Avhandlingsprojekt
Avhandlingsprojektet undersöker olika former av historiebruk i de teorier om ideologiernas död som uppkommit i den västerländska politiska teorin efter andra världskriget. Avhandlingen syftar även till att jämföra 1950-talets idéer om ideologiernas död med de besläktade teorierna på 1990-talet.

På vilka sätt används historien för att bevisa att de politiska ideologierna är döda? Hur utnyttjas historiska händelser som krig, revolutioner och politiska omvälvningar som argument för att ideologierna spelat ut sin roll? Vilka historiefilosofiska antaganden och metahistoriska föreställningar döljer sig bakom idéerna om ideologiernas död? Går det att skönja grundläggande likheter i resonemanget hos 1950-talets teorier om avideologisering och 1990-talets?

Avhandlingens syfte är att ge fördjupad kunskap om förhållandet mellan historiebruk, politik och ideologi samt skärskåda hur historien används och anpassas för politiska ändamål.

Handledare
Bosse Holmqvist, idéhistoriska institutionen.
Mats Hallenberg, historiska institutionen.

Intresseområden
Ideologiernas död, postpolitik, antipolitik, historiebruk, historiefilosofi