Profiles

Jenny Lönnroth

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Telefon 08-674 79 07
E-post jenny.lonnroth@etnologi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E 690
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Jag heter Jenny (fd Ask) Lönnroth och är fil. dr i etnologi. Sedan januari 2017 är jag placerad på Stockholms universitet med ett postdok-projekt där jag undersöker relationen mellan föräldraskap, civilsamhälle och flyktingmottagande i Sverige. Projektet pågår 2017-2018 och är finanseriat av stipendium från Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse.

Jag disputerade hösten 2014 med avhandlingen Lyssna till ditt hjärta. Muslimska moderskap och modrandets villkor i Sverige. I den belyser jag åtta svenska muslimska kvinnors erfarenheter av moderskap med särskilt fokus på hur kön, religion och plats konstrueras. En central fråga är hur kvinnornas identitetsprocesser, positioner och handlingsutrymme formas i samverkan med sociala kategoriseringar och (post)koloniala maktstrukturer i en transnationell kontext.

2015-2016 arbetade jag som forskare på Mångkulturellt centrum i Botkyrka i forskningsprojektet "I stadens utkant: svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet", ett samverkansprojekt mellan Historiska museet i Stockholm, Mångkulturellt centrum, Stiftelsen Kulturmiljövård, Institutet för språk- och folkminnen i Uppsala och den romska kulturföreningen É Romani Glinda.

Sedan våren 2015 arbetar jag även som forskare och koordinator i det nystartade forskningsprogrammet "Hållbara besök" på Campus Gotland, Uppsala universitet.

Undervisning

Jag har många års erfarenhet av undervisning i etnologi. För närvarande har jag ingen undervisning.

Forskning

Research interests: migration, forced migration, family, motherhood, childhood, power relations, intersectionality, transnationalism, hospitality studies, cultural heritage, sustainability

I min nuvarande forskning undersöker jag relationen mellan föräldraskap, civilsamhälle och flyktingmottagande. Studiens huvudfokus är att studera det lokala mottagandet av flyktingar på platser där kommunen anlagt eller planerar att bygga transitboenden för nyanlända. Hur bemöter familjer nyanlända som flyttar in i deras område och hur beskriver de vardagslivets och platsens förändringar? Vilka mötesplatser och kontaktytor finns mellan boende och inflyttande och hur formas relationerna dem emellan? Jag studerar även initiativ och sammanhang i det civila samhället som riktar sig mot nyanlända. Genom intervjuer med personer som engagerar sig i mottagandet undersöker jag vad som motiverar deras arbete och hur de ser på sin roll. Vilken betydelse har mottagandet och mötet med nyanlända för deras eget föräldraskap och familjeliv. I mitt fältarbete tar jag utgångspunkt i olika sociala, geografiska och demografiska kontexter för att kunna belysa hur mottagandet framträder i relation till frågor som berör makt och resurser; centrum och periferi, urbanitet och glesbygd, samt social och ekonomisk hållbarhet och överlevnad.

I analysen beaktas också hur det lokala mottagandet av nyanlända samspelar med  samtida politiska diskurser och hur "flyktingfrågan" kommer till offentligt uttryck.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • Avhandling (Dok) Lyssna till ditt hjärta
    2014. Jenny Ask (et al.).

    This study deals with the meanings and conditions of motherhood for some Muslim women in Sweden, the majority of which live in Stockholm. The analysis is based mainly on 16 in-depth interviews with women who self-identify as Muslims. A majority of them were born in Sweden.

    In this study, motherhood and mothering are defined as intentional care work situated within, and shaped by, specific social, cultural and historical contexts. I examine which gendered, religious and spatial meanings are associated with mothering and Muslim identity in a Swedish transnational context. The analysis shows that religion (for most of the women) constitutes an interpretational frame for motherhood and for how children should be mothered into good Muslims and citizens. The women represent Islam as a facilitating religion by making a distinction between religion and culture. The study also shows how the women approach the problem of maintaining the children’s Muslim identities and their self-esteem in a secularized and islamophobic Swedish context, and how they stress the importance of the child developing a strong inner self. Based on the women’s own experiences of having been singled out as different, they respond to a racist logic associated with certain norms and conceptions about what counts as freedom or oppression. The interviews also reveal a transnational aspect of their mothering in which they consider what other places can offer their children. The thesis shows on the one hand how an authentic Muslim identity is related to ideas about Muslim places and origins; on the other hand it demonstrates how the women’s ambivalent affinities with Sweden, and (what they consider to be) Swedish and Muslim values, destabilize such an unambiguous connection. These ambivalent identifications show how the women’s conditional affinities become relevant for how they speak about motherhood and mothering and for how they relate to questions concerning “the good of the child”.

  • 2006. Jenny Ask. Orienten i Sverige
Visa alla publikationer av Jenny Lönnroth vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 4 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa