Profiles

Birgitta Schwartz

Birgitta Schwartz

Universitetslektor, docent

View page in English
Arbetar vid Företagsekonomiska institutionen
E-post birgitta.schwartz@sbs.su.se
Besöksadress Kräftriket hus 3
Rum 325
Postadress Företagsekonomiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Birgitta Schwartz är docent i företagsekonomi vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Hon har tidigare varit verksam vid Mälardalens högskola som lektor och disputerade 1997 vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Forskning

Birgittas forskningsintresse inriktar sig på organisationers handlingar och strategier i relation till miljö och social hållbarhet. Hennes doktorsavhandling fokuserar på tre företags miljöstrategier, Volvo, The Body Shop och Tarkett, och hur de hanterar miljökrav i samspel med andra organisationer i omvärlden. Entreprenörskapets betydelse visas bl.a. i avhandlingen men är också ett område som Birgitta intresserar sig för när det gäller enskilda personers förmåga till att påverka företag att ta ett större ansvar än enbart vinstmaximering, som att förbättra samhället rörande miljö- och sociala frågor. Denna typ av handlingar som utvecklas i samspelet med andra aktörer kan beskrivas som samhällsentreprenöriella processer. Inom forskningsprojektet "Samhällsentreprenörskap som en väg att skapa hållbara marknader" har Birgitta studerat Fairtrade-företaget Oria och följt dess VD under tre år och hennes arbete för att förbättra livsvillkoren för indiska textilarbetare. Projektet ingick i programmet Organisering av samhällsentreprenörskap i Sverige. Birgitta har även intresserat sig för standardisering av miljöansvar såsom ISO 14001 och socialt ansvar ISO 26000 och argumenterat för behovet av ett kritiskt förhållningssätt till hur organisationer arbetar med hållbar utveckling genom olika verktyg, modeller och tekniker. Hon har också forskat om djurhållningsfrågor inom den svenska köttindustrin relaterat till denna industris intresse för socialt och miljömässigt ansvar där näringslivets ideologi om tillväxt och vinstmaximering ofta står i konflikt med etiska och moraliska hänsyn till djuren. För närvarande forskar Birgitta om landsbygdens mer småskaliga entreprenörer som mathantverkare och de som inriktar sig på ekologisk produktion och djurhållning.

Urval av publikationer:

Schwartz, B.1995/1997. "Företagsstrategier för olika miljöutmaningar", I: Dobers, P. och Wolff, R., (red.), Miljöstrategier: ett företagsekonomiskt perspektiv, Nerenius & Santérus förlag, Stockholm, 1:a upplagan 1995, 2:a upplagan 1997.

Schwartz, B. 1997. Det miljöanpassade företaget: strategiska uppträdanden på den institutionella scenen, doktorsavhandling, Nerenius & Santérus förlag, Stockholm.

Schwartz, B. 2006/2009,”Environmental Strategies as Automorphic Patterns of Behaviour”, Business Strategy and the Environment, Vol 18, Issue 3: 192-206.

Schwartz, B. 2006. “Sustainable Development and Corporate Social Responsibility in the Meat Industry: Can it Change the Cruel Treatment of Animals?” I Science for Sustainable Development: Starting Points and Critical Reflections, Frostell, B. (red), Uppsala: Intellecta Docusys.

Schwartz, B and Tilling, K. 2009. “'ISO-lating' Corporate Social Responsibility in the Organizational Context: A Dissenting Interpretation of ISO 26000.” Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Special Issue: CSR and Developing Countries Perspectives, Dobers, P. och Halme, M. (red). Vol 16 Issue 5: 289-299.

Schwartz, B. och Tilling, K. 2009. “Den institutionella teoribildningens begränsningar för att förstå maktförhållanden och organisationers ansvar i arbetet för en hållbar utveckling.” Nordiske organisasjonsstudier 3/2009.

Schwartz, B. and Tilling, K. 2010. “Standardizing Corporate Social Responsibility: the case of ISO 26000 from a critical perspective”. I Corporate Social Responsibility: Challenges and Practices (red) Dobers, P. Santérus förlag.

Schwartz, B. 2012. “Societal Entrepreneurship Contextualized: Dark and Bright Sides of Fair Trade”. I Societal Entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting, Berglund, K., Johannisson, B. and Schwartz, B. (red), p.139-162. Edward Elgar.

Berglund, K., Johannisson, B. and Schwartz, B. 2012. Societal Entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting, Berglund, K., Johannisson, B. and Schwartz, B. (red). Edward Elgar.

Berglund, K. and Schwartz, B. 2013. “Holding on to the anomaly of social entrepreneurship: Dilemmas in starting up and running a fair-trade enterprise”. Journal of Social Entrepreneurship. Vol 4, Issue 3: 237-255.

Johannisson, B., Johansson, A.W., Sundin, E., Berglund, B., Rosell, E., Schwartz, B., Stenberg, R. and Tillmar, M. 2015. “Organizing Social Entrepreneurship: a Cross Sector Challenge”. I The Handbook of Entrepreneurship and sustainable development research, Kyrö, P. (red). Edward Elgar.

Söderbäck, M. och Schwartz, B. 2016. "Högskola och civilsamhälle i samverkan: svenska studenters fältstudier i Mozambique". I Samproduktionens retorik och praktik: inom området hälsa och välfärd, Holmström, I. K., Stier, J., Tillgren, P. och Östlund, G. (red). sid. 155-165. Lund: Studentlitteratur.

Lindbergh, J. and Schwartz, B. 2018. “Entrepreneurship in Societal Change: Students as reflecting entrepreneurs?” In Revitalizing Entrepreneurship Education: Adopting a crititcal approach in the classroom, Berglund, K and Verduijn, K. (eds). Routledge.

Schwartz, B. (2018) The Animal Welfare Battle: The Production of Affected Ignorance in the Swedish Meat Industry Debate. Culture and Organization. https://doi.org/10.1080/14759551.2018.1513937

 

 

 

Senast uppdaterad: 8 februari 2019

Bokmärk och dela Tipsa