Profiles

Joakim Hansen

Joakim Hansen

Miljöanalytiker

View page in English
Arbetar vid Stockholms universitets Östersjöcentrum
Telefon 08-16 13 07
E-post joakim.hansen@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 F, plan 5
Rum P535
Postadress Stockholms universitets Östersjöcentrum 106 91 Stockholm

Om mig

I work as an environmental analyst with a focus on bottom-living plants and animals. My job is to analyze marine monitoring data, communicate research findings to authorities and the public, and to do management-related research in the coastal zone.

The projects I am working on at the moment mainly deals with shallow coastal ecosystems; (I) the importance of benthic habitats and organisms for ecosystem functions, (II) how they are affected by human activities, and (III) effective measures to protect or restore them.

Forskning

 

The research projects I am working on at the moment are:

  • Benthic vegetation in shallow soft-bottom areas, where we investigate if and how the vegetation has changed the last decades, possible reasons for the changes, as well as the vegetation's role for natural values and ecosystem functions in coastal areas of the Baltic Sea.
  • Coastal fish communities, where we examine effects on the coastal ecosystem by altered offshore and inshore fish communities.
  • Integrated management, where we aim to improve the knowledge about integrated coastal zone and fisheries management to generate a sustainable use of the Baltic Sea's habitats and biodiversity.
  • Restoration of shallow bays, where we will develop and monitor management measures to restore degraded shallow coastal bays.

 

RECENT PUBLICATIONS

Austin ÅN, Hansen JP, Donadi S, Bergström U, Eriksson BK, Sundblad G, Eklöf JS (2021) Synergistic effects of rooted aquatic vegetation and drift wrack on ecosystem multifunctionality. Ecosystems. https://doi.org/10.1007/s10021-021-00609-9

Eklöf J, Hansen J, Bergström U, Sundblad G, Erlandsson M, Donadi S, Eriksson BK (2021) Spiggvågen – ett pågående tronskifte
i Östersjöns kustekosystem. Svealands kustvattenvårdsförbund. Årsrapport 2021: 32–33

Kumblad L, Rydin E, Hansen J, Wikström SA (2021) Levande vikar– ett åtgärdsprojekt. Svealands kustvattenvårdsförbund. Årsrapport 2021: 30–31

Eklöf JS, Sundblad G, Erlandsson M, Donadi S, Hansen JP, Eriksson BK, Bergström U (2020) A spatial regime shift from predator to prey dominance in a large coastal ecosystem. Commun Biol 3, 459

Hansen J, Anderson HC, Bergström U et al. (2020) Våtmarker som fiskevårdsåtgärd vid kusten. Stockholms universitets Östersjöcentrum, rapport 1/2020

 

SCIENTIFIC PUBLICATIONS

Austin ÅN, Hansen JP, Donadi S, Bergström U, Eriksson BK, Sundblad G, Eklöf JS (2021) Synergistic effects of rooted aquatic vegetation and drift wrack on ecosystem multifunctionality. Ecosystems. https://doi.org/10.1007/s10021-021-00609-9

Eriksson BK, Yanos C, Bourlat SJ, Donadi S, Fontaine MC, Hansen JP, Jakubavičiūtė E, Kiragosyan K, Maan ME, Merilä J, Austin ÅN,Olsson J,  Reiss K, Sundblad G, Bergström U, Eklöf JS (2021) Habitat segregation of plate phenotypes in a rapidly expanding population of three-spined stickleback. Ecosphere 12 (6): e03561

Eklöf, JS, Sundblad G, Erlandsson M, Donadi S, Hansen JP, Eriksson BK, Bergström U (2020) A spatial regime shift from predator to prey dominance in a large coastal ecosystem. Commun Biol 3, 459

Sagerman J, Hansen JP, Wikström SA (2019) Effects of boat traffic and mooring infrastructure on aquatic vegetation: A systematic review and meta-analysis. Ambio

Hansen JP, Sundblad G, Bergström U, Austin ÅN, Donadi S, Eriksson BK, Eklöf JS (2019) Recreational boating degrades vegetation important for fish recruitment. Ambio 48: 539–551

Donadi S, Austin ÅN, Svartgren E, Eriksson BK, Hansen JP, Eklöf JS (2018) Density‐dependent positive feedbacks buffer aquatic plants from interactive effects of eutrophication and predator loss. Ecology 99(11): 2515-2524

Austin ÅN, Hansen JP, Donadi S, Eklöf JS (2017) Relationships between aquatic vegetation and water turbidity: A field survey across seasons
and spatial scales. PLoS ONE 12(8): e0181419

Donadi S, Austin ÅN, Bergström U, Eriksson BK, Hansen JP, Jacobson P, Sundblad G, van Regteren M, Eklöf JS (2017) A cross-scale trophic cascade from large predatory fish to algae in coastal ecosystems. Proc. R. Soc. B 284: 20170045

Eklöf JS, Austin Å, Bergström U, Donadi S, Eriksson BDHK, Hansen J, Sundblad G (2017) Size matters: relationships between body size and body mass of common coastal, aquatic invertebrates in the Baltic Sea. PeerJ 5:e2906

Bradshaw C, Näslund J, Hansen J, Kozlowsky-Suzuki B, Sundström B, Gustafsson K (2015) Hexabromocyclododecane affects benthic-pelagic coupling in an experimental ecosystem. Environmental Pollution 206, 306–314

Hansen JP, Snickars M (2014) Applying macrophyte community indicators to assess anthropogenic pressures on shallow soft bottoms. Hydrobiologia 738, 171–189

Hansen JP, Wikström SA, Kautsky L (2012) Taxon composition and food-web structure in a morphometric gradient of Baltic Sea land-uplift bays. Boreal Environment Research 17: 1–20

Hansen JP, Wikström SA, Axemar H, Kautsky L (2011) Distribution differences and active habitat choices of invertebrates between macrophytes of different morphological complexity. Aquatic Ecology 45 (1): 11–22

Hansen JP, Sagerman J, Wikström SA (2010) Effects of plant morphology on small-scale distribution of invertebrates. Marine Biology 157: 2143–2155

Hansen JP, Wikström SA, Kautsky L (2008) Effects of water exchange and vegetation on the macroinvertebrate fauna composition of shallow land-uplift bays in the Baltic Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science 77: 535–547

Robertson-Andersson D, Potgieter M, Hansen J, Bolton JJ, Troell M, Anderson RJ, Halling C, Probyn T (2008) Integrated seaweed cultivation on an abalone farm in South Africa. Journal of Applied Phycology 20: 579–595

Hansen JP, Robertson-Andersson D, Troell M (2006) Control of the herbivorous gastropod Fissurella mutabilis (Sow.) in a land-based integrated abalone–seaweed culture. Aquaculture 255: 384–388

 

REPORTS

Hansen J, Anderson HC, Bergström U, Borger T, Brelin D, Byström P, Eklöf J, Kraufvelin P, Kumblad L, Ljunggren L, Nordahl O, Tibblin P (2020) Våtmarker som fiskevårdsåtgärd vid kusten. Utvärdering av restaurerade våtmarkers effekt på fiskreproduktion och ekosystemet längs Östersjökusten. Stockholms universitets Östersjöcentrum, rapport 1/2020

Moksnes P-O, Eriander L, Hansen J, Albertsson J et al. (2019) Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige. Havsmiljöinstitutets Rapport 2019:3

Hansen J (2016) Uppföljning av bottenvegetation i grunda Östersjövikar. Havsmiljöinstitutet, rapport 2016:2

Qvarfordt S, Wallin A, Hansen J, Schagerström E, Borgiel M, Kautsky L, Wikström S (In prep.) Restaurering av vegetationsklädda bottnar i åtgärdsviken Björnöfjärden. Ett projekt inom Levande kust, Baltic Sea 2020

Gustafsson A, Johansson G, Persson J, Hansen J, Arvidsson M (2016) Fiskreproduktion i naturtyperna estuarier (1130) och laguner (1150) i Bottenviken och Bottenhavet. Pilotdrift och utvärdering 2014. Havs- och vattenmyndigheten. Rapport 2014:19

Hansen JP (2013) Effects of shore-level displacement on the ecology of Baltic Sea bays. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB), Technical report TR 13-01

Enhus C, Didrikas T, Florén K, Hansen J, Nikolopoulos A, Ogonowski M (2013) Övervakningsprogram vid Storgrundets planerade vindkraftspark – turbiditet, bentisk miljö och fisksamhälle. AquaBiota. Rapport 2013:01

Moksnes P-O, Albertsson J, Elfwing T, Hansen J, Lindegarth M, Nilsson J, Rolff C, Wikner J (2013) Sammanvägd bedömning av miljötillståndet i havet. Havsmiljöinstitutet. Rapport 2013:3

Hansen JP (2012) Benthic vegetation in shallow inlets of the Baltic Sea: analyses of human influences and proposal of a method for assessment of ecological status. Report from the EU Central Baltic Interreg IVA project NANNUT. Published in: Plants & Ecology 2012/2, Department of Botany, Stockholm University

Hansen J (2010) Undervattensvegetation på mjukbottnar i Blekinge läns kustvatten. En sammanställning och analys av inventeringar utförda 2001 – 2008. Länsstyrelsen i Blekinge län. Rapport 2010:13

Hansen J, Johansson G, Persson J (2008) Grunda havsvikar längs Sveriges kust. Mellanårsvariationer i undervattensvegetation och fiskyngelförekomst. Länsstyrelsen i Uppsala län. Länsstyrelsens meddelandeserie 2008:16

 

POPULAR SCIENCE PUBLICATIONS

Eklöf J, Hansen J, Bergström U, Sundblad G, Erlandsson M, Donadi S, Eriksson BK (2021) Spiggvågen – ett pågående tronskifte
i Östersjöns kustekosystem. Svealands kustvattenvårdsförbund. Årsrapport 2021: 32–33

Kumblad L, Rydin E, Hansen J, Wikström SA (2021) Levande vikar– ett åtgärdsprojekt. Svealands kustvattenvårdsförbund. Årsrapport 2021: 30–31.

Hansen J, Wikström S (2019) Båtlivets miljöpåverkan går att begränsa. Havsutsikt 2019/1

Hansen J, Albertsson J, Moksnes P-O, Mustmäki N, Svensson F (2019) Tillståndet för mångfald i kust och öppet hav. Sveriges vattenmiljö – från källa till hav. Havsmiljöinstitutet.

Wikström S, Sagerman J, Hansen J (2018) Hur påverkar fritidsbåtar undervattensnaturen? Svealands kustvattenvårdsförbund. Årsrapport 2018: 26–28

Berger Jönsson R, Fredriksson S (Eds.), Andresson I, Bergström U, Hansen J et al. (2018) Skydda och vårda våra viktiga vikar. Informationsbroschyr, Länsstyrelsen i Kalmar län. Version 2.0

Brenner U, Tidlund A, Viklund K,  Åstrand Capetillo N (Eds), Hansen J, Kautsky L et al. (2017) Livet i havet: växter & djur i Östersjön. En digital fälthandbok. Stockholms universitets Östersjöcentrum

Hansen J, Schagerström E. (2016) Under ytan i Östersjön. Havsutsikt 2016/2: 10–13

Moksnes P-O, Albertsson J,  Hansen J, Nilson J, Rolff C (2016) Havsmiljöns tillstånd ur miljömålsperspektiv. Havet 2015/2016

Hansen J (2015) Inventering av grunda vikar. Svealandskustens webbplats svealandskusten.se

Brenner U, Åstrand Capetillo N (Eds), Hansen J, Kautsky L et al. (2015) Växter & djur i Östersjön. En fälthandbok. Stockholms universitets Östersjöcentrum

Berger R, Fredriksson S (Eds.), Andresson I, Bergström U, Hansen J et al. (2015) Skydda och vårda våra viktiga vikar. Informationsbroschyr, Länsstyrelsen i Kalmar län

Moksnes P-O, Albertsson J, Elfwing T, Hansen J, Nilson J, Rolff C (2014) Havsmiljöns tillstånd ur miljömålsperspektiv. Havet 2013/2014

Sundblad G, Bergström U, Hansen J (2014) Värdefulla vikar behöver bättre skydd. Svealands kustvattenvårdsförbund. Årsrapport 2014

Bergström U, Sundblad G, Hansen J (2013) Kustfiskens uppväxtområden - viktiga men dåligt skyddade. Havsutsikt 2013/2: 7–9

Ek M, Jaari S, Haavisto F, Snickars M, Hansen J, Mitikka V (2012). Naturen under havsytan. Hur kan vi beakta undervattensnaturen i förvaltningen av våra kuster? Närings-, trafik-, och miljöcentralen i Nyland, Finland

Hansen J (2011) Grunda vikar – skyddade och varma. Havsutsikt 2011/3: 4–5

Senast uppdaterad: 22 juni 2021

Bokmärk och dela Tipsa