Profiles

Kerstin 180323

Kerstin Pettersson

Docent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 765 64
E-post kerstin.pettersson@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum P 405
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är docent i Matematikämnets didaktik. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är universitetsstudenters begreppsuppfattningar, specifikt deras uppfattningar av tröskelbegrepp. Jag handleder lärarstudenters examensarbeten, masterstudenter och doktorander.

Jag är programansvarig för magister- och masterprogrammen i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Undervisning

Jag är kursansvarig och undervisar på kurserna Matematikämnets didaktik A, UM8028, 7,5hp och Matematikämnets didaktik med inriktning mot gymnasieskolans och högskolans matematikutbildning, UM8038, 7.5hp. Jag undervisar även i kursen Matematik I, MM2001, på Matematiska institutionen.

Forskning

Mitt stora intresse handlar om hur elever och studenter lär sig matematik. Jag är i grunden gymnasielärare i matematik och fysik men har under många år undervisat i matematik på högskola. Efter forskarutbildning i matematik med ämnesdidaktisk inriktning har jag arbetat på Stockholms universitet.

Min forskning studerar främst hur universitetsstudenter uppfattar begrepp inom området matematisk analys. Jag studerar det som kallas tröskelbegrepp, dvs. begrepp som är svåra att lära men har en potential att förändra förståelsen för ett helt område. När man har tagit sig över tröskeln öppnar sig ett nytt perspektiv. Förståelse för tröskelbegreppet transformerar studentens uppfattningar om ämnet och skapar integration av tidigare fragmentarisk kunskap. Ett av de begrepp jag studerat är funktionsbegreppet. Denna studie följer blivande matematiklärare under ett år av matematikstudier och studerar hur studenternas förståelse av funktionsbegreppet förändras under året.

I ett utvecklingsprojekt i samarbete med Matematiska institutionen studerar jag matematikstudenters lärande i smågruppsundervisning. Jag studerar i ett annat pågående projekt studenters uppfattning av matematisk induktion.

Jag handleder flera doktorander: Abraham Kumza vars intresse handlar om de svårigheter elever möter när gränsvärde introduceras. Studien omfattar gymnasieelever från Sverige och Etiopien. Linda Ahl studerar individuell matematikundervisning med exemplet matematikutbildning i fängelse. Gosia Marschall har fokus på lärarstudenter.

Jag ansvarar tillsammans med Paola Valro för vårt högre seminarium Mathematics Education Research Seminar. Tillsammans med Lovisa Sumpter leder jag forskningsgruppen Mathematical Reasoning and Conceptual Understanding (MaRCU).

Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa