Stockholms universitet logo, länk till startsida

Gunilla CarstensenUniversitetslektor

Om mig

Jag är docent i pedagogik och filosofie doktor i sociologi. Jag är särskilt intresserad av frågor som rör människors arbetsliv, maktordningar och förutsättningar att delta och utvecklas, med särskilt fokus på akademin som arbetsplats och högre utbildning. De frågor som intresserar mig har det gemensamt att de belyser skenbara förgivettagna idéer och föreställningar som skapar och återskapar exkludering och begränsningar av olika slag. Därför finns det ett behov av att synliggöra vilka möjligheter, villkor och förutsättningar som finns för ett mer utvecklingsorienterat lärande i form av förändring av maktrelationer i arbetslivet, i utbildning och undervisning samt genom ökad medvetenhet om normer och strukturer.

Jag har studerat sexuella trakasserier och gråzoner i högre utbildning, genusmedveten pedagogik, socialiseringsprocesser i högre utbildning, rättstolkens ’känsloarbete’ och roll/position i domstol samt upplevelsen av hälsa och åldrande för åldersgruppen 80+.

Teoretiskt utgår jag från ett socialkonstruktioniskt perspektiv för att förstå lärande, makt, identitetsskapande och förändringsprocesser.

Jag använder mig av olika datainsamlingsmetoder, kvalitativa intervjuer, livsloppsintervjuer, observationer, fallstudier. Jag har också erfarenhet av kvantitativ datainsamling och analys.

 

Undervisning

Jag undervisar på kurser som handlar om delaktighet, genus och hälsa men också i kurser om samhällsvetenskaplig metod. Jag handleder uppsatser på kandidat- och masternivå samt inom forskarutbildning.

Forskning

Jag har studerat sexuella trakasserier och gråzoner i högre utbildning, genusmedveten pedagogik, socialiseringsprocesser i högre utbildning, rättstolkens känsloarbete och roll/position i domstol samt upplevelsen av hälsa och åldrande för åldersgruppen 80+.

Teoretiskt utgår jag från ett socialkonstruktioniskt perspektiv för att förstå lärande, makt, identitetsskapande och förändringsprocesser.

Jag använder mig av olika datainsamlingsmetoder, kvalitativa intervjuer, livsloppsintervjuer, observationer, fallstudier. Jag har också erfarenhet av kvantitativ datainsamling och analys.