Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Jennie NellUniversitetslektor

Om mig

Jag är fil.dr. i litteraturvetenskap, och jobbar som lärare och forskare. Examen inkluderar även antikvetenskap, konstvetenskap, kulturvetenskap och retorik.

Jag ägnar mig framförallt åt den äldre litteraturen. Mina specialkompetensområden är svenskt, engelskt, amerikanskt och franskt 1700-tal, samt antikens och fransk-klassicismens litteratur. Jag intresserar mig särskilt för hovkulturer och relationen mellan litteratur, musik, konst och makt/samhälle. Är även inriktad på retorik, emblematik och mytologi. Lägger gärna en historisk och kontextualiserad syn på litteraturen.

Undervisning

Jag undervisar i synnerhet på historiska kurser (grundnivå och lärarutbildningen) men har också varit examinator för fristående kurser, bland annat svenskt 1700-tal, svenskt 1900-tal och amerikansk litteratur.

Forskning

Min avhandling har titeln Vivat vår monark! Carl-Michael Bellmans panegyrik över Gustaf III 1771-1792. Avhandlingen undersöker Bellmans rojalistiska dikter, vilka länge ansetts vara besynnerliga och okaraktäristiska poem i jämförelse med hans livliga sångcykler Fredmans Epistlar och Fredmans Sånger. Bellmans panegyrik undersöks i fråga om panegyriska motiv och retorisk form och jag diskuterar även författarens användning av encomium i relation till dess betydelse och funktion i det gustavianska samhället. Bellmans självbild som poet spåras, liksom den moralfislosofiska bakgrunden för litterär furstehyllning. I avhandlingen diskuteras Bellmans användning av ledande panegyriska motiv och teman, samt författarens användning av retoriska figurer i den grekisk-romerska retoriska traditionen. Jag jämför även Bellmans litterära stil i de panegyriska tillfällesdikterna med den i epistlarna och sångerna, mot bakgrund av de traditionella hyllningsgenrerna versepik och eloge. Bellmans poetiska tekniker undersöks härtill genom en jämförelse med Gustaf III:s medaljhistoria, vilket kastar ytterligare ljus på författarens sätt att använda element från den ikonografiska traditionen i sin poesi. Härutöver utreds Bellmans roll som panegyriker under den politiskt turbulent gustavianska epoken.

Min pågående forskning inkluderar projekt om Rousseaureceptionen i Sverige från sen frihetstid till tidig romantik; Gustaf III som retoriker (tal och talpjäser); Gustaf III och Bellmans dramatiska arbeten och Bellman och den tidiga hermeneutiken (Lessing).

Inom forskningsinitieringsprojektet Shaping Heroic Virtue. A Network for Studies in the Different Uses of Shared Christian and Classical Traditions in 17th Century Catholic and Protestant Europe (Riksbankens Jubileumsfond), undersökte jag användningen av Virtus Heroica i sekulära/panegyriska sammanhang under den gustavianska tiden.

Detta har övergått i Riksbanksprojektet Teaching Virtue och mitt projekt där har titeln Swedish Enlightenment and the Exemplum: Honor, Virtue and Magnanimitas in Panegyric Poetry during the Reign of Adolph Frederick and Gustavus III, och ämnar fokusera på det senare 1700-talets sekulära, snarare än kristna, användning av det heroiska och det dygdiga i hyllningsdikter, i samklang med Upplysningens moralfilosofiska diskussion kring furstar och Den Store Mannen som exemplum.

Publikationer i urval

Vivat vår monark! Carl Michael Bellmans panegyrik över Gustaf III 1771-1792, (dissertation), ellerströms, Lund 2011

”Linné som författare och stilist”

”Bellman och Famas trumpet. Konsten att hylla en konung på vers”, i Bellman på Hanaholmen. Nio nordiska forskare diskuterar Bellmans diktning, Finlands svenska folkmusikinstitut, Vasa 2006.

”'Pan han tar sin pipa...Sin pipa tar Pan'. Om naturidéer i Fredmanverdenen ud fra Bellmans Djurgårdsepistler", i Meddelelser fra selskabet Bellman i Danmark, 15. årgang nr. 57 juni 2008, ISSN 0909-7732

Övrigt
Tidningen Kulturen, Mon Bellman så Jeppe på Bjerget, 2010-08-13

SR P1, Vetenskapsradion: Språket, ”Linné som författare”, 2007-05-22
SVT, K-Special, ”Ständigt denne Bellman”, 2005-12-30