Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kerstin PetterssonDocent

Om mig

Jag är docent i Matematikämnets didaktik. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är universitetsstudenters begreppsuppfattningar, specifikt deras uppfattningar av tröskelbegrepp.

Undervisning

Jag handleder tre doktorander. Jag är även examinator för självständigt arbete i grundlärarutbildningarna.

Forskning

Mitt stora intresse handlar om hur elever och studenter lär sig matematik. Jag är i grunden gymnasielärare i matematik och fysik men har under många år undervisat i matematik på högskola. Efter forskarutbildning i matematik med ämnesdidaktisk inriktning har jag arbetat på Stockholms universitet.

Min forskning studerar främst hur universitetsstudenter uppfattar begrepp inom området matematisk analys. Jag studerar det som kallas tröskelbegrepp, dvs. begrepp som är svåra att lära men har en potential att förändra förståelsen för ett helt område. När man har tagit sig över tröskeln öppnar sig ett nytt perspektiv. Förståelse för tröskelbegreppet transformerar studentens uppfattningar om ämnet och skapar integration av tidigare fragmentarisk kunskap. Ett av de begrepp jag studerat är funktionsbegreppet. Denna studie följer blivande matematiklärare under ett år av matematikstudier och studerar hur studenternas förståelse av funktionsbegreppet förändras under året.

Jag deltar i styrgruppen för forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem (ASSESS). Forskarskolan har doktorander i Göteborg, Uppsala och hos oss på MND.

Jag handleder tre doktorander: Abraham Kumza vars intresse handlar om de svårigheter elever möter när gränsvärde introduceras. Studien omfattar gymnasieelever från Sverige och Etiopien. Gosia Marschall har fokus på lärarstudenter och deras utveckling av "self-efficacy". Mattias Vinnberg är doktorand i forskarskolan ASSESS och fokuserar på digitalisering av nationella prov.

Forskningsprojekt