kontrastive Perspektiven auf das Sprachpaar Deutsch-Schwedisch sind natürlich für mich als Dozentin für Germanistik von großem Interesse. Zusammen mit Valéria Molnár, Professorin für Germanistik an der Universität Lund, diskutiere ich in einem Aufsatz Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen dem deutschen und dem schwedischen Passivsystem. Dabei gehen wir von einem von Valéria Molnár entwickelten theoretischen Modell aus, in dem das Passiv als eine morphologische Kategorie (Shifter) definiert wird, die eine Zwischenposition zwischen der aktiven und der inaktiven Lesart der morphologischen Kategorie Aktiv einnimmt.

Undervisning/Unterricht

Nybörjartyska/Anfängerdeutsch

Tyskt uttal/Deutsche Aussprache

Grammatik/Grammatik

Språkhistoria/Sprachgeschichte

Lingvistik/Linguistik

Översättning/Übersetzung

Skriftliga övningar av olika slag/Schriftliche Übungen verschiedener Art

Läsfärdighet/Lesefertigkeit

Språkvetenskapliga temakurser/Sprachwissenschaftliche Seminare

Vetenskapliga och pedagogiska arbeten/Wissenschaftliche und pädagogische Arbeiten

Monografi/Monographie

Landén, Barbro (1985): Form und Funktion der Redewiedergabe in einigen ausgewählten historischen Darstellungen. Lunder germanistische Forschungen 54. Stockholm: Almqvist Wiksell International

Uppsatser/Aufsätze

Landén,Barbro/Molnár, Valeria (2003): Passive as activity aspect. On the relation between aspectuality and passive: A comparative study of German and Swedish. In: Structures of Focus and Grammatical Relations. Edited by Jorunn Hetland and Valéria Molnár (Linguistische Arbeiten, Band 477). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 187-230

Landén, Barbro (2005): Dialog im epischen Kontext. In: Dialogue Analysis IX: Dialogue in Literature and the Media. Selected Papers from the 9th IADA Conference, Salzburg 2003, Part 1: Literature. Edited by Anne Betten and Monika Dannerer. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 173-182

Landén, Barbro (2018): "Endlich seid ihr da!" Zu Erscheinungsformen von Emotionen in Grammatikbüchern. In: Frank Thomas Grub / Dessislava Stoeva-Holm (Hrsg.)  (NORDEUROPÄISCHE ARBEITEN ZUR LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR / NORTEHERN EUROPEAN STUDIES IN LITERATURE, LANGUAGE AND CULTURE 7):  Emotionen. Beiträge zur 12. Arbeitstagung schwedischer Germanistinnen und Germanisten Text im Kontext in Visby am 15./16. April 2016. Berlin: Peter Lang, 37-59

Recensioner/Rezensionen

Landén, Barbro (2005): Gudrun Brundin och Trude Ericson: Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur, 2004. I: Studia Neophilologica 77, 137-141

Pedagogiska publikationer/Pädagogische Publikationen

Stern, Börje/Sturmhoefel, Horst/Dünnbier, Maret/Landén, Barbro (1992): Unterwegs 1 och 2. Läroböcker, övningsböcker, facit och lärarhandledning för gymnasiet, B-tyska. Malmö: Corona

Dünnbier, Maret/Landén, Barbro (1994): Unterwegs in Europa. Lärobok för gymnasiet, B-tyska. Malmö: Corona

Dünnbier, Maret/Landén, Barbro/Reding, Josef (1997): Einfach weiter. Lärobok och övningsbok för gymnasiet, B-tyska. Malmö: Corona

Dünnbier, Maret/Landén, Barbro (1998): Noch weiter. Lärobok för gymnasiet, B-tyska. Malmö: Akademiförlaget Corona

Landén, Barbro (2000): Att få grepp om texter. I: Pedagogiska idéer. Tillämpningsuppgifter i kursen i praktisk universitetspedagok för lärare inom HT-området 2000. Lunds universitet, Området för humaniora och teologi, Personalutvecklingskommittén, Rapport 1: 2000, 7 sidor

Landén, Barbro (2008):Enabling researchers and postgraduate students to read German. In: Deutsch: Lehren und Lernen, Autumn 2008, No 38, 18-21

Landén, Barbro (2015): Wisssenschaftssprache Deutsch in den Griff bekommen. In: Charlotta Seiler Brylla und Elisabeth Wåghäll Nivre (Hrsg.) unter Mitwirkung von Irina Hron (Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholmer Germanistische Forschungen 80): Sendbote zwischen den Kulturen. Gustav Korlén und die germanistische Tradition an der Universität Stockholm. Stockholm, 231-242

Administrativ verksamhet/Verwaltungstätigkeit

2004-2014 studierektor i tyska och övergripande studierektor vid Institutionen för baltiska språk, finska, tyska och nederländska/Studienrektorin für Germanistik und hauptverantwortliche Studienrektorin des Instituts für Baltistik, Fennistik, Germanistik und Niederlandistik

2007-2009 ställföreträdande prefekt vid Institutionen för baltiska språk, finska och tyska /stellvertretende Institutsleiterin am Institut für Baltistik, Fennistik und Germanistik

Priser/Preise

Kockska belöningen 1985 av Vetenskapssocieteten i Lund för min avhandling/für meine Dissertation

Stipendium Humaniora 1999 för min verksamhet inom översättarutbildningen vid Lunds universität /Stipendium Humaniora 1999 für meine Tätigkeit innerhalb der Übersetzerausbildung der Universität Lund

Pedagogiskt pris - Årets lärare 2011 vid Stockholms universitet/Pädagogischer Preis - Lehrende des Jahres 2011 an der Universität Stockholm

 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Barbro Landén vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 15 maj 2018

Bokmärk och dela Tipsa