Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Göran LindProfessor, civilrätt

Om mig

Bakgrund

Jur.dr och docent i civilrätt vid juridiska fakulteten Uppsala universitet, 2006-2007. Forskning där och vid Law Library of Congress, Washington D.C. Inriktning: Familjerätt och allmän ci­vilrätt, komparativ rätt, internationell privat- och processrätt, EU-rätt, lagtolkning samt rätts­historia.

Domartjänstgöring inom Svea hovrätts domkrets.

Adjungerad professor vid Örebro universitet 2013-2017

VD för Jura Law Institute (JURA) som vidareutbildar domare, åklagare, advokater och andra praktiskt verksamma jurister.
 

Senaste publikationer

 • Lind, Göran, Polygama äktenskap i svensk och norsk rätt: finns det behov av lagstiftning?, i Festskrift til Tone Sverdrup, Livsfellesskap - Rettsfellesskap (Red. Asland, Kjaerheim Fredwall, Waerstad), 2021, s. 278-295.
 • Lind, Göran, HD:s nej till obehörig vinst mellan sambor, JT 2019-20, Art 1 s. 189-200.
 • Walin, Gösta & Lind, Göran, Ärvdabalken. En kommentar, Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar, EU:s arvsförordning m.m., Norstedts Juridik, 6 uppl. 2017. Uppdaterad i Zeteo/JUNO 2018, 2019, 2020, 2021.
 • Walin, Gösta & Lind, Göran, Ärvdabalken. En kommentar, Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, Norstedts Juridik, 7 uppl. 2016. Uppdaterad i Zeteo/JUNO 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
 • Lind, Göran, Ärvdabalken, i Beckman m.fl., Svensk familjerättspraxis (årlig uppdatering).
 • Lind, Göran, Utmaningar inom familjerätten, i Svensk Juristtidning 100 år, s. 67-86, Iustus förlag, Uppsala, 2016.
 • Asland, John, Brattström, Margareta, Lind, Göran, Lund-Andersen, Ingrid, Singer, Anna och Sverdrup, Tone, Nordic Cohabitation Law, Cambridge, Intersentia, 2015.
 • Asland, John, Brattström, Margareta, Lind, Göran, Lund-Andersen, Ingrid, Singer, Anna och Sverdrup, Tone, Nordisk samboerrett, Gyldendahl Akademisk, Oslo 2014.
 • Lind, Göran, Sambolagen. En kommentar m.m., Norstedts Juridik, Stockholm 2013. Uppdaterad i Zeteo/JUNO 2014-2021.
 • Lind, Göran, Allmän civilrättslig metod i internationell familjerätt, i Festskrift till Torgny Håstad, s. 455-496, Iustus förlag, Uppsala 2010.
 • Walin, Gösta & Lind, Göran, Ärvdabalken. En kommentar, Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar, m.m., Norstedts Juridik, 5 uppl. 2009.
 • Walin, Gösta & Lind, Göran, Ärvdabalken. En kommentar, Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, Norstedts Juridik, 6 uppl. 2008.
 • Lind, Göran, Legislation for the surviving cohabitant from a comparative perspective, i European challenges in contemporary family law, Intersentia, Antwerp 2008.
 • Lind, Göran, Common Law Marriage. A Legal Institution for Cohabitation, Oxford University Press, New York, 2008.

Tredje uppgiften

Medverkar i radio, TV och tidningar i intervjuer och med debattinlägg i aktuella ämnen, som exempelvis frågan om erkännande av utländska barnäktenskap och polygama äktenskap. Fö­reläsningar i riksdagen och för advokater och andra praktiskt verksamma jurister.

Undervisning

Mer än 20 års erfarenhet av undervisning, examination, kursföreståndarskap och handledning av studenter på grundkurs och avancerade kurser i familjerätt som universitetslektor och do­cent vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

Adjungerad professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet från 2012 med undervisning och examination på grundkursen i äktenskapsrätt, samborätt, arvsrätt och barnrätt samt på avan­cerad kurs i boutredning, arv och testamente samt EU:s arvsförordning och bodelnings­för­ord­ning. Undervisning i komparativ metod på doktorand­kurs i Rättsvetenskaplig teori och metod. Handledning av studenter för examens­ar­beten och doktorandhandledning.

Adjungerad professor i civilrätt vid Stockholms universitet från juli 2018, med undervisning och examination på grundkursen i familjerätt samt på avancerade kurser i familjerätt och suc­cessionsrätt. Handledning av studenter för uppsatser och examensarbeten samt doktorand­handledning.

Forskning

Forskningsinriktning, dels svensk familjerätt och successionsrätt, dels komparativ rätt, internationell privat- och processrätt samt EU-rätt inom dessa områden.

I min tjänstgöring har ingått att vara handledare för doktorand vid Örebro universitet, ord­fö­rande i betygsnämnd vid disputation vid Uppsala universitet, ledamot av fakultets­nämnden vid juridiska fakulteten i Uppsala och av forskningskollegiet vid Örebro universitet.

Jag deltar fortlöpande i nordiskt forskningssamarbete med universiteten i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik och Uppsala med konferenser vart annat år och publiceringar av ge­men­samma forskningsresultat, se nedan.

Årligen skriver jag sakkunnigutlåtanden till advokatbyråer och domstolar.

Pågående projekt:

 1. Polygami i svensk och norsk rätt, behovet av lagstiftning
 2. Äktenskapets utveckling och framtid
 3. Behov av reformer inom familjerätten och successionsrätten
 4. Consensus facit matrimonium – i romersk rätt och i dagens juridik