Profiles

bild

Felipe Estrada Dörner

Prefekt

View page in English
Arbetar vid Kriminologiska institutionen
Telefon 08-674 71 40
E-post felipe.estrada@criminology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 6
Rum C 639
Postadress Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Prefekt och professor vid Kriminologiska institutionen.

I min forskning behandlar jag centrala kriminologiska områden, som brottsutveckling, kriminalpolitik, utsatthet och oro för brott, ojämlika livschanser, segregation och ungdomsbrottslighet.

De problem jag studerat handlar om hur man ska mäta brottslighetens omfattning och utveckling. Vad är våld och hur ska den kraftiga ökningen av brottsanmälningar förklaras? Vilka metoder är tillämpbara och vilka felkällor måste undvikas när ungdomsbrott ska beskrivas? Hur ska kriminalpolitikens förändring under de senaste 40 åren förstås? Vilka grupper i samhället är mest utsatta för ofärd och vilka faktorer påverkar den ojämlika utsattheten för brott? Hur påverkar boendesegregationen människors erfarenheter av brott och hur mäter man i så fall sådana områdeseffekter? För tillfället är jag engagerad i ett stort projekt som rör hur ojämlikhet i livschanser hänger ihop med brott.

Svaren på dessa frågor är naturligtvis komplexa och de analysmetoder och teorier som krävs för att belysa dem är mångsidiga. I min forskning har jag kunnat ge vissa svar men dessa problem kräver fortsatt kunskapsutveckling och detta är något vi arbetar med på Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet.

Undervisning

Undervisningområden: för närvarande prefekt och har inget kursansvar.

Forskning

Forskningsområden: Brottslighetens struktur och utveckling, kriminalpolitik, social exkludering, ungdomsbrottslighet, longitudinella studier.

Nuvarande forskningsprojekt

Den ojämlika brottsligheten

Kvinnors brottslighet som socialt problem

Mot inkludering eller exkludering?

Jag bevakar också frågor som rör brottsutvecklingen, ungdomsbrottslighet samt våld som samhällsproblem.

Publikationer

Estrada, F (2018). Ungdomar och kriminalitet, i Johansson och Sorbring (red), Barn och ungdomsvetenskap, sid 558-576. Liber.

Alm, S and Estrada, F (2018). Future Prospects, Deprivation, and Criminality – A Longitudinal Birth Cohort Study. Deviant behavior.

Bäckman, Estrada, Nilsson (2017). Locked up and locked out? The impact of imprisonment on labour market attachment. British Journal of Criminology.

Bäckman, O., Estrada, F., & Nilsson, A. (2017). Substance abuse, crime and the life course. The Routledge International Handbook of Life-Course Criminology, 342-359.

Nilsson, A., Estrada, F., & Bäckman, O. (2017). The unequal crime drop: Changes over time in the distribution of crime among individuals from different socioeconomic backgrounds. European Journal of Criminology

Aaltonen, M., Skardhamar, T., Nilsson, A., Andersen, L. H., Bäckman, O., Estrada, F., & Danielsson, P. (2016). Comparing Employment Trajectories before and after First Imprisonment in Four Nordic Countries. British Journal of Criminology.

Estrada, Felipe, Olof Bäckman, and Anders Nilsson. 2016, "The Darker Side of Equality? The Declining Gender Gap in Crime: Historical Trends and an Enhanced Analysis of Staggered Birth Cohorts." British Journal of Criminology: adv.access. azv114.

Bäckman, O., Estrada, F., Nilsson, A., and Shannon, D. (2014). The life course of young male and female offenders – stability or change between different birth cohorts? British Journal of Criminology, 54 (3): 393-410.

Nilsson, A. Estrada, F. och Bäckman, O.  (2014). Offending, drug abuse and life chances—a longitudinal study of a Stockholm birth cohort. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.

Shannon, Bäckman, Estrada, och Nilsson (2014). "Youth and Crime in Sweden." I Oxford Handbooks Online. New York: Oxford University Press.

Felipe Estrada, Janne Flyghed, Anders Nilsson och Karin Bäckman (2014). Why are occupational safety crimes increasing? Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.

Nilsson, A., Bäckman, O., och Estrada, F (2013).  Involvement in crime, individual resources and structural constraints. Processes of cumulative (dis)advantage in a Stockholm birth cohort. British Journal of Criminology 53, 297-318.

Bäckman, K, Estrada, F, Flyghed, J & Nilsson, A (2013). Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling. Arbetsmiljöverket, Rapport 2013:4.

Estrada, F. & Nilsson, A. (2012): Does it cost more to be a female offender? Feminist Criminology

Nilsson, A. & Estrada, F. (2011): “Established or excluded? A longitudinal study of criminality, work and family formation”, European Journal of Criminology.

Estrada, F. & Nilsson, A. (2011). Fattigdom, segregation och brott i Alm m. fl (red). Utanförskap. Dialogos och Institutet för Framtidsstudier.

Estrada, F. (2010):Våld  Våld som (bra) samhällsproblem. (308 Kb) Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 97:3, s. 320-334.

Wikman, S., Estrada, F., och Nilsson, A. (2010): Våld i arbetslivet – en kriminologisk kunskapsöversikt. (769 Kb) Rapport 2010:4

Estrada, F. Nilsson, A., Jerre, K och Wikman, S. (2010). Violence at work- the emergence of a social problem (PDF). Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.

Nilsson, A och Estrada, F (2009). Kriminalitet och livschanser. Uppväxtvillkor, brottslighet och levnadsförhållanden som vuxen. Arbetsrapport, Institutet för Framtidsstudier; 2009:20. In English: Criminality and life-chances. Department of Criminology Report series 2009:3.

Estrada, F., Granath, S., Shannon, D och Törnqvist, N (2009): Grövre våld i skolan. Brå-rapport 2009:6. Stockholm. Brottsförebyggande rådet.

Estrada, F och Granath, S. (2008): ”Ungdomsbrottslighet”, i Brottsutvecklingen i Sverige fram till 2007. Brå-rapport 2008:23. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Estrada, F. (2008): ”Misshandel”, i Brottsutvecklingen i Sverige fram till 2007. Brå-rapport 2008:23. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Estrada och Nilsson (2008): Segregation and victimisation. Neighbourhood resources, individual risk factors and exposure to property crime. European Journal of Criminology, 2008 5: 193-216.

Estrada, F och Flyghed, J (red) (2001 [2007]): Den svenska ungdomsbrottsligheten. Studentlitteratur. [Reviderad andra upplaga publiceras hösten 2007].

Estrada, Nilsson och Wikman (2007): Det ökade våldet i arbetslivet. En analys utifrån de svenska offerundersökningarna, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 94:56-73.

Estrada, F. och Eriksson, L (2007): Ungdomar och brott i Sveriges län. Brå-rapport 2007:30. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Nilsson, A. och Estrada, F. (2007) Risky neighbourhood or individuals at risk? The significance of neighbourhood conditions for violent victimisation in residentia. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, vol 8, 2-21.

Kölegård Stjärne, M, Fritzell, J, Brännström, L, Estrada, F och Nilsson, A (2007) Boendesegregationens utveckling och konsekvenser. Socialvetenskaplig Tidskrift, 14(2-3):153-178.

Estrada, F. och Nilsson, A. (2007): Ojämlikhet och utsatthet för brott – ett bidrag till forskningen om brottslighet och levnadsnivå". I von Hofer, H och Nilsson, A (red). Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift till Henrik Tham. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

Estrada, F. och Nilsson, A (2006): Segregation och utsatthet för egendomsbrott. Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier. 2006:5.

Estrada, F. (2006): Trends in violence in Scandinavia according to different indicators. British Journal of Criminology, vol 46:3; 486-504.

Nilsson, A. och Estrada, F. (2006): “The Inequality of Victimisation. Trends in exposure to crime among rich and poor”, European Journal of Criminology, vol 3:4; 387-412.

Sarnecki, J och Estrada, F. (2006): “Keeping the Balance between Humanism and Penal Punitivism -Recent trends in Juvenile delinquency and Juvenile justice in Sweden,” in Josine Junger-Tas and Scott H. Decker, Handbook of International Juvenile Justice, Dordrecht, Springer

Nilsson A. och Estrada F (2005): Den ojämlika utsattheten. Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2005:8.

Estrada F. (2005): Våldsutvecklingen i Sverige, Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2005:4.

Westfelt, L. och Estrada, F. (2005): International Crime Trends: Sources of Comparative Crime Data and Postwar Trends in Western Europe, I Sheptycki, J. och Wardak, A. (ed), Transnational and Comparative Criminology in a Global Context. London: Cavendish Publishing.

Estrada, F. (2004): Brottslighetens politiska dynamik – ledarsidors syn på ungdomsbrottslighet 1970-1999, i Blomberg-Kroll, H., Kroll, T., Lundström, T., och Swärd, H. (red), Sociala problem och socialpolitik i massmedier. Lund: Studentlitteratur

Estrada, F. och Nilsson, A. (2004): ”Exposure to threatening and violent behaviour among single mothers – the significance of lifestyle, neighbourhood and welfare si”, British Journal of Criminology, 44:2:168-187.

Estrada F (2004) “The Transformation of the Politics of Crime in High Crime Societies“ European Journal of Criminology, vol 1:4:419-444.

Palme, J., Bergmark, Å., Bäckman, O., Estrada, F., Fritzell, J., Lundberg, O. Sjöberg. O. Sommestad, L. och Szebehely, M (2003), “A Welfare Balance Sheet for the 1990’s”. Scandinavian Journal of Public Health, supplement 60.

Nilsson, A. och Estrada, F. (2003), “Victimisation, Inequality and Welfare during an Economic Recession. A Study of Self Reported Victimisation in Sweden 1988-1999.”British Journal of Criminology, 43:4:655-672.

Palme, J., Bergmark, Å., Bäckman, O., Estrada, F., Fritzell, J., Lundberg, O. och Szebehely, M (2002), “Welfare Trends in Sweden. Balancing the Books for the 1990’s”. Journal of European Social Policy, vol 12 (4):329-346.

Estrada, F. och Tryggvesson, K (2001): ”Fotboll kräva dessa drycker. Alkohol, fotboll och manlig kamratskap”. Nordisk alkohol och narkotikatidskrift, vol 18, no.3, 245-260.

Estrada, F. (2001): ”Juvenile Violence as a Social Problem”. British Journal of Criminology, 41, 639-655 .

Estrada, F. och Nilsson, A. (2001): Brottslighet som välfärdsproblem. I Å. Bergmark, Ofärd i välfärden, SOU 2001:54. Stockholm: Fritzes.

Estrada, F. (1999): Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem (1779 Kb) . Stockholm: Stockholms Universitet.

Estrada, F. (1999): ”Juvenile Crime Trends in Postwar Europe”. European Journal on Criminal Policy and Research, vol 7, no. 1, s. 5-22.

Estrada, F. (1998): ”Ungdomsbrottslighetens utveckling i efterkrigstidens Europa.” I: von Hofer, H. (red), Brottsligheten i Europa. Lund: Studentlitteratur. Ingår som kapitel i avhandlingen Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem. Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem. (1999).

Estrada, F. (1997): "Ungdomsvåld: upptäckten av ett samhällsproblem. Ungdomsbrottslighet i svensk dagspress 1950-1994", Sociologisk Forskning 4/97. Ingår som kapitel i avhandlingen Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem. Utveckling, uppmärksamhet och reaktion (1999).

Senast uppdaterad: 4 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa