Profiles

Frédéric Brusi. Foto: Niklas Björling.

Frédéric Brusi

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post frederic.brusi@rel.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E 682
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Undervisning

Jag undervisar inom islamologi och delkurserna abrahamitiska religioner, politik & religon samt mystik & meditation.

Forskning

Min avhandling i religionshistoria bär arbetstiteln “Hallowed grounds: Islamic saint cults in northern Sudan” och är ett etnografiskt färgat forskningsprojekt vilket syftar till att vidareutveckla forskningsfältet “levd islam” genom fältarbete kring helgongravar (magaber al-awliya) i norra Sudan. Forskningen ämnar undersöka dessa helighållna män, kvinnor och deras viloplatser; hur platserna används religiöst i vardagen, till vilka syften de används, hur ett helgon konstrueras i en tradition som inte har någon central regel för kanonisering och vilken roll “helgonen” spelar för människor i deras utövande av islam.

Konceptet “awliya” är omstritt i den muslimska teologiska historien och kan ses som en vattendelare mellan olika former av islam framförallt efter det händelserika 1800-talet och den muslimska världens möte med industrialismen och modernismens utmaningar. Tidigare forskning (Hopkins & Saad 2005; Karrar 1992; Kennedy 1978; Kenyon 2012) visar på att områdena i norra Sudan och södra Egypten är reservoarer för populär sufism och religiösa uttryck ofta kopplade - eller av sufismforskare associerade - till sufisk ritual och praktik. Min forskning syftar till att fördjupa den akademiska kunskapen kring dessa muslimska religiösa uttryck som majoritetsislam i kontrast till modern islamisk puritanism.

Mitt huvudsakliga källmaterial består av observationer och semistrukturerade intervjuer från etnografiskt fältarbete i Sudan tillsammans med relevanta historiska-teologiska texter för att rama in forskningsområdet. En viktig avgränsning i källmaterialet dras kring att studien främst intresserar sig för religiöst icke-organiserade muslimer och således inte är en studie om sufiska brödraskap och deras praktiker utan undersöker helgonkult som ett sätt att praktisera islam i vardagen.

Utöver mitt avhandlingsprojekt intresserar jag mig även för muslimsk hagiografi i allmänhet, muslimsk nymoralism och överföringar av moral mellan 1800-talets Europa och den muslimska världen, de abrahamitiska traditionerna i Nordafrika, med ett särskilt intresse för den koptiska kristenhetens evolution och rötter, magi och andeväsen (exempelvis “ghost riding”) i muslimsk folklore, heresiologi, Egyptisk judaistik samt cannabis som muslimsk ritual- och kulturväxt.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2015. Frédéric Brusi, Hans Christian Korsholm Nielsen, Elie Wardini.

    This paper describes how everyday muslims with no formal (or weak) affiliation to sufi brotherhoods in Upper Egypt practice and relate to sufism as a grand scheme or larger islamic tradition. The thesis highlights the importance of islamic sainthood in everyday religion, whereby the saintly dead are regarded as acting intermediaries between the divine and the worldly realms. Saints, holy people and blessed places are given agency through divine blessings, thus allowing villagers to partake in a larger islamic tradition through the mediation of– or cult connected to saints. This paper intends to demonstrate that an islamic concept of sanctity in muslim environments does not only exist historically, but is central to the contemporary religious landscape of Upper Egypt. 

  • 2011. Frédéric Brusi. Perspektiv på Islam, 205-211
Visa alla publikationer av Frédéric Brusi vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 1 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa