Profiles

Jenny Berglund

Jenny Berglund

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-674 77 81
E-post jenny.berglund@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3,4,5
Rum P342
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är professor i religionsdidaktik vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD). Min forskning är inriktad mot olika former av religionsundervisning, speciellt islamundervisning. I min avhandling (Teaching Islam, Islamic Religious Education in Sweden, 2009, Uppsala universitet, senare publicerad på Waxmann) undersökte jag hur islam undervisas på några muslimska friskolor i Sverige. Efter disputationen har jag varit del av flera internationell forskningsprojekt där mitt fokus varit på minoritetsreligionsundervisning, både inom och utom ramen för den statliga skolan. Jag har redigerat ett flertal antologier om religionsundervisning på både svenska och engelska. 2015 publicerade jag en rapport om statligt finansierad islamundervisnign i Europa och USA (Publicly financed Islamic Education in Europe and the United States) som ar fått stor internationell spridning.

Jag är en av redaktörna för Waxmanns serie Religious Diversity and Education in Europe samt för Brill Research Perspectives in Religion and Education.

 

Forskning

För närvarande håller jag på att avsluta projektet Erfarenheter av Islamiskt och sekulär utbildning i Sverige och Storbritannien. Ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet och Marie Sklodowska Curie Actions, Cofund (Project INCA 600398).

Beskrivning av projektet:

Många muslimska föräldrar väljer att placera sina barn i islamisk helg- eller eftermiddagsundervisning i muslimska organisationer för att komplettera det obligatoriska skolsystemets undervisning.

Förenklat kan man säga att dessa båda lärandemiljöer karaktäriseras av å ena
sidan memorering, utantillinlärning och person-till-person överföring av kunskap (den islamiska undervisningsmiljön) och en skolmiljö där dessa lärande- och undervisningsmetoder ofta kritiseras och där det rådande pedagogiska idealet snarare är att se lärande som en interaktiv process där eleven antas aktivt söka kunskap (den obligatoriska skolan).

Syftet med föreliggande projekt är att studera och jämföra muslimska tonåringars erfarenheter av att delta i, och flytta mellan, dessa olika undervisningsmiljöer, att förstå och förklara på vilket sätt de kan, eller inte kan, ”överföra”, förhandla och relevansgöra kunskap och kompetenser mellan de olika miljöerna samt att ta reda på hur de upplever att deltagandet i dessa påverkar deras identitetskapande.

Trots att muslimska organisationers undervisning under det senaste decenniet har studerats, diskuterats samt ifrågasatts och misstänkliggjorts (både inom och utanför muslimska sammanhang), har ingen hittills studerat vad det kunskaps- och erfarenhetsmässigt innebär för elever att röra sig mellan komplementär islamisk undervisning och obligatorisk skola. Projektet har för avsikt att fylla denna kunskapslucka genom att inte bara undersöka svenska muslimska högstadieelevers erfarenheter utan också att jämföra med brittiska elevers motsvarande erfarenhet.

Både Sverige och Storbritannien har i förhållande till sin befolkning, och i jämförelse med andra Europeiska länder, en tämligen stor muslimsk befolkning. Det är också två länder som kan karaktäriseras av mångkulturell integrationspolitik. I båda länderna är denna politik under diskussion, liksom frågor som rör integration och segregation och den obligatoriska skolans roll i förhållande till skolprestationer bland minoritetsgrupper. Utöver likheterna finns också intressanta skillnader: som till exempel att Storbritanniens kolonialhistoria som bland annat inneburit en betydligt längre muslimsk närvaro i landet samt ett i högre grad utvecklat system av muslimska komplementära utbildningsmöjligheter och att den komplementära islamiska undervisningen i Storbritannien oftast är könssegregerad medan det i Sverige är mer varierat. 

Projektet kommer att bidra med betydelsefull kunskap om hur olika kunskapstraditioner stödjer, kompletterar eller motverka varandra. Vidare kommer det att visa om - och i så fall på vilket sätt - unga pojkar och flickor med muslimsk kulturell bakgrund använder den ​​kunskap och det språk som de förvärvar i ett religiöst sammanhang (islamisk komplementär undervisningen) när de flyttar till ett annat sammanhang som förväntas vara icke-konfessionellt (obligatoriska skolan) och vice versa. Projektet kommer att öka kunskapen om hur muslimska elever förvärvar och använder sitt sociala och kulturella kapital, i olika lärandemiljöer. Den jämförande aspekten bidrar med ny kunskap om den roll som en "rörlig" studiekarriär har för muslimska ungdomar i Sverige och Storbritannien och dess betydelse för frågor med anknytning till integration och aktivt medborgarskap samt de nationella skolformernas integrationsmöjligheter alternativt begränsningar.

 

Erfarenheter av islamisk och sekulär undervisning i nordöstra London

Som en del av det större projektet ingår även ett deltagarbaserat forskningsprojekt där jag samarbetar med Bill Gent (WRERU) samt lärare vid en stor gymnasieskola i nordöstraLondon. Syftet är att förbättra undervisningen för samtliga elever på skolan genom att ta reda på vilka kunskaper och färdigheter från islamundervisning som muslimska elever har nytta av i sin sekulära utbildning och vice versa.

 

Urval av publikationer

 • Berglund, Jenny (2018) "Islamundervisning i det oförutsägbara klassrummet" i Interkulturell religionsdidaktik: Utmaningar och möjligheter, red. Olof Franck & Peder Thalén. Studentlitteratur.
 • Berglund, Jenny & Bill Gent (2018) "Memorization and focus: important transferables between supplementary Islamic education and mainstream schooling", in Journal of Religious Education.
 • Berglund, Jenny & Bill Gent (2017) “Believing, belonging and behaving: some considerations when teaching about Islam”, in REtoday, The magazine for the Religious Education community.
 • Berglund, Jenny (2017) Secular normativity and the religification of Muslims in Swedish public schooling. In Oxford Review of Education, , Vol. 43, no 5, p. 524-535.
 • Berglund, Jenny (2017) The Study of Islamic Education: A Litmus Test on State Relations to Muslim Minorities. In: Method and Theory in the Study of Religion: Working Papers from Hannover. Ed Steffen Führding, Brill Academic Publishers, p. 232-258.
 • Berglund, Jenny, Yafa Schanneik, Brian Bocking (2016) Religious Education in Global and Local World. Springer.
 • Berglund, Jenny (2016) ”Islamic Religious Education in Muslim Schools: A Translation of Islam to the Swedish School System” in Religious Education in Global and Local World, eds: Jenny Berglund, Yafa Schanneik, Brian Bocking. Springer
 • Berglund, Jenny (2016) “Continuity and Change: Experiences of Teaching Religious Education in the Light of a Life Trajectory of Hifz and Secular Education” in Religion & Education.
 • Berglund, Jenny (2016) ”Religious Education on the Borders” in Usuteaduslik Ajakiri, Akadeemilise Teoloogia Seltsi väljaanne, 7-24.
 • Berglund, Jenny, Thomas Lundén, Peter Strandbrink (2015) Crossings and Crosses: Borders, Educations, and Religions in Northern Europe. De Gruyter.
 • Berglund, Jenny (2015) Publicly funded Islamic Education in Europe and the United States. Washington: The Brookings Institution.
 • Berglund, Jenny (2014) ”Princely Companion or Object of Offense?: The Dog’s Ambigious Status in Islam” in Society and Animals. 22 (6), 545-559.
 • Berglund, Jenny (2014) "Teaching Orthodox Religious Education on the Border" in British Journal of Religious Education.
 • Berglund, Jenny (2014) "An Ethnographic Eye on religion in Everyday life" in British Journal of Religious Education, Vol 36 (1), 39-52.
 • Berglund, Jenny (2014) "Singing and Music A Multifaceted and Controversial Aspect of Islamic Religious Education in Sweden" in Reforms in Islamic Education: International Perspectives, ed. Charlene Tan. London: Bloomsbury.
 • Berglund, Jenny (2013/2014) "Islamic Religious Education in state funded Muslim schools in Sweden: A sign of secularization of not?" in Public Islam and the Nordic Welfare State: Changing Realities, Studies in Contemporary Islam, Vol 15-16 (1-2). Ulrika Mårtensson (ed.)
 • Berglund, Jenny (2013) "Swedish religion education - Objective but Marinated in Lutheran Protestantism?" in Temenos, 49:2, 165-184.
 • Berglund, Jenny (2013) "An Ethnographic Eye on religion in Everyday Life" in British Journal of Religious Education, 36:1, 39-52.
 • Berglund, Jenny (2013) "Islamic education in Sweden" in Islamic Education in Secular Societies, Aslan, Ednan & Rausch, Margaret, (eds.) Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Berglund, Jenny (2013) "Islamic Identity and its Role in the Lives of Young Swedish Muslims" in Contemporary Islam: Dynamics of Muslim Life, 7:2, 207-227. Springer.
 • Berglund, Jenny (2012) "Young Muslims' Confidence in Teachers Suggests the Importance of Relational Skill" in Journal of Believes and Values, 33:3 Taylor & Francis.
 • Berglund, Jenny (2012) "Islamic Identity and its Role in the Lives of Young Swedish Muslims" in Contemporary Islam: Dynamics of Muslim Life, Springer. 7:2, 207-227.
 • Berglund, Jenny (2011) "Global questions in the classroom –The formulation of Islamic religious education at Muslim schools in Sweden" in Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education. 32:4, 497-512.
 • Berglund, Jenny (2010) Teaching Islam, Islamic Religious Education in Sweden. Munster: Waxmann (published thesis).

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2018. Jenny Berglund. Interkulturell religionsdidaktik, 275-290
 • 2018. Jenny Berglund. Public Theology, Religious Diversity, and Interreligious Learning, 158-170

  Islamic religious education (IRE) in Europe has become a subject of intense debate. People worry their states are doing too little or too much to shape the spiritual beliefs of private citizens. State response to the concern ranges from sponsoring Islamic education in public schools to forgoing it entirely. The policies vary according to national political culture. On one hand, the emergence of publicly funded Muslim schools and IRE in Europe can be seen as to provide equal educational opportunities to Muslims and other religious minorities through partnerships with the state. On the other hand, public funding can also be conceived as a means to “domesticate” Islam by bringing it within the European framework. In other words, offering publicly funded Islamic religious education can be viewed as an attempt to control Muslims. In this paper I explore these questions by discussing them in relation to state-church relations in different European countries. I also use the comparison theoretically to argue that the study of publicly funded minority education, such as Islamic education, can be understood as a litmus test for the relation between various Western democracies and their minority populations but also in relation to the concept of public theology. 

Visa alla publikationer av Jenny Berglund vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 26 september 2018

Bokmärk och dela Tipsa