Profiles

Helena Tolvhed foto

Helena Tolvhed

Bitr. lektor

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
E-post helena.tolvhed@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Rum D938
Postadress Historia 106 91 Stockholm

Om mig

Docent och forskare. Disputerade i historia 2009, Lunds universitet.

 

Forskning

Områden:

  • Idrotts- och hälsohistoria
  • Kvinno- och genushistoria
  • Kulturhistoria

I projektet "Från folkhälsa till hälsoism? Nya femininiteter och maskuliniteter inom hälsa och träning från 1970” (finansierat av Vetenskapsrådet, 2014-2017) undersöktes diskurser och förändrade praktiker kring hälsa, kropp och träning från ca 1970. En rapport från projektet finns här: https://idrottsforum.org/feature-tolvhed190603/

Boken På damsidan. Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990 (2015) undersöker det historiska spänningsförhållandet mellan å ena sidan idrott som en mansdominerad och maskuliniserad arena, och å andra sidan kvinnokroppar och femininitet. Genom studier av kvinnors friidrott på 1920- och 1930-talen, av den tidiga feministiska föreningen Svenska Kvinnors Centralförbund för Fysisk Kultur, av 1960-talets rallydrottning Ewy Rosqvist och av handbollsspelare som kämpat för jämlika villkor framträder idrotten som en historisk arena för underordning och marginalisering, men också för gemenskap och frigörelse. I boken diskuteras hur genus har skapats, utmanats och omförhandlats på idrottens ”damsida”, utifrån studier av arkivdokument, pressmaterial och muntlig historia.

Publikationer i urval:

Tolvhed, Helena (2019).”Building her body: Representing and Negotiating Femininity and Muscularity in Swedish Bodybuilding Magazines, 1962-2012”, i Yearbook of Women’s History 2018, “Building Bodies: Gendered Sport and Transnational Movements”

Klara Arnberg & Helena Tolvhed (2019), ”Vittnesmål på sociala medier: @svartkvinna och #metoo”, i Klara Arnberg, Fia Sundevall & David Tjeder (red.) Könspolitiska nyckeltexter: Från Det går an till #metoo, andra uppl. Makadam förlag 2019.

Tolvhed, Helena (2018) ”Oregerliga kroppar. Fetma som situation, motstånd och kritik i Roxane Gays kroppsbiografi Hunger”, i Ulrika Holgersson & Helena Tolvhed (red.) Plats för makt: En vänbok till Monika Edgren, Makadam Förlag, 2018, s. 195-209. Publicerad i lätt omarbetad version på https://idrottsforum.org/tolvhed190603/

Tolvhed, Helena (2018). “Exercising power? The (post-)feminist politics of the ‘fit’ female body in late modernity”, i Gender, history, futures: Report from the XI Nordic Women's and gender history conference, Stockholm, Sweden, August 19–21 2015, Umeå: Sveriges kvinno- och genushistoriker http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1213632/FULLTEXT01.pdf

Helena Tolvhed & Outi Hakola (2018). “The Individualization of Health in Late Modernity”, i Johannes Kananen, Sophy Bergenheim & Merle Wessel (red.), Conceptualising Public Health: Historical and Contemporary Struggles over Key Concepts, Oxford: Routledge s. 190-203.

Tolvhed, Helena (2017).”Träningslandskap i förändring. ’Hälsoism’ och gymkultur som utmaningar och möjligheter för föreningsidrotten”, i Idrottens samhällsnytta. En vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle, Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2017:1, https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/forskning-fou/idrottens-samhallsnytta/fou2017_1-idrottens-samhallsnytta.pdf

Tolvhed, Helena (2017). "Den smala lyckan. Om hälsa som ideologi och om fett som norm- och samhällskritik", i Hedda Viå (red.), Protes, metafor och den obsoleta kroppen (Kungliga konsthögskolan, 2017) http://kkh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1089637/FULLTEXT01.pdf

Tolvhed, Helena (2017). ”Ewy Rosqvist, Rally Queen: Gender, Identity and Car-racing in the beginning of the 1960’s”, Sport in Society vol 20, issue 8 2017, p. 1047-1058.

Tolvhed, Helena (2016) ”Hälsosam femininitet och postfeministiska subjekt. En undersökning av hälso- och träningsmagasinet iForm 1987, 1997 och 2007”, Tidskrift för genusvetenskap nr 3 2016. http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/3670

BOK: Helena Tolvhed (2015), På damsidan. Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990, Makadam förlag Göteborg.

Tolvhed, Helena (2015) ”A Sound Citizen in a Sound Body. Sport and the Issue of Women’s Emancipation in 1920’s Sweden”, i Journal of Women’s History (2015, vol 27, issue 2: "Modern Womanhood: Unusual Sites of Twentieth-Century Women's Empowerment in Europe and the United States.").

Tolvhed, Helena (2013). ”… tendenser, som vi icke böra gå in för”. Riksidrottsförbundet och frågan om kvinnors friidrott i Sverige 1927-1939”, i Idrott, historia och samhälle. Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2013.

Tolvhed, Helena (2013). “Sex Dilemmas, Amazons and Cyborgs: Feminist Cultural Studies and Sport”, Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research Volume 5, 2013: 273–289. http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v5/a18/cu13v5a18.pdf

Tolvhed, Helena (2012). ”Kroppen och emancipationen. Om idrott och fysisk aktivitet som genushistorisk utmaning”, Scandia nr 2 2012. http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/5622/4899

Tolvhed, Helena (2012). “The Sports Woman as a Cultural Challenge: Swedish Popular Press Coverage of the Olympic Games during the 1950s and 1960s”, International Journal of the History of Sport Volume 29, Issue 2 2012, pp. 302-317.

Tolvhed, Helena (2011), ”Idrottshistoriska utmaningar och periferier. Om kritisk historieskrivning och idrottskvinnan som normbrytande figur”, i Helena Tolvhed & David Cardell (red.), Kulturstudier, kropp och idrott. Perspektiv i gränslandet mellan natur och kultur, Idrottsforum förlag.

Tolvhed, Helena & David Cardell (2011), ”Kulturstudier, idrott och forskningens utmaningar”, i Helena Tolvhed & David Cardell (red.), Kulturstudier, kropp och idrott. Perspektiv i gränslandet mellan natur och kultur, Idrottsforum förlag.

Tolvhed, Helena (2010) ”Intersektionalitet och historievetenskap”, i Scandia. Tidskrift för historisk forskning, nr 1 2010. http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/4728/4310

Tolvhed, Helena (2010). “Swedish Media Coverage of Athens 2004”, i Toni Bruce, Jorid Hovden, & Pirkko Markula (eds.), Sportswomen at the Olympics: A Global Content Analysis of Newspaper Coverage, Rotterdam & Taipei: Sense Publishers.

AVHANDLING: Tolvhed, Helena (2008). Nationen på spel. Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948 – 1972, Umeå: Bokförlaget h:ström Text & Kultur. 

Tolvhed, Helena & Sofie Tornhill (2008). ”Samhällsomdaningens subjekt och horisonter – om vänstern och feminismen som kritik och politik”, i Fronesis nr 25/26 2008, ”Feminismen och vänstern”. http://fronesis.nu/wp-content/uploads/2015/08/FR02501.pdf

Tolvhed, Helena (2006). ”’Olympiad 1996’. En framtidsvision utifrån det kalla krigets föreställningsvärld”, i Klas-Göran Karlsson, Eva-Helen Ulvros & Ulf Zander (eds.), Historieforskning på nya vägar, Lund: Nordic Academic Press.

Tolvhed, Helena (2004). ”’Stål i musklerna och stål i viljan’. Genus, nation och kropp i tidningen Frisksport på trettio- och fyrtiotalen”, i Nils Andersson, Lars Berggren & Mats Greiff (red.), Sociala konflikter och kulturella processer. Historia med människor i centrum, Malmö: Malmö högskola.

Senast uppdaterad: 13 juli 2020

Bokmärk och dela Tipsa