Profiles

Karin Idevall Hagren, Foto: Privat

Karin Idevall Hagren

Biträdande lektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
E-post karin.idevall.hagren@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D638
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Min forskning rör språkets sociala aspekter och sambandet mellan språkliga framställningar (skriftliga, muntliga och visuella) och sociala strukturer, normer och praktiker. Jag har forskat om språk och diskriminering, framförallt rasism, och språk och privilegiering, med fokus på hur en normativ svenskhet konstrueras, idag och över tid. Min avhandling handlade om språk och rasism i offentlig, medierad interaktion, så som kommentarsfält till nyhetsartiklar på nätet, inlägg och diskussioner på Instagram samt tv-sända partiledardebatter. I mitt postdok-projekt undersökte jag hur svensk nationell identitet har konstruerats och förändrats över tid. Jag undersökte bland annat svenskhet i Svenska turistföreningens årsskrifter 1886-2013, med fokus på vilka teman och diskursiva strategier som varit konstituerande för den nationella identiteten. Jag har även undersökt hur svensk nationell identitet konstrueras i relation till den "andre" i texter som rör Sverige och svenskhet under perioden 1870 och 1940, och visar hur koloniala, rasbiologiska och rashygieniska diskurser inverkar på diskriminerande framställningar av den "andre" och privilegierande framställningar av det svenska.

Min pågående forskning handlar om hur olika diskurser om svensk identitet kommer till uttryck i det offentliga, i gruppdiskussioner och i invididers berättelser om sina erfarenheter av att vara svenska. Jag analyserar bland annat svenskhet och vithet i reklam.

Jag använder i huvudsak diskursanalytiska metoder. 

 

Publikationer i urval

Avhandling

Idevall, Karin Hagren, 2016: Språk och rasism. Privilegiering och diskriminering i offentlig, medierad interaktion. Diss., Uppsala: Uppsala universitet.

 

Övriga vetenskapliga publikationer

Idevall, Karin Hagren, 2021: Othering in discursive constructions of Swedish national identity, 1870-1940. Critical Discourse Studies. Full article: Othering in discursive constructions of Swedish national identity, 1870–1940 (tandfonline.com)

Idevall, Karin Hagren, 2020: Språkliga perspektiv på rasism, nationalism och nationell identitet: Aktuella frågor inom forskningsfältet. Svenskans beskrivning 37. Förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten. Åbo 8–10 maj 2019. Åbo: Åbo Akademi. S. 7–23.

Idevall, Karin Hagren, 2020: Membership categorisation analysis. I: Jan-Ola Östman & Jeff Verschueren (red.): Handbook of Pragmatics online. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. S. 41-56.

Idevall, Karin Hagren, 2020: Nature, modernity, and diversity: Swedish national identity in a touring association’s yearbooks 1886–2013. National Identities. S. 1–18.

Idevall, Karin Hagren, 2019: “She has promised never to use the N-word again”: Discourses of racism in a Swedish media debate. Discourse, Context & Media 31. S. 100322–100329.

Idevall Hagren, Karin & Fürst, Henrik, 2019: Frames of death: Media audience framing of a lethal drone strike. I: Death matters. Cultural Sociology of Mortal Life: Tora Holmberg, Fredrik Palm & Annika Jonsson (red.). Palgrave McMillan: New York. S. 221–239.

Idevall, Karin Hagren, 2018: Aktör-nätverksteori och kritiska textanalyser. En diskussion om teori, metod och tillämpning. I: Daniel Wojahn, Charlotta Seiler Brylla & Gustav Westberg (red.): Kritiska text- och diskursstudier. Huddinge: Södertörns högskola. S. 81–100. 

Idevall, Karin Hagren, 2016: Kön, sexualitet och nationalitet i nordiska namnlagar. En studie av normer och diskriminering. I: Studia anthroponymica Scandinavica 34. S. 61–80. 

Idevall, Karin Hagren, 2016: Polariserade politiska debatter om migration. Positioneringar och attityder i tv-sända valdebatter. I: Språk och interaktion 4(3). S. 65–87. <https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161071>.

Idevall, Karin Hagren, 2015: I ett antirasistiskt rum. En språkvetenskaplig analys av vithet och maktrelationer på en antirasistisk och feministisk plattform på Instagram. I: Tidskrift för genusvetenskap 36(3). S. 7–28.

Idevall, Karin Hagren, 2015: Punktualiseringar av islam, muslimer, svenskar och det svenska samhället. Diskriminering och privilegiering i kommentarsfältsdiskussioner. I: Mats Landqvist (red.): Från social kategorisering till diskriminering. Fyra studier av språk och diskriminering och ett modellförslag. Huddinge: Södertörns högskola. S. 41–71.

Idevall, Karin Hagren, 2015: Lika villkor på Språkvetenskapliga fakulteten. Utredning av jämställdhet och likavillkorsarbete på fakultetens institutioner. Rapport nr 50. Uppsala: Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Idevall, Karin Hagren, 2014: “Politiskt korrekt” och normalisering av rasism. En diskursanalys av positioneringar och underliggande perspektiv i ett kommentarsfält. I: Språk & Stil 24. S. 101–132.

Idevall, Karin Hagren, 2014: Membership Categorization Analysis – för analyser av kategoriseringar i tal och skrift. I: Anna-Malin Karlsson & Henna Makkonen-Craig (red.): Analysing text AND talk/Att analysera texter OCH samtal. Arbetsrapporter om modern svenska, FUMS Rapport nr 233. Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. S. 46–70.

Idevall, Karin Hagren, 2014: ”Ge mig dina källor på det innan jag tror på det, fram till dess kommer jag skratta åt det påståendet”. En språkvetenskaplig studie av relationer i kommentarsfält online. I: Ann-Catrin Edlund, Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.): Vernacular Literacies – Past, present and future. Umeå: Umeå University and Royal Skyttean Society. S. 77–89.

Senast uppdaterad: 5 maj 2021

Bokmärk och dela Tipsa