Profiles

Elin Manker (photo: Sven Johansson)

Elin Manker

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 25 28
E-post elin.manker@arthistory.su.se
Besöksadress Frescativägen 24
Rum 341
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand i Konstvetenskap

Forskningsintressen: Design- och hantverkshistoria, design- och hantverksteori, estetik, materialitet, temporalitet, kommersialism

Tidigare utbildning / Previous education:
Fil.Mag i Estetik (Södertörns högskola)
Fil.Mag i bild- och designpedagogik (Konstfack)
Fil.Kand i Konstvetenskap (Stockholms Universitet )

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt, Förlagd Form. Designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890, undersöker estetisk teoribildning i text och bild i relationen designprocesser i den mekaniserade men ännu hantverksbaserade fabrikstillverkningen av vardagsföremål vid den tid då designpraktiken i mer modern mening formerades i Sverige. Avhandlingen syftar till att belysa hur estetiska val växte fram i en dialektisk väv av samhällsförändringar i vid bemärkelse, vilka bättre förstås som en del av modernitetens mekanismer än som enkel imitation av äldre stilar – vilket varit en vanlig beskrivning i tidigare forskning.

Undersökningen följer två spår. Den ena analyserar den typ av publikationer jag kallar populär estetik, ett begrepp hämtat från 1800-talslitteraturen genom den tyske konsthistorikern Carl Lemcke. Lemckes estetik, liksom andra samtida teoretiker såsom Gottfried Semper, Jakob von Falke eller Lorentz Dietrichson, skiljer sig från den mer välkända John Ruskins eller Arts&Crafts-rörelsens. Populärestetikerna förespråkade ett samarbete med industrin och uppmuntrade möjligheten till spridning av kommersiella produkter, samtidigt som de på olika sätt argumenterade för historiska referenser i formgivningen, bland annat genom skapandet exempelsamlingar. Den populära estetiken, som spreds genom handböcker och tidskrifter, synliggör ett behov hos samtiden att diskutera, förstå, föreslå och handleda kring form, smak och uttryck, samt visar hur viktig frågan om design av industrins föremål var i samhällsdebatten redan långt före sekelskiftets reformivrande impulser.

Den andra spåret följer fabrikstillverkningens processer och avser att mer direkt analysera de föremål som diskuterades inom den populära estetiken. Fotogenlampan utgör undersökningens exempel och arkivhandlingar, priskuranter och den mekaniska verkstadens organisation är de material som studeras. I analysen argumenterar jag för att design i fabrikstillverkningen utgjordes av en kollektiv process samt att formspråket styrdes av något jag kallar elementdesign.

Teoretiskt bygger avhandlingen på en förståelse av heterogenitetagens, relationer och intraaktion, såsom diskuterat av sociologerna Bruno Latour och John Law och av vetenskapsteoretikern Karen Barad. Studien undersöker mönsterblad och ornamentik som aktörer med heterogen kapacitet, vilka tar del i den formativa processen av design genom hur de verkar inom den populärestetiska pressen och manufakturen. Metodologiskt arbetar avhandlingen genom närstudier samt genom att undersöka ovanstående aktörer med utgångspunkt i vad kulturteoretikern Mieke Bal kallat "travelling concepts", här beskrivet som migration. Design förstås som den sammanlänkade process av production-consumption-mediation som designhistorikern Grace Lees-Maffei formulerat. 

 

Konferenser:

Confenrence Paper:
'Element Design. Ornamnetal Approach in late nineteenth century paraffin lamp manufacturing'. Copies, Classics & Traditions, Nordic Forum for Design History, Reykjavik, 2018.

Conference Paper (peer-reviewed):
Popular Aesthetics of the 19th Century - A Concurrent Story to the History of Design, Investigated through an Analysis of Illustrations in the Periodical Press, Genealogy of Popular Science, Karlsruher Institut für Technologie, 2018.

Poster Session:
Aestethic Strategies of the North. Looking at design through 'popular aesthetics', Det nordiske 1800-tals forskningsnetvaerk: Netvaerksseminar 2017, Köpenhamn

Paper (peer-rewieved):
How To Comprehend 19th Century Interiors? Comments on ANT and historic interior research, The Nordic Association of Architectural Research Symposium 2016, Stockholm 

 

Publikationer:

Forthcoming, accepted article, peer-reviewed:
”Popular Aesthetics of the 19th Century. Ornamental Prints and Pattern Sheets as Actors in Swedish Periodicals During the 1870s”, Jesús Mu­noz Morcillo (ed.): Geneaology of Popular Science, Karlsruhe Institute of Technology

Please disturb!, pedagogisk matrikel, särtryck till utställningskatalog, Föreningen Svensk Form, 2005 (medförfattare)

”Det i flor stående Stockholm – en studie av två malmgårdsträdgårdar”, Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 31-32:1996 (tillsammans med Maria Holmlund)

Senast uppdaterad: 31 maj 2019

Bokmärk och dela Tipsa