Profiles

Marie Steinrud

Marie Steinrud

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post marie.steinrud@etnologi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Jag disputerade 2008 vid Uppsala universitet på avhandlingen Den dolda offentligheten. Kvinnlighetens sfärer i 1800-talets högreståndskultur (English titel: Hidden publicity. Female Spheres in the 19th Century Swedish Nobility), där fyra adliga kvinnors vardagsliv står i centrum. I min avhandling analyserar jag spänningsfältet mellan det offentliga och det privata och hur uppfattningen om dessa skapade och upprätthöll könsskillnader. 2010 kom jag till Stockholms universitet, först som postdoc och sedan som lärare och forskare.

Sedan hösten 2016 är jag knuten till Nordiska museet som forskare inom det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet Vardagens bilder och berättelser. Ett projekt kring kulturella omvandlingar i Nordiska museets samlingar (http://www.rj.se/Utlysningar/2015/ABM-utlysning-Samlingarna-och-forskningen/). Projektet har också en egen hemsida.

Undervisning

Jag undervisar på alla akademiska nivåer och har en omfångsrik pedagogisk verksamhet: salsföreläsningar, seminarier, arbetande seminarier och exkursioner. Min undervisningserfarenhet är bred, jag undervisar på grund- likväl som avancerad nivå och inom flera ämnen. Jag har undervisat vid flera lärosäten och min undervisningserfarenhet kan sammanfattas med att röra framför allt det historiska perspektivet, historiesyn och -konstruktion och hur perspektiven samverkar med varandra men även kulturvetenskap i stort. Jag har också undervisat om metodfrågor likväl som om teoretiska perspektiv, kläder och identitet samt materiell kultur. Jag har även föreläst om 1700- och 1800-talets högreståndskultur och framför allt hur man som etnolog kan forska i denna.

Det övergripande målet med min undervisning är att visa studenterna vägar till kritiskt och självständigt tänkande. Detta sammanfattar på många sätt min pedagogiska grundsyn. Samtidigt vill jag stimulera studenternas vilja att söka egen kunskap och främja deras motivation för sina studier, då det främjar inlärningen.

För specifik kursinformation och kursmaterial, se respektive kurs på lärplattformen Mondo.

Forskning

Min vetenskapliga verksamhet hör främst hemma inom områden som genus, konsumtion, manifestation, eliter, makt och maktrelationer. Mina intressen rör sig särskilt inom det kulturhistoriska området och spänner över eliter och deras identitetsskapande men också hemmet och bostaden som scen. Jag har i min forskning särskilt intresserat mig för hur de historiska individerna själva beskriver sin tillvaro, sina tankar och känslor. Personliga brev som källa utgör stommen för mitt forskningsintresse, men även icke skriftligt material som bilder och föremål inkluderas även de.

Min forskning har framför allt centrerat sig kring eliter under det tidigmoderna samhället. Brukspatronerna i Västmanland 1700–1900 är ett projekt jag arbetat med de senaste åren. Det övergripande syftet med projektet är att studera en framväxande elit och deras kulturella identitet och tillhörighet, med betoning på den formella så väl som den informella kulturella inlärningen som brukspatronerna genomgick. De centrala frågeställningarna rör hur bruksägarna formerade en gemensam identitet och tog plats på olika arenor som en inflytelserik elit. Projektet syftar till att bidra med en ökad kunskap om hur en elit i vardande formerade sig men även hur de skapade legitimitet och manifesterade sin närvaro i rummet.

Ytterligare ett spår i min forskning handlar om föreställningar kring konsangvinitet 1700–1850, med betoning på kusingiften, där jag vill fokusera på de föreställningar kring släktskapsäktenskap som var förhärskande under den här perioden, men också den förändring som sker. Föreställningarna kring släktskapsäktenskap och kusingiften är många, både i vår egen samtid och i historisk tid. En av dessa föreställningar handlar om att just kusingiften i historisk tid var ett vanligt sätt för eliter att bevara släktlinjer och arv, men att priset de fick betala var högt.

I projektet Vardagens bilder och berättelser arbetar jag med fotograf Gunnar Lundhs arkiv som finns på Nordiska museets arkiv. Det huvudsakliga syftet är att visa hur det är möjligt att tillföra, eller kanske upptäcka, en kontext till personarkiv genom att använda en biografisk metod. Genom att följa individen genom hennes eller hans liv byggs kunskap kring det enskilda människoödet upp och de olika materialkategorierna i arkivet kan placeras i en kontext och på det sättet öppna upp tidigare “tysta” rum.

Nyckelord: identitetsskapande, genus, makt, konsumtion, hierarki, sociala relationer, äktenskap.

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Marie Steinrud vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 29 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa