Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hanna HenrysonUniversitetslektor

Om mig

Jag forskar och undervisar i litteraturvetenskap med fokus på tyskspråkig litteratur. Min forskning rör framför allt hur städer och samhälleliga frågeställningar skildras i litteraturen, men också vilken roll litteraturen kan spela i sociala processer. Jag är också intresserad av stadslitteraturens narrativa strukturer. I min avhandling, försvarad vid Uppsala universitet i december 2020, skrev jag om hur den tyskspråkiga litteraturen har bearbetat den omfattande gentrifieringen i Berlin, en process som har förändrat Berlins sociala och urbana strukturer i grunden efter den tyska återföreningen. Min tidigare forskning har även handlat om litterära representationer av olika bostadsformer (höghusområden, kollektivboende) och om hur motstånd mot urbana förändringsprocesser återges i tyskspråkig skönlitteratur och sakprosa.

I mitt ettåriga postdok-projekt "Moral and the Metropolis: Social Types and Figures in Berlin and Vienna 1890-1914", finansierat av Sven och Dagmar Saléns stiftelse, var jag affilierad vid Institut für Germanistisk vid Universität Wien 2021-2022 och forskade om litteraturen och stadslivet i det tyskspråkiga Europa vid sekelskiftet. Jag har alltmer kommit att ägna mig åt forskning om modernismen och kontakter mellan de tysk- och svenskspråkiga kultursfärerna.

Jag intresserar mig även för hur min forskning kan knytas samman med litteratur- och språkdidaktiska frågor, och har varit medredaktör för en antologi om språkdidaktik. Jag undervisar i tyskspråkig litteratur från skilda epoker med ett särskilt fokus på 1900-talet. Jag sitter också i styrelsen för nätverket Germanistische Literaturwissenschaft in Schweden (GLS) som arbetar för att forskning i tyskspråkig litteraturvetenskap ska nå en bredare publik både inom och utanför akademin.

Mina forskningsintressen omfattar aspekter av

  • staden och bostadsfrågor i litteraturen
  • modernismens och samtidens litteratur
  • tysk- och svenskspråkiga kulturkontakter
  • narratologi, särskilt genre- och figurteori
  • litteratur- och språkdidaktik

Publikationer

Henryson, Hanna: "Community is the one true capital": Ideologies and realities of urban self-build groups in Anke Stelling’s Berlin novels. I: Forum for Modern Language Studies (under utgivning).

Henryson, Hanna: Tipping Points: Gentrification and Urban Possibility. I: Salmela, Markku, Ameel, Lieven & Finch, Jason (red.): Literatures of Urban Possibility. London: Palgrave Macmillan, 2021. S. 165-189. Mer information

Henryson, Hanna: Gentrifiktionen. Zur Gentrifizierung in deutschsprachigen Berlin-Romanen nach 2000. Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing, 2021. Fulltext

Henryson, Hanna: "Kuvertcirkeln": Resultat av aktiverande språkundervisning på högskolenivå. I: Tornberg, Ulrika, Thegel, Miriam & Henryson, Hanna (red.): Språkdidaktik i praktiken. Metoder, exempel och reflektioner från högskolenivå. Uppsala: Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 103, Uppsala universitet, 2020. S. 15–32. Fulltext

Tornberg, Ulrika, Thegel, Miriam & Henryson, Hanna: Det språkdidaktiska kunskapsområdet: en introduktion. I: Tornberg, Ulrika, Thegel, Miriam & Henryson, Hanna (red.): Språkdidaktik i praktiken. Metoder, exempel och reflektioner från högskolenivå. Uppsala: Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 103, Uppsala universitet, 2020. S. 7–14. Fulltext