Profiles

Maria Refors Legge

Maria Refors Legge

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 38 08
E-post maria.refors-legge@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C712
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i offentlig rätt med inriktning mot utbildningsrätt och barnrätt. Jag var ordförande respektive vice ordförande i Juridiska fakultetens doktorandråd under perioden ht 2015 och vt 2017 och satt då bland annat med i Juridiska Fakultetsnämnden, Juridiska Institutionsstyrelsen och Juridiska Forskningsutskottet.

 

Som forskare är jag knuten till Barnrättscentrum och Institutet för Utbildningsrätt. Barnrättscentrum är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Stockholms universitet som har en inriktning mot rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. Institutet för Utbildningsrätt är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Uppsala universitet som har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige. Institutet verkar,  med utgångspunkt i den breda vetenskapliga universitetsmiljön, för att rättsvetenskapliga och närbesläktade frågor, med fokus på skola och högskola, belyses på ett för landet fruktbart sätt.

 

Undervisning

Jag undervisar på grundkursen i förvaltningsrätt och på specialkursen i barnrätt. Utöver detta håller jag även föreläsningar och examinationsseminarier på lärarprogrammet inom ramen för kursen Etik och juridik i skolans värld. Jag undervisar även om kränkande behandling och diskriminering i skolan inom ramen för Rektorsprogrammet. Under vt 2017 hade jag även delat kursföreståndaransvar för kursen i offentlig rätt på Snabba spåret för samhällsvetare. 

 

Min forskning

Min forskning ligger inom det offentligrättsliga området och är inriktad mot utbildningsrätt och skoljuridik. Mitt avhandlingsprojekt handlar om skolornas ansvar för kränkande behandling och diskriminering (s.k. mobbning) med fokus på lagarnas effekter på skolan och de som arbetar där. Jag har forskat och skrivit om lärares våld mot elever, elevers våld mot elever, möjligheten för kommunala huvudmän att delegera beslut till skolans personal samt skolmyndigheternas tillsyn över skolan.

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2016. Maria Refors Legge. Nordisk socialrättslig tidskrift (13-14)

    I en dom som meddelades i juni 2016 hade HD att avgöra om en örfil som utdelats av en lärare mot en sjuårig elev utgjorde en sådan allvarlig kränkning att ersättning skulle utgå till eleven.[1] I denna artikel kommer några utvalda aspekter på HD:s avgörande att diskuteras med fokus på tillsynspliktens räckvidd, vad som utgör en kränkning i SkolL mening och när en kränkande handling kan betraktas som ringa enligt regleringen i SkolL.

    [1] Högsta domstolens dom den 16 juni 2016 i mål nr T 2194-15.

  • 2016. Maria Refors Legge. Förvaltningsrättslig Tidskrift (3), 385-399

    Diskrimineringsombudsmannen [DO] inrättades som myndighet år 2009 då man från politiskt håll ville underlätta för den som utsatts för diskriminering att få hjälp och samtidigt öka förutsebarheten för de som skulle komma att bli föremål för myndighetens tillsyn.1 Motivet bakom myndighetens inrättande var således till stor del att ge särskilt utsatta samhällsgrupper ett starkare rättsligt skydd samt att göra tillsynen enklare. På grund av detta blir det därför intressant att studera DO:s hantering av diskrimineringsfrågorna på skolområdet i förhållande till andra myndigheter som utövar tillsyn på denna arena.

Visa alla publikationer av Maria Refors Legge vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 10 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa