Stockholms universitet logo, länk till startsida

Anna Maria Cecilia BjörklundDoktorand

Om mig

Jag är doktorand i etnologi sedan september 2014. Mitt avhandlingsprojekt handlar om den samtida psykiatriska heldygnsvården. Psykiatrin har genomgått stora förändringar de senaste decennierna både vad gäller vårdideologi och fysisk utformning. En ny slags institution kan sägas ha byggts upp efter nedmontering och omorganisering av de stora mentalsjukhusen.

Det jag vill undersöka i min avhandling är vilken karakteristika dessa nya institutioner omgärdas av med specifikt fokus på patientens och personalens handlingsutrymme. Genom etnografiska metoder så som observationer och intervjuer vill jag ge detaljerade beskrivningar av vårdens vardag och maktens komplexitet på det här fältet.

Jag har tidigare studerat etnologi vid Södertörns högskola och har bland annat skrivit om identitetsskapande processer i relation till psykisk ohälsa. Det var ur min masteruppsats med titeln ”Rum, kropp och position” vilken fokuserar positionering och föreställningar om normalitet i relation till olika vårdande rum som avhandlingsprojektet växte fram.

Handledare är Magnus Öhlander, verksam vid ERG Stockholms universitet och Anna Björkdahl, verksam vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet.

Forskningsprojekt