Profiles

Margareta Aspán. Photo: Björn Dalin.

Margareta Aspan

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 54
E-post margareta@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 310
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Lektor, biträdande prefekt, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

 

Aktuellt

Tillsammans med Anna Kaldal (Juridiska institutionen, Barnrättscentrum) och Rebecca Adami (Inst. för pedagogik och didaktik) deltar jag i två projekt som under 2020 fått medel från Områdesnämnden för humanvetenskaps strategiska medel. 

  1. Interdisciplinär konferens: antologi om barnets rättigheter – juridiska och etiska utmaningar
  2. Planering av interdisciplinär magister i barnets rättigheter

                                          ***

Under hösten 2020 deltar jag i satsningen "Aldrig våld" - ett samarbete mellan Dramaqueen (tidigare RATS), Barnrättscentrum samt forskare vid Humanvetenskapliga området. Projektet omfattar bland annat forskarsamtal kring barns rätt till kultur.

Lyssna på Dramaqueens podd: Aldrig våld - barn och kultur.
 

Informationstext: Barn har i barnkonventionen, rätt till kultur och konst samt, rätt till åsiktsfrihet och rätten att bli hörda i alla frågor som berör dem. Hur tillvaratas rättigheterna inom barnkulturen och scenkonsten?

Medverkande: Margareta Aspán, fil.dr. i pedagogik, som arbetat med barns delaktighet i scenkonstprojekt och Rebecca Brinch, fil.dr. i teatervetenskap samt Julian Vigil, pedagog Unga Klara. Samtalet leds av Rebecca Örtman och Karin Helander

 

”Pippi en viktig röst i kampen för barns rätt”– Under strecket Svenska Dagbladet

Det är i år 75 år sedan en rödhårig, föräldralös flicka med Charlie Chaplinskor klampade in i det svenska folkhemmet. Pippi blev sinnebilden för frihet från vuxnas översitteri och örfilar, och författarens språkrör i kampen för barns rättigheter

 

                                          ***
Inför Nordiska museets framtagande av "Tidsvalvet", en permanent utställning för barn 8-12 år, skrev jag en rapport om barn som museibesökare, barnperspektiv och barns delaktighet. 

https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/bakom-tidsvalvet

                                          ***

Läs en gemensam debattartikel DN om svt's serie Barns hemliga liv, Malena Janson m. fl 2 nov 2020

 

Undervisning

I förskollärarprogrammet har jag bland annat undervisat inom kursen Barns uppväxtvillkor, etiska möten och livsfrågor i förskolans vardag, (7.5 hp ), samt haft handledning och examinatorsuppdrag liksom kursansvar inom kursen Självständigt arbete.

Jag medverkar och har kursansvar inom masterkurserna Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område samt Barnets bästa i barnkulturen, som ges vid Centrum för barnkulturforskning vilka kan läsas inom Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap" (tidigare  "Masterprogram i barnets bästa och mänskliga rättigheter”) eller som fristående kurser på avancerad nivå. 

Under 2020-2021 undervisar jag även på grundnivå, då främst inom Centrum för barnkulturs kursutbud; delkurs 3 inom Barnkultur 2,  Receptionsstudier av barnkultur (period C, VT21),
inom Barnkultur 1, delkurs Kultur i barns vardagsliv (period C, HT20, HT21).

Ett studentarbete från Receptionsstudier, finns publicerat här, en examination som diskuterar intervjuer med barn via zoom, och barns tankar om den animerade filmen Holly Hallonsten.

Forskning

Medverkan vid BIBU Helsingborg maj 2020  Programpunkt inställt

Min licentiatuppsats (Aspán 2005) liksom min avhandling (Aspán 2009) berör frågan om barns möjligheter att vara delaktiga i skolvardagen. Med utgångspunkt i olika projekt och riktade insatser i skolan – både kring elevinflytande, antimobbningsarbete och undervisning för socioemotionellt lärande – studeras vuxnas och barns positioner, och därutifrån förutsättningar för barn att i skolan bli tagna på allvar.

Under perioden hösten 2017 till våren 2020 arbetar jag med en studie kring hur Kungliga Operans avdelning Unga på Operan erbjuder alla elever inom en F-9-skola möjligheter att erfara estetiska uttryck och estetiskt lärande. Studien fokuserar lärandeprocesser samt samspel och förhandlingar mellan elever, lärare och de konstnärliga utövarna/pedagogerna. Elevers möjlighet till delaktighet är en viktig aspekt i studien.

  • Varför är drottningens rum mindre än kungens?
  • Hur ofta är kungen på Operan?
  • Hur ofta är Stefan Löfven på Operan?

Detta är frågor som elever ställt under besök på Kungliga Operan inom Unga på Operans projekt i Smedshagsskolan i västra Stockholm. Unga på Operan är den avdelning som har särskilt uppdrag att skapa föreställningar och verksamheter riktade till barn och unga, vissa direkt mot enskilda skolor. Smedshagsskolan erbjuds, genom särskilda medel under tre år, en mängd konstnärliga aktiviteter: till skolan kommer Unga på Operans pedagoger och håller workshops i scenografi, drama och opera; musiker och sångare besöker skolan med musikaliska framträdanden och för samtal med eleverna; elever åker till Operahuset för att uppleva föreställningar på plats. En återkommande del har varit Unga Guidar Unga, där eleverna i årskurs 5 guidar årskurs 2 runt i huset. De berättar då om Operans historia, Gustav III, de många rummen, teknik, musik, balett, kostym och om hur många olika yrkeskunskaper som krävs för en uppsättning.

Kungliga Operans film om samverkansprojektet finns här

Läs rapporten "Att växa genom skapande" här

Här finns rapporten Unga på Operan - konstnärlig verksamhet i skola att ladda ner. Den sammanfattar projektets workshoparbete bland annat inför besöket till Orlando samt omfattar även en receptionsstudie av När då då av Pija Lindenbaum.Ett samtal om projektet finns på Kulturrådet från Kulturskoledagarna mars 2021.

Dessa länkar nås även via Kungliga Operans hemsida under fliken Unga på Operan.

Som forskare under projektperioden följer jag de yngre eleverna, från förskoleklass till och med årskurs 6, för att undersöka vad barn erfar av denna breda verksamhet. Mina frågor rör vad som händer då professionella konstutövare samverkar med skolan kring estetiska lärprocesser, och på vilket sätt estetik kan bidra till att utveckla och fördjupa skolans demokratiska uppdrag. Jag vill undersöka barns möjligheter till och upplevelser av delaktighet, vilket utgår från intentionerna i FN’s konvention om barnets rättigheter. I forskningsprojektet undersöks elevernas möjligheter till delaktighet i utforskande och skapande processer genom olika uttrycksformer.

I intervjuer har elever fått tala om vad de varit med om tillsammans med Unga på Operan. Ibland får de rita och berätta, som här då en elev i årskurs 2 visar hur barnet Bobo i föreställningen När då då, av Pija Lindenbaum, längtar efter att göra något tillsammans med pappa Papsen. Bobo ville åka till månen, men det bidde ingenting med det…

Från och med hösten 2019, skolprojektets avslutande termin, kommer olika typer av rapporter att publiceras, såväl vetenskapliga artiklar som populärvetenskapliga texter. Information kommer att finnas på min profilsida på Stockholms universitet samt på Unga på Operans hemsida. Forskningsprojektet finansieras av Wallenius Lines samt Stockholms universitet.

En delrapport finns nu publicerad i artikeln

Aspán, M. (2020). The Tale of Red Riding Hood and the Wolf as a Multi-literacy Tool for Reflection and Embodied Learning  International Journal of Education & the Arts, 21(18). Retrieved from http://doi.org/10.26209/ijea21n18

 a journal of research and scholarship

 

 

Andra texter med relevans för barndomsforskning och barnkulturforskning är:

Aspán, M. (2020). Varje dag, en lek? Om hur Astrid Lindgren verkade för varje barns rätt till liv och utveckling i frihet från våld. I En sten i magen: Rättigheter för barn utan undantag (s21-41) Stockholm: Styx förlag samt Dramaqueen, Barnrättscentrum, Centrum för barnkulturforskning samt Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen/ Institutionen för kultur och estetik/ Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

Aspán, M. & Balldin J. (2017) FörUndran: Barns rätt och estetiska uttryck 
i utbildning. I Margareta Aspán, Jutta Balldin, Charlotte Engel, Anna Röing Hellberg (red.) Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning (s. 17-40). Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Aspán, M. (2015) Barndomsforskning: Om barnsyn, forskningsfrågor och etiska ställningstaganden I Birgitta Qvarsell, Catharina Hällström, Annika Wallin (red.) Den problematiska etiken - om barnsyn i forskning och praktik (s. 9-29). Göteborg: Daidalos.

Aspán, M. & Elvstrand H. (2014). Delaktighet i skola. I  Eva Johansson och Robert Thornberg (red.) Värdepedagogik: etik och demokrati i förskola och skola (s. 130-151). Stockholm: Liber.

Aspán, M. (2013). Att sätta örat intill... Barns röster och vuxnas lyssnande inom värdepedagogiskt arbete i skolan. I Karin Helander (red.) Nu vill jag prata! Barns röster i barnkulturen (s. 36-67). Stockholm: Stockholms universitets förlag. Tillgänglig via Diva

 

Studie med relevans för högre utbildning:

Ståhle, Ylva & Aspán, M. (2019). Teacher Students’ Experienced Challenges in the Beginning of Their Education. Journal of Education, Vol. 199, no 1, p. 3-12.  (Refereed) ISSN 0022-0574. Publisher's full text

 

Medverkan i referensgrupp om tillträde till högskolan Tillträdesutredningen 2016

 

 

                                                            

Senast uppdaterad: 4 maj 2021

Bokmärk och dela Tipsa