Profiles

Josefin Sagerman, researcher

Josefin Sagerman

View page in English
Arbetar vid Stockholms universitets Östersjöcentrum
E-post josefin.sagerman@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 F, plan 5
Postadress Stockholms universitets Östersjöcentrum 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är en marin ekolog med ett särskilt intresse för bidiversitet, ekosystem funktioner och mänsklig påverkan på naturliga ekosystem.

Forskning

Fokus i mitt arbete ligger på:

  • Mänsklig påverkan på undervattensvegetation
  • Hur konkurens och predation påverkar framgången hos främmande makroalgsarter
  • Miljöövervakning av bentiska arter och habitat
  • Systematisk utverdering och meta-analys

Pågående projekt

Effekter från båttrafik

Undervattensvegetation i kustnära områden utgör en viktig livsmiljö för fiskyngel och organismer i basen av näringskedjan. Samtidigt är kustens grundområden under högt tryck från mänskliga aktiviteter, såsom anläggandet av marinor, båttrafik och övergödning. Stora mängder akvatisk vegetation har gott förlorad under senare årtionden. Jag jobbar med en systematisk utvärdering och meta-analys av effekterna från båttrafik på bottenvegetation, i syfte att jämföra miljöpåverkan från båttrafiken med andra stressorer så som övergödning.

Enemy release och främmande makroalger

Mänskligt inflytande på marina kustekosystem har resulterat i stora förändringar i mängden och fördelningen av arter, där artintroduktioner utgör en iögonfallande komponent. Framgångsrika främmande makroalger påverkar lokal artsdiversitet och förändrar livsmiljöns egenskaper. Men lite är känt om generella mönster som förklarar deras framgång. Jag jobbar med en forskningssyntes om hur inhemska betare väljer mellan inhemska och främmande makroalger, och hur detta kan påverka de främmande arternas konkurrenskraft.

Effekter på nedbrytning av främmande makroalger

Nedbrytning av dött växtmaterial påverkar omsättningen av näringsämnen och tillgången på mat i basen av den detritusbaserade födoväven. Främmande primärproducenter kan påverka ekosystemfunktioner, såsom nedbrytning. Jag undersöker länken mellan ekofysiologiska egenskaper hos främmande makroalger och nedbrytningshastighet, för att ta reda på hur egenskaper som är kopplade till invasionsframgång kan påverka inhemska ekosystem.

Publikationer

Enge S, Sagerman J, Wikström SA, Pavia H (2017) A review of herbivore effects on seaweed invasions. Oceanography and Marine Biology: An Annual Review 55: 421–440.

Sagerman J, Enge S, Pavia H, Wikström SA (2015). Low feeding preference of native herbivores for the successful non-native seaweed Heterosiphonia japonica. Marine Biology 162: 2471-2479.

Sagerman J (2015). Marine seaweed invasions: Impacts and biotic resistance in native ecosystems. ISBN 978-91-7649-176-8, Dept. of ecology, environment and plant sciences, Stockholm University (PhD theses).

Sagerman J, Enge S, Pavia H, Wikström SA (2014). Divergent ecological strategies determine different impacts on community production by two successful non-native seaweeds. Oecologia 175:937-946.

Hansen JP, Sagerman J & Wikström SA (2010). Effects of plant morphology on small-scale distribution of invertebrates. Marine Biology 157: 2143-2155.

Engdahl A & Sagerman J (2008). Basinventering av Svalan och Falkens grund, Bottenviken - Del av utsjöbanksinventeringen 2008. AquaBiota Notes 2008:1 (report).

Senast uppdaterad: 15 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa