Stockholms universitet

Jessica ÖstbergUniversitetslektor

Om mig

Mottagningstid efter överenskommelse.

Mitt intresseområde spänner över hela associationsrätten och i viss utsträckning aktiemarknadsrätten.

Jag är docent i civilrätt med särskild inriktning mot associationsrätt och är anställd som universitetslektor. I den egenskapen undervisar jag på grundkursen i associationsrätt, en kurs för vilken jag också är kursföreståndare, och på specialkurserna i bolagsrätt respektive aktiemarknadsrätt. Härtill handleder och examinerar jag examensarbeten inom såväl bolagsrätt som aktiemarknadsrätt. Jag är också ämnesföreståndare för associationsrätten. 

Hittills har min forskning främst varit inriktad på bolagsledningens och aktieägares plikter och ansvar.  Min doktorsavhandling behandlar styrelseledamöters lojalitetsplikt. Under perioden september 2017-augusti 2018 var jag s.k. Post Doc-Fellow vid University of Oxford (Christi Church College). Jag påbörjade där ett projekt som rör vinstsyftet i aktiebolagslagen och förhållandet till hållbart företagande. En artikel publicerades under 2020 i Vänbok till Anders Lagerstedt och under 2022 publicerades ett kapitel med titeln "The Duty to Act in the Interest of the Company" i en internationell antologi, Instruments of EU Corporate Governance - Effecting Changes in the Management of Companies in a Changing World. Under 2022 publicerade SvJT även en av mig författad praxisöversikt i associationsrätt omfattande åren 2011-2020. För närvarande arbetar jag bland annat med två artiklar rörande majoritets- respektive minoritetsmissbruk tillsammans med universitetslektor Hanna Almlöf. 

Jag är styrelseledamot i Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) och är även avdelningsledare för forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid SCCL. I den egenskapen arrangerar jag ett flertal konferenser respektive kvällsseminarier varje år. Jag medverkar också ofta som talare respektive moderator. Sedan 2017 är jag även ledamot av Revisorsinspektionens tillsynsnämnd. Härtill är jag Inspector för Juridiska Föreningen och styrelseordförande för stiftelsen Juristernas Hus. 

Innan jag påbörjade min akademiska karriär arbetade jag först som tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt och sedan, under ca tio års tid, som advokat med fokus på bolagsrätt och transaktioner. Jag anlitas regelbundet som föreläsare på advokatbyråer och andra institutioner. 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Till frågan om behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten i ljuset av hovrättspraxis

  2019. Jessica Östberg. Juridisk Tidskrift 20 (2), 473-480

  Artikel

  Den 2 november 2018 meddelade Svea hovrätt dom i ett intressant mål som ytterst rörde frågan om giltigheten av ett av styrelsen fattat emissionsbeslut.1 Om själva utgången i målet finns inte mycket att säga. Däremot innehåller domen ett ställningstagande i en principiellt mycket viktig fråga om kompetensöverskridande och tillämpningen av 8 kap. 42 § aktiebolagslagen (2005:551) i samband med styrelsens beslut om emission av aktier med stöd av ett bemyndigande, ett ställningstagande som enligt min mening kan ifrågasättas på flera olika grunder. Mot bakgrund av att domen rör ett område av stor praktisk och ekonomisk betydelse för näringslivet – beslut om emissioner fattas i betydande utsträckning av styrelsen med stöd ett av bolagsstämman beslutat bemyndigande och de kan röra avsevärda belopp – är det ägnat att förvåna att HD inte meddelade prövningstillstånd avseende denna rättsfråga.2 I det följande avser jag att kort analysera och kommentera främst hovrättens bedömning samt den aktuella rättsfrågan närmare.

  Läs mer om Till frågan om behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten i ljuset av hovrättspraxis
 • Om aktieägares lojalitetsplikt

  2018. Jessica Östberg. Svensk Juristtidning (3), 265-303

  Artikel

  Artikeln behandlar frågan om aktieägare har en lojalitetsplikt enligt svensk rätt, vad den närmare innebär och lojalitetspliktens rättsgrund. Utblickar görs mot amerikansk, engelsk, tysk, norsk och dansk rätt. Det konstateras att aktieägare i fåmansbolag kan ha en lojalitetsplikt till följd av att de samarbetar och samverkar inom ramen för aktiebolaget, i vissa fall med stöd av ett aktieägaravtal, vilket kan föranleda att ett enkelt bolag föreligger mellan parterna. Vidare konstateras att bolagsstämman, och därmed i praktiken majoritetsaktieägare, är underkastad flera viktiga bestämmelser, vilka kan sägas ge uttryck för en viss lojalitetsplikt, såsom t.ex. vinstsyftet, likhetsprincipen, generalklausulen och jävsbestämmelsen. Dessutom kan aktieägare under vissa förutsättningar ha ett ansvar till följd av att de verkar som en shadow director eller de facto director. Artikeln avslutas med en analys och kommentarer de lege ferenda.

  Läs mer om Om aktieägares lojalitetsplikt
 • Styrelseledamöters lojalitetsplikt

  2016. Jessica Östberg, Lars Pehrson, Carl Svernlöv.

  Avhandling (Dok)

  Under Swedish law directors of limited liability companies have, without doubt, a duty of loyalty. It is also clear that the duty of loyalty is quite extensive. Due to mainly the lack of legal provisions and case law governing the duty of loyalty, the extent of the duty and the outer limits of it are unclear to both legal experts and practitioners. This legal uncertainty is detrimental to both individuals and companies and may also be detrimental to society at large.

  The overall purpose of the dissertation is to analyse and systematize the duty of loyalty for directors of a limited liability company. Within this overall purpose the aim is also to investigate certain basic principles and issues further, such as:  

  (i) the directors' legal position;

  (ii) to whom the duty of loyalty is owed;

  (iii) the functions of the duty of loyalty;

  (iv) the further meaning and extent of the duty of loyalty, including certain identified specific duties, especially

  (v) the prohibition to exploit corporate opportunities; and

  (vi) the boundaries to other legal rules.

  The dissertation is based on a method of legal dogmatics. Due to the limited material that exist on the topic under Swedish law, comparative outlooks are made to Norwegian law, Danish law, American law, English law and German law. A number of important conclusions are drawn, of which some are presented below.

  The duty of loyalty is mainly derived from the directors' legal position, which is similar to that of an agent (Swe: syssloman). It is owed mainly to the company, which means that only the company may enforce breaches of the duty, save for beaches of the so-called general clause.

  The duty of loyalty is systematized as follows. From the general duty of loyalty, which thus includes a general duty to consider the company's interests and not to promote individual or others' interests to the detriment of the company, a number of particular duties of loyalty are derived, namely: 

  (i) an obligation to avoid and disclose conflicts of interest;

  (ii) a prohibition on competition that may be detrimental to the company;

  (iii) a prohibition on improperly (Swe: otillbörligen) receiving or exploiting benefits or other advantages as a result of the assignment;

  (iv) a duty of obedience;

  (v) a duty of disclosure;

  (vi) a duty of confidentiality; and

  (vii) a prohibition on exploiting corporate opportunities belonging to the company.

  The meaning and extent of each of these duties are analysed further in the dissertation. Furthermore, the sanctions and legal consequences of a breach, such as damages, invalidity, unjust enrichment and the criminal sanctions are analysed briefly.

  Due to mainly the duty of loyalty's importance for investor confidence, its important functions and the breaches of the duty of loyalty that have occurred during the recent decades, it is proposed that the duty of loyalty and some of the specific duties are specified in the Swedish Companies Act. 

  Läs mer om Styrelseledamöters lojalitetsplikt

Visa alla publikationer av Jessica Östberg vid Stockholms universitet