Profiles

Jenny Berglund

Jenny Berglund

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-674 77 81
E-post jenny.berglund@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20A, plan 3
Rum P342
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är professor i religionsdidaktik vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD). Min forskning är inriktad mot olika former av religionsundervisning, speciellt islamundervisning. I min avhandling (Teaching Islam, Islamic Religious Education in Sweden, 2009, Uppsala universitet, senare publicerad på Waxmann) undersökte jag hur islam undervisas på några muslimska friskolor i Sverige. Efter disputationen har jag varit del av flera internationell forskningsprojekt där mitt fokus varit på minoritetsreligionsundervisning, både inom och utom ramen för den statliga skolan. Jag har redigerat ett flertal antologier om islamundervisning på både svenska och engelska. Den senaste är European Perspectives on Islamic Education and Public Schooling.

Jag är en av redaktörna för Waxmanns serie Religious Diversity and Education in Europe samt för Brill Research Perspectives in Religion and Education. Från och med 2020 är jag generalsekreterare för EASR (European Association for the Study of Religions).

 

Forskning

 

För närvarande håller jag på att avsluta projektet Erfarenheter av Islamiskt och sekulär utbildning i Sverige och Storbritannien. Ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet och Marie Sklodowska Curie Actions, Cofund (Project INCA 600398).

Beskrivning av projektet:

Många muslimska föräldrar väljer att placera sina barn i islamisk helg- eller eftermiddagsundervisning i muslimska organisationer för att komplettera det obligatoriska skolsystemets undervisning.

Förenklat kan man säga att dessa båda lärandemiljöer karaktäriseras av å ena
sidan memorering, utantillinlärning och person-till-person överföring av kunskap (den islamiska undervisningsmiljön) och en skolmiljö där dessa lärande- och undervisningsmetoder ofta kritiseras och där det rådande pedagogiska idealet snarare är att se lärande som en interaktiv process där eleven antas aktivt söka kunskap (den obligatoriska skolan).

Syftet med föreliggande projekt är att studera och jämföra muslimska tonåringars erfarenheter av att delta i, och flytta mellan, dessa olika undervisningsmiljöer, att förstå och förklara på vilket sätt de kan, eller inte kan, ”överföra”, förhandla och relevansgöra kunskap och kompetenser mellan de olika miljöerna samt att ta reda på hur de upplever att deltagandet i dessa påverkar deras identitetskapande.

Trots att muslimska organisationers undervisning under det senaste decenniet har studerats, diskuterats samt ifrågasatts och misstänkliggjorts (både inom och utanför muslimska sammanhang), har ingen hittills studerat vad det kunskaps- och erfarenhetsmässigt innebär för elever att röra sig mellan komplementär islamisk undervisning och obligatorisk skola. Projektet har för avsikt att fylla denna kunskapslucka genom att inte bara undersöka svenska muslimska högstadieelevers erfarenheter utan också att jämföra med brittiska elevers motsvarande erfarenhet.

Både Sverige och Storbritannien har i förhållande till sin befolkning, och i jämförelse med andra Europeiska länder, en tämligen stor muslimsk befolkning. Det är också två länder som kan karaktäriseras av mångkulturell integrationspolitik. I båda länderna är denna politik under diskussion, liksom frågor som rör integration och segregation och den obligatoriska skolans roll i förhållande till skolprestationer bland minoritetsgrupper. Utöver likheterna finns också intressanta skillnader: som till exempel att Storbritanniens kolonialhistoria som bland annat inneburit en betydligt längre muslimsk närvaro i landet samt ett i högre grad utvecklat system av muslimska komplementära utbildningsmöjligheter och att den komplementära islamiska undervisningen i Storbritannien oftast är könssegregerad medan det i Sverige är mer varierat. 

Projektet kommer att bidra med betydelsefull kunskap om hur olika kunskapstraditioner stödjer, kompletterar eller motverka varandra. Vidare kommer det att visa om - och i så fall på vilket sätt - unga pojkar och flickor med muslimsk kulturell bakgrund använder den ​​kunskap och det språk som de förvärvar i ett religiöst sammanhang (islamisk komplementär undervisningen) när de flyttar till ett annat sammanhang som förväntas vara icke-konfessionellt (obligatoriska skolan) och vice versa. Projektet kommer att öka kunskapen om hur muslimska elever förvärvar och använder sitt sociala och kulturella kapital, i olika lärandemiljöer. Den jämförande aspekten bidrar med ny kunskap om den roll som en "rörlig" studiekarriär har för muslimska ungdomar i Sverige och Storbritannien och dess betydelse för frågor med anknytning till integration och aktivt medborgarskap samt de nationella skolformernas integrationsmöjligheter alternativt begränsningar.

 

Erfarenheter av islamisk och sekulär undervisning i nordöstra London

Som en del av det större projektet ingår även ett deltagarbaserat forskningsprojekt där jag samarbetar med Bill Gent (WRERU) samt lärare vid en stor gymnasieskola i nordöstraLondon. Syftet är att förbättra undervisningen för samtliga elever på skolan genom att ta reda på vilka kunskaper och färdigheter från islamundervisning som muslimska elever har nytta av i sin sekulära utbildning och vice versa.

 

Urval av publikationer

 • Berglund, Jenny (2021) "The contribution of comparative studies to the international transfer and transformation in religious education" in International Knowledge Transfer in Religoius Education (red) Friedrich Scweitzer & Peter Schreiner. Münster: Waxmann.
 • Berglund, Jenny (2020) "Widening Our Scope from “Maximalists” to More Ordinary Practitioners?" i Kvinnligt religiöst ledarskap. (red) Simon Sorgenfrei och David Thurfjell. Huddinge: Södertörn Studies in Religion.
 • Berglund, Jenny (2020) "Moving from Safe to Brave in Multi-Faith Religious Education" in Religion & Education.
 • Berglund, Jenny (2020)Islam” in The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies, (ed) Daniel Thomas Cook. London: SAGE Publications.
 • Berglund, Jenny (2019) "Liturgical literacy as Hidden Capital: Experiences from Qur'and Education in Sweden" in Journal in Applied Language Studies.
 • Berglund, Jenny (2019) "State-Funded Faith-Based Schooling for Muslims in the North" i Religion & Education.
 • Berglund, Jenny & Bill Gent (2019) "Qur’anic education and non-confessional RE: an intercultural perspective" i Intercultural Education.
 • Berglund, Jenny (2018) "Islamundervisning i det oförutsägbara klassrummet" i Interkulturell religionsdidaktik: Utmaningar och möjligheter, red. Olof Franck & Peder Thalén. Studentlitteratur.
 • Berglund, Jenny & Bill Gent (2018) "Memorization and focus: important transferables between supplementary Islamic education and mainstream schooling", in Journal of Religious Education.
 • Berglund, Jenny & Bill Gent (2017) “Believing, belonging and behaving: some considerations when teaching about Islam”, i REtoday, The magazine for the Religious Education community.
 • Berglund, Jenny (2017) Secular normativity and the religification of Muslims in Swedish public schooling. In Oxford Review of Education, , Vol. 43, no 5, p. 524-535.
 • Berglund, Jenny (2017) The Study of Islamic Education: A Litmus Test on State Relations to Muslim Minorities. In: Method and Theory in the Study of Religion: Working Papers from Hannover. Ed Steffen Führding, Brill Academic Publishers, p. 232-258.
 • Berglund, Jenny, Yafa Schanneik, Brian Bocking (2016) Religious Education in Global and Local World. Springer.
 • Berglund, Jenny (2016) ”Islamic Religious Education in Muslim Schools: A Translation of Islam to the Swedish School System” in Religious Education in Global and Local World, eds: Jenny Berglund, Yafa Schanneik, Brian Bocking. Springer
 • Berglund, Jenny (2016) “Continuity and Change: Experiences of Teaching Religious Education in the Light of a Life Trajectory of Hifz and Secular Education” in Religion & Education.
 • Berglund, Jenny (2016) ”Religious Education on the Borders” in Usuteaduslik Ajakiri, Akadeemilise Teoloogia Seltsi väljaanne, 7-24.
 • Berglund, Jenny, Thomas Lundén, Peter Strandbrink (2015) Crossings and Crosses: Borders, Educations, and Religions in Northern Europe. De Gruyter.
 • Berglund, Jenny (2015) Publicly funded Islamic Education in Europe and the United States. Washington: The Brookings Institution.
 • Berglund, Jenny (2014) ”Princely Companion or Object of Offense?: The Dog’s Ambigious Status in Islam” in Society and Animals. 22 (6), 545-559.
 • Berglund, Jenny (2014) "Teaching Orthodox Religious Education on the Border" in British Journal of Religious Education.
 • Berglund, Jenny (2014) "An Ethnographic Eye on religion in Everyday life" in British Journal of Religious Education, Vol 36 (1), 39-52.
 • Berglund, Jenny (2014) "Singing and Music A Multifaceted and Controversial Aspect of Islamic Religious Education in Sweden" in Reforms in Islamic Education: International Perspectives, ed. Charlene Tan. London: Bloomsbury.
 • Berglund, Jenny (2013/2014) "Islamic Religious Education in state funded Muslim schools in Sweden: A sign of secularization of not?" in Public Islam and the Nordic Welfare State: Changing Realities, Studies in Contemporary Islam, Vol 15-16 (1-2). Ulrika Mårtensson (ed.)
 • Berglund, Jenny (2013) "Swedish religion education - Objective but Marinated in Lutheran Protestantism?" in Temenos, 49:2, 165-184.
 • Berglund, Jenny (2013) "An Ethnographic Eye on religion in Everyday Life" in British Journal of Religious Education, 36:1, 39-52.
 • Berglund, Jenny (2013) "Islamic education in Sweden" in Islamic Education in Secular Societies, Aslan, Ednan & Rausch, Margaret, (eds.) Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Berglund, Jenny (2013) "Islamic Identity and its Role in the Lives of Young Swedish Muslims" in Contemporary Islam: Dynamics of Muslim Life, 7:2, 207-227. Springer.
 • Berglund, Jenny (2012) "Young Muslims' Confidence in Teachers Suggests the Importance of Relational Skill" in Journal of Believes and Values, 33:3 Taylor & Francis.
 • Berglund, Jenny (2012) "Islamic Identity and its Role in the Lives of Young Swedish Muslims" in Contemporary Islam: Dynamics of Muslim Life, Springer. 7:2, 207-227.
 • Berglund, Jenny (2011) "Global questions in the classroom –The formulation of Islamic religious education at Muslim schools in Sweden" in Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education. 32:4, 497-512.
 • Berglund, Jenny (2010) Teaching Islam, Islamic Religious Education in Sweden. Munster: Waxmann (published thesis).

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2019. Jenny Berglund. Apples - Journal of Applied Language Studies 13 (4), 15-25

  This article focuses on a form of supplementary Islamic education that centres on Qur’an studies and examines the reported experiences of Muslim students that regularly shift between this and their mainstream secular school. Its aim is to better comprehend the dialectical interplay between this type of supplementary education and mainstream secular schooling. Within this framework, the article explores how the traditional way of reading, reciting, and memorizing the Qur’an might relate to the type of teaching and learning that occurs within mainstream public schools. It also explores the possibility of a secular bias within the Swedish school system, the contribution of Qur’an studies to mainstream schooling (and vice versa), Qur’an-based vs. mainstream notions of “reading”, especially in relation to the idea of “understanding” and “meaning”, and how competency in Qur’an recitation becomes valuable secular “capital” when translated from language of “liturgical literacy” to the language of “skills”. To balance and enhance our understanding of student experiences, this article employs a constructive understanding of Pierre Bourdieu's concepts of cultural capital and habitus as well as Andrey Rosowsky’s notion of liturgical literacy.

 • 2019. Jenny Berglund, Bill Gent. Intercultural Education 30 (3), 323-334

  This article focuses on the reported experiences of Muslim students that regularly shift between Muslim ‘supplementary education’ (including its traditional confessional focus on learning to read Arabic and then memorise and recite the Qur’an) and mainstream school education (including its ‘inclusive’ form of religious education’). The aim has been to better comprehend how these students make sense of this dual educational experience while negotiating the knowledge, skills, and values that are taught to them by two often seemingly disparate institutions. A further aim is to place our findings within the growing field of intercultural education. Though both types of education are often thought to be distinct and oppositional – the former as non-confessional and ‘modern’, the latter as confessional and ‘outmoded’ – both English and Swedish students were able to identify a degree of symbiosis between the two, particularly in relation to the process of memorisation. Thus, it became increasingly clear to the researchers that Muslim student reflection on their participation in both traditions of education had an intercultural dimension in the sense of encouraging dialogue and discussion across educational cultures prompting new knowledge and understanding. This article lays out some of the evidence for this conclusion.

 • 2019. Jenny Berglund. Religion and Education, 46-60
 • 2019. Jenny Berglund. Religion & Education 46 (2), 210-233

  An emerging option in several European countries has been the state provision of publicly funded Islamic education. It is an alternative that lies at the heart of concerns over religious freedom, equal rights to education, integration, and social cohesion, but that is also connected to matters of securitization and the state’s attempt to control Islam. This article compares the provision of faith-based schooling in general, but publicly funded Islamic education in particular, in Finland and Sweden—two neighboring countries, historically and culturally connected, but with a different approach to faith based schooling.

 • 2018. Jenny Berglund. Interkulturell religionsdidaktik, 275-290
 • 2018. Jenny Berglund. Public Theology, Religious Diversity, and Interreligious Learning, 158-170

  Islamic religious education (IRE) in Europe has become a subject of intense debate. People worry their states are doing too little or too much to shape the spiritual beliefs of private citizens. State response to the concern ranges from sponsoring Islamic education in public schools to forgoing it entirely. The policies vary according to national political culture. On one hand, the emergence of publicly funded Muslim schools and IRE in Europe can be seen as to provide equal educational opportunities to Muslims and other religious minorities through partnerships with the state. On the other hand, public funding can also be conceived as a means to “domesticate” Islam by bringing it within the European framework. In other words, offering publicly funded Islamic religious education can be viewed as an attempt to control Muslims. In this paper I explore these questions by discussing them in relation to state-church relations in different European countries. I also use the comparison theoretically to argue that the study of publicly funded minority education, such as Islamic education, can be understood as a litmus test for the relation between various Western democracies and their minority populations but also in relation to the concept of public theology. 

 • 2018. Jenny Berglund.

  Islamic religious education (IRE) in Europe has become a subject of intense debate during the past decade. There is concern that states are doing too little or too much to shape the spiritual beliefs of private citizens. State response to the concern ranges from sponsoring religious education in public schools to forgoing it entirely and policies vary according to national political culture. In some countries public schools teach Islam to Muslims as a subject within a broader religious curriculum that gives parents the right to choose their children’s religious education. In the other countries public schools teach Islam to all pupils as a subject with a close relation to the academic study of religions. There are also countries where public schools do not teach religion at all, although there is an opportunity to teach about Islam in school subjects such as art, history, or literature. IRE taught outside publicly funded institutions, is of course also taught as a confessional subject in private Muslim schools, mosques and by Muslim organisations. Often students who attend these classes also attend a publicly funded “main stream school”.

  This volume brings together a number of researchers for the first time to explore the interconnections between Islamic educations and public schooling in Europe. The relation between Islamic education and public schooling is analysed within the publicly and privately funded sectors. How is publicly funded education organised, why is it organised in this way, what is the history and what are the controversial issues? What are the similarities and differences between privately run Islamic education and “main stream” schooling? What are the experiences of teachers, parents and pupils?

 • 2018. Jenny Berglund, Bill Gent. Journal of Religious Education 66 (2), 125-138

  This article presents the results of a participative study, involving a group of 27 British Muslim students aged 15–18, who were given the opportunity to reflect on the implications of having participated in two different ‘traditions’ of education: that is, Muslim supplementary education (in its various forms) and state mainstream schooling. The project was participative in that school senior managers had invited the researchers to carry out the research as part of their constant striving to identify the conditions under which students learn best. Both the design and outcomes of this research programme are presented and discussed in this article. One of the main findings is that the students experience the skills of memorization and focus as positive transferables. The findings will be discussed in terms of the concept of liturgical literacy.

 • 2018. Jenny Berglund.

  My paper focuses on the reported experiences of Muslim students that regularly shift between Quran-centred supplementary Islamic education and mainstream secular school. The paper thus reflects how the Islamic worldview of the students impact their motivation and way of learning in secular school and also how their secular school environment impact their Islamic learning.

  The aim is to better comprehend how these students make sense of this dual educational experience while negotiating the knowledge, skills, and values that are taught to them by two apparently disparate institutions. The interviews were conducted in Stockholm and London, and thus a secondary aim is to assess the similarities and differences between these two national contexts. To balance and enhance our understanding of student experiences, this article employs a constructive understanding of Pierre Bourdieu's concepts of cultural capital and habitus as well as Andrey Rosowsky’s notion of liturgical literacy. It shows differences between Quran-based and mainstream notions of “reading”, especially with respect to their contrasting definitions of “understanding” and “meaning”; it also explores how competency in Quran recitation might become a valuable “capital” when translated from the language of “liturgical literacy” to the language of “skills”.

Visa alla publikationer av Jenny Berglund vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Bokmärk och dela Tipsa