Profiles

Eva Nobel

Eva Nobel

Adjunkt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-16 36 34
E-post eva.nobel@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 656
Postadress Inst. för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Adjunkt och kursföreståndare i svenska som främmande språk.

Forskningsintressen

Svenska som andraspråk, svenska för utländska akademiker och kollegialt lärande i högre utbildning.

Undervisning

Jag undervisar på färdighetstränande kurser i svenska som andraspråk på förberedande/behörighetsgivande nivå, för utbytesstudenter samt inom den kompletterande lärarutbildningen ULV. Jag undervisar också på kurser i svenska för internationella anställda vid Stockholms universitet.

Föredrag och konferensbidrag

Jag föreläser om svenska som andraspråk, språkutvecklande arbetssätt, kollegialt lärande m.m. Ett urval: 

 • Undervisning och bedömning av språkfärdigheter inför högre studier samt Tisus (för pedagoger, kompletterande svensk undervisning). Presentation för lärare inom kompletterande svenskundervisning på Augustikonferensen, arrangerad av Skolverket och SUF (Svensk utlandsundervisnings förening), Skolverket, 8 augusti 2019.
 • Kollegial stöttning. Presentation av ett kollegialt utvecklingsprogram med auskultationer och kollegiala samtal för universitetslärare. Upptaktsdag för Institutionen för svenska och flerspråkighet, Rönneberga 22 augusti 2018.
 • Undervisning och bedömning av språkfärdighet inför akademiska studier. Presentation för lärare inom kompletterande svenskundervisning på Augustikonferensen, arrangerad av Skolverket och SUF (Svensk utlandsundervisnings förening), Skolverket, 9 augusti 2018.
 • Auskultationer och kollegiala samtal – ett kollegialt utvecklingsprogram vid Stockholms universitet. Föreläsning på studiedag för lärare och skolledare på Stockholms intensivsvenska för akademiker (SIFA), Artipelag juni 2018.
 • Språkstödjande insatser inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) på Stockholms universitet. Presentation av nya kurser inom ULV vid SU på nätverksmöte gällande kompletterande utbildningar vid Göteborgs universitet, februari 2018.
 • Critical Friends-program för kollegial utveckling av lärande. Presentation och rundabordssamtal av ett nyutvecklat terminsprogram för kollegialt lärande: Auskultationer och kollegiala samtal. Stockholms universitets Lärarkonferens 2018 – undervisning och lärande i akademin, 8 februari 2018.
 • Auskultationer och samundervisning – ett sätt att utveckla det akademiska lärarskapet? Delrapport från ett kollegialt utvecklingsprogram vid Stockholms universitet. Presentation på den nationella högskolepedagogiska konferensen NU2018 – Det akademiska lärarskapet, Västerås, 9 oktober 2018.
 • Akademisk svenska för andraspråkstalare – presentation av AKSVA-projektet. Tema: Akademisk litteracitet. Presentation av ett projekt om kvalitetsutveckling av utbildningen Akademisk svenska för andraspråkstalare (AKSVA). Stockholms universitets Lärarkonferens 2016 – undervisning och lärande i akademin, 18 februari 2016.

Kursansvar

I uppdraget som kursföreståndare arbetar jag kontinuerligt med innehåll, upplägg, arbetsformer och litteratur inom kurserna. Jag leder lärarmöten och samarbetar kring kursutvecklingen med undervisande lärare. 

 • Kursföreståndare för behörighetsgivande kurser i svenska.
 • Kursföreståndare för kurser i svenska för internationella medarbetare vid Stockholms universitet.
 • Kursföreståndare för Språkintrodkuktion inom ULV (utländska lärares vidareutveckling.

Bedömare vid språktest

 • Inplaceringsprov i Svenska som främmande språk, Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och Svenska för internationella studenter och medarbetare.
 • Muntligt delprov inom Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier).
 • Skriftligt delprov inom Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier).

Övriga uppdrag

 • Suppleant i styrelsen för Institutionen för svenska och flerspråkighet (2018 - pågående)
 • Medlem i arbetsmiljögruppen, skyddsombud, Institutionen för svenska och flerspråkighet (2017 - pågående)
 • Skyddsombud, Institutionen för svenska och flerspråkighet (2020 - pågående)
 • Ledamot i Samrådsgruppen för Tisus och Behörighetsgivande kurs i svenska (2017 - pågående)

 

Pedagogiskt utvecklingsarbete

TBLT-projekt (projektdeltagare)

Under 2019 beviljades Mårten Michanek, Helén Bodström och jag rektorsmedel för kvalitetsutveckling för ett projekt inom kursen Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare. Utvecklingsarbetet tar sin utgångspunkt i Task Based Langauge Teaching (TBLT). (2020-pågående)

 

Kollegialt utvecklingsprogram för universitetslärare - Auskultationer, samundervisning och kollegiala samtal (projektledare)

Utformar och genomför i samarbete med Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg ett kollegialt utvecklingsprogram där lärare vid institutionen ges möjlighet att genomföra auskultationer och samundervisning med efterföljande återkoppling samt kollegiala samtal för att skapa möjligheter att utveckla, diskutera och reflektera kring lärarrollen, undervisningen och studenternas lärande. Länk till artikel och material nedan (2018-pågående)

Kollegial stöttning genom auskultation - ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap

Utvecklingsprogram för kollegialt lärande – Auskultation med återkoppling och kollegiala samtal

 

AKSVA-projektet (projektdeltagare)

Under 2015 beviljades Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning inom AKSVA-projektet (Akademisk svenska för andraspråkstalare). Syftet med projektet var att göra inspelningar av autentisk muntlig interaktion i högskolemiljö samt att skapa tillhörande interaktiva uppgifter att använda dels i lärplattformen Mondo, dels under seminarietid. Projektet resulterade i ett antal filmer med tillhörade uppgifter som nu används i undervisningen. Materialet var i första hand avsett att användas på delkursen Det talade språket i akademiska sammanhang (7,5 hp) inom kursen Akademisk svenska för andraspråkstalare, 30 hp, men kom även att användas på fler kurser. I projektet medverkade även Mårten Michanek (2015-2018)

Samarbete

Jag samarbetar med andra institutioner och lärosäten kring kurser, undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete, både nationellt och internationellt: 

 • Linköpings, Lunds, Malmö, Stockholms, Umeå och Uppsala universitet. Samarbete kring de förberedande och behörighetsgivande kurserna i svenska.
 • Kungliga Tekniska högskolan, Språk och kommunikation. Samarbete kring kurser i svenska för internationella anställda.
 • Lärarmobilitet inom Erasmus: univeritetet i Villnius, Litauen. Universitetet i Prag, Tjeckien.

 

Nätverk

Medlem i UBSAM-nätverket. UBSAM står för undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö. Det vänder sig till lärare (både nationellt och internationellt) som undervisar i främmande språk/andraspråk på universitet och högskola. Läs mer här: UBSAM-nätverket

SVAN-nätverket (Svenska för internationella anställda) Initiativtagare till nätverket och leder det tillsammans med Vendela Blomström. 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2019. Jeanna Wennerberg, Vendela Blomström, Eva Nobel. Högre Utbildning 9 (1), 78-84

  Auskultation kolleger emellan beskrivs ofta i högskolepedagogisk litteratur som en lämplig metod för kollegial utveckling av lärarroll och undervisningspraktik. Formerna för auskultationerna varierar och själva genomförandet kan vara förknippat med vissa problem som t.ex. tidsåtgång, olika förväntningar och osäkerhet gällande återkoppling. I den här artikeln presenterar vi ett kollegialt utvecklingsprogram med en modell för auskultationer som vi har skapat och genomfört i ett lärarlag på en språkinstitution vid Stockholms universitet. Vi presenterar dels själva modellen med särskilda mallar för auskultation, återkoppling och kollegiala samtal, dels diskuterar vi styrkor och svagheter med modellen. Erfarenheten av genomförandet visar att auskultationer med stöd av mallar fungerar bra och kan leda till fördjupat kollegialt utbyte. Samtidigt är kostnad, lärarnas motivation att delta samt förhållningssätt vid framförandet av återkoppling på kollegernas undervisning några inverkande faktorer på hur väl ett program av detta slag fungerar.

Visa alla publikationer av Eva Nobel vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 11 mars 2020

Bokmärk och dela Tipsa