Profiles

Björn Hammarberg. Photo: Björn Hammarberg

Björn Hammarberg

Professor emeritus

View page in English
Arbetar vid Institutionen för lingvistik
E-post ham@ling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 2-3
Rum C 232
Postadress Institutionen för lingvistik 106 91 Stockholm

Om mig

Professor emeritus i allmän språkvetenskap

Forskning

Huvuddelen av min forskning rör tillägnande och utveckling av andraspråk, som en aspekt av allmän lingvistik. Mitt arbete inom detta område har sitt fokus på vuxnas tillägnande och användning av svenska som andraspråk och i samband därmed på egenskaper hos svenskan och andra involverade språk. Ämnen inom grammatik, lexikon, fonologi, diskurs och yttrandeproduktion behandlar jag i regel i ett kognitivt och funktionellt perspektiv.

En longitudinell korpus av vuxna inlärares L2-svenska (ASU-korpusen) har byggts upp under min ledning och tillhandahålles som forskningsresurs. Den kombinerar talad och skriven produktion från inlärare med en kontrolldel från infödda svenskar.

Ett av mina intresseområden är utvecklingen av tredjespråk (eller tertiärspråk, L3) och individuell flerspråkighet. Här utgår jag från antagandet att en dynamisk flerspråkig repertoar är den normala formen av språklig kompetens hos människan. Huvudbidrag på det här området är dels en omfattande fallstudie av tillägnandeprocesser i L3, dels en kritisk analys av några grundläggande begrepp i den ännu unga forskningen om tredjespråk.

Ett tidigare forskningsintresse har varit andraspråksfonologi och formandet av det tidiga inlärningsstadiets fonologiska interimspråk (interlanguage), dvs framväxten av det som uppfattas som uttal med främmande brytning. En central aspekt här var den roll som graden av fonetisk naturlighet i L1 spelar för tvärspråkligt inflytande på inlärarlösningar i L2.

Forskningsresurs

ASU-korpusen

Senast uppdaterad: 17 februari 2020

Bokmärk och dela Tipsa