Stockholms universitet

Ken BensonProfessor

Om mig

Jag är professor i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Stockholm universitet sedan 2013. Jag disputerade vid Stockholm universitet 1989 och blev den första professorn i spanska i landet vid Göteborgs universitet mellan 1993 och 2012, där jag hade förmånen att tillsammans med kollegor bygga upp ämnet spanska från grundutbildning till forskarutbildning. De två första doktorer som jag ledde till disputation är idag professorer med flera vetenskapliga projekt. Spanskämnet är således idag etablerat som ett starkt humanistiskt ämne och har utvecklats enormt som forsknings- och forskarutbildningsämne under de tre senaste decennierna i Sverige.  

Jag har undervisat i flertalet moment inom ämnet spanska men sedan jag blev professor har jag huvudsakligen undervisat inom litteraturvetenskapliga och litteraturhistoriska moment samt inom teori och metod, akademiskt skrivande, mediering och interkulturalitet. 

Jag har under min karriär haft den stora förmånen att se mitt ämne växa både inom akademin och i skolan. Lärarutbildningen är ett oerhört viktigt inslag för att se till att spanskämnet fortsätter att ha en central ställning i skolorna med kompetenta, kunniga och drivande lärare i spanska. Under senaste åren utbildas det många blivande lärare vid Stockholms universitet vilket utgör en garant för att spanskämnet även framgent kommer att ha en stark ställning i Sverige. Dess litteratur och kultur är mångfasetterad och rik (på båda sidorna av Atlanten), men kunskapen i Sverige om denna rikedom är fortfarande svag. Därför är det så viktigt att vi nu utbildar flera lärare i spanskämnet för att råda bot på den historiska kunskapsluckan i vårt land. 

Publikationer (GU)
Publikationer (i DiVA)

Administrativa uppdrag

Ledningsuppdrag:
- Vicedekan humanistiska fakulteten, Stockholms universitet, ordförande Språkvetenskapliga lärarförslagsnämnden, viceordförande beredning för lärarutbildningen, ledamot i humanistiska fakultetsnämnden, områdesnämnden, beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå samt i CEUL 2018-2020.

- Prefekt för den sammanslagna Romanska och klassiska institutionen, 2013-2018

- Vicedekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet (2010-01-11--2011-12-31).
- Ordförande i Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd (2005-07-01 – 2008-06-30)
- Stf. prefekt för institutionen för språk, Göteborgs universitet, humanistiska fakulteten, (1.1.2009-31.12.2011).
- Viceprefekt för forskning och forskarutbildning, institutionen för språk, Göteborgs universitet, humanistiska fakulteten, (1.1.2009-31.12.2011).
- Ordförande i genomförandegruppen för ”Organisation och gemensam struktur” inför omorganisationen av humanistiska fakulteten, Institutionen för språk och litteraturer, oktober-november 2008.
- Ordförande i arbetsgruppen ’Ny intern organisation” på fakultetsnivå i samband med dess omorganisation, april-maj 2008.
- Avdelningsföreståndare vid Avdelningen för spanska och ordförande i avdelningsnämnden (1.7.1994-30.6.2000 samt 1.7.2004-31.12.2008)
- Prefekt vid Institutionen f. romanska språk, och ordförande i institutionsstyrelsen (1.7.1997-30.6.2000 samt 1.7.2004-30.6.2006).
- Ordförande i Nämnden för Bo Linderoth-Olsons fond sedan 2001 och dess sekreterare under perioden1994-2001.
- Föreståndare för Ibero-amerikanska institutet (2001-01-01—2001-03-01)

Andra administrativa uppdrag vid Göteborgs universitet:
- Humanistiska fakultetens representant i
• GU:s forskningsberedning (2008-2009)
• Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd (2005-2011)
• Jean Monnet Centre of Excellence, ledningsgruppen (1998-2000)
• Styrgruppen för ICU (Integrerad Civilekonomutbildning), vid Handelshögskolan (1997-99).
• Styrgruppen för Ibero-amerikanska Institutet (1996-1999)
- Humanistiska fakultetens internationaliseringsansvarige (1997-2003)
- Ordinarie ledamot i Humanistiska Fakultetsnämnden (2000-2003)
- Ledamot i arbetsgruppen för forskningsfrågor vid HFN (2000-2003)
- Ledamot i avdelningsnämnden för spanska (2000-2003)
- Jämställdhetsombud vid avdelningen för spanska (2003)
- Gruppsuppleant i Humanistiska Fakultetsnämnden (1997-2000)
- Ledamot i Språkvetenskapliga tjänsteförslagsnämnden vid GU:s Humanistiska Fakultetsnämnd (1996-2000)
- Ledamot i Strategigruppen inom Humanistiska Fakultetsnämnden (1997)

 

Undervisning

Huvudhandledare för fem disputerade doktorer vid Göteborgs och Lunds universitet samt tre licentiatuppsatser vid Göteborgs universitet. Handleder f.n. tre doktorander med litteraturvetenskaplig inriktning vid Stockholms universitet. 
Undervisat och handlett i spanska på samtliga nivåer och i stort sätt inom samtliga moment. Vid Stockholm universitet har jag sedan 2013 främst undervisat  på avancerad nivå samt på spanska III och IV (uppsatshandledning, akademiskt skrivande, metod, kulturkunskap, mediering, litteraturteori).

Pedagogiska projekt

Har medverkat med tre kapitel till boken Aproximaciones críticas a la historia de las literaturas hispánicas, Lund: Studentlitteratur, 2013.

Forskning

Jag har bedrivid forskning främst inom modern spanskspråkig litteratur (litteratur från 1900 och 2000-talen), spanskspråkig litteraturhistoria, litteraturdidaktik, interkulturalitet, litteraturreception, litteratur och identitet.


Jag disputerade 1989 i spanska vid Stockholms universitet med avhandlingen Razón y espíritu. Análisis de la dualidad subyancente en el discurso narrativo de Juan Benet. Avhandlingen behandlar ett avantgardistiskt författarskap från spansk efterkrigstid, och sedan dess har jag publicerat mig internationellt flitigt om olika författarskap från denna epok fram till våra dagar. Min forskning är dock bredare än så och behandlar frågor kring litteratur som förmedlare av kulturell identitet samt om reception, litteraturhistoria och litteraturdidaktik, dvs. hur spanskspråkig litteratur framställs och tas emot i andra kulturer och i (det interkulturella) klassrummet. Jag tillträdde en nyinrättad professur i spanska vid Göteborgs universitet 1993 där jag har varit verksam fram till utgången av 2012 då jag tillträdde en professur i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Stockholms universitet. 

Forskningsprojekt

Pågående projekt
Ingår i ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet om nutida spanskspråkig litteratur tillsammans med flera forskare på Romanska och klassiska institutionen samt gästforskaren Vicente Luis Mora som har erhållit finansiering från Humanistiska fakultetsnämnden genom projektet Litteraturvetenskap som ledande forskningsområde. En bok beräknas komma ut tidig höst 2021. 

Avslutade projekt
Främlingskap och främmandegöring. Förhållningssätt till litteratur i universitetsundervisningen, Göteborgs universitet, 2004-2008, med finansiering från Vetenskapsrådet.
(Se även ovan under pedagogiska projekt)

Vetenskapliga uppdrag

Åtskilliga uppdrag som sakkunnig inom ämnet i för flera universitet i Norden, Spanien, USA och Storbritannien (10-tal ansökningar om befordran till professor, 30-tal anställningsärenden, samt ett 20-tal uppdrag i betygsnämnd/som opponent). Har haft uppdrag som viceprefekt för forskning och utbildning på forskarnivå vid institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet, 1 jan 2009-31 dec 2012. Arrangör av ett flertal internationella konferenser vid Göteborgs universitet, Universidad complutense (Madrid) och Stockholms universitet. Medverkar som bedömare/redaktör i ett 10-tal tidskrifter/kommitéer.