Profiles

María Bernal. Universitetslektor i spanska med språkvetenskaplig inriktning. Docent. Ämnesansvarig.

Maria Bernal Linnersand

Professor

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
Telefon 08-16 44 48
E-post maria.bernal@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 5
Rum B 548
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

 

 

 
 

María Bernal (Málaga, Spanien) disputerade 2007 vid Stockholms universitet med avhandlingen  Categorización sociopragmática de la cortesía y de la descortesía: Un estudio de la conversación coloquial española. Hon är verksam inom områdena diskurs- och textanalys, samtalsanalys och pragmatik, med särskilt fokus på fenomen som rör (o)artighet och face, i linje med forskningsprogrammet Asice-Programa EDICE. Forskningen har främst rört talspråk i vardagliga situationer i spanska, men även juridisk och politisk diskurs. Hon har publicerat vetenskapliga artiklar i framstående internationella tidskrifter och har nyligen givit ut Political discourse at the extremes: Expressions of populism in Romance-speaking countries (med F. Sullet-Nylander, C. Premat och Malin Roitman, eds., 2019).
María Bernal är vice ordförande för forskningsnätverket Romansk språkforskning (RomLing, ledande forskningsområde vid Stockholms universitet) och är Editor in Chief för tidskriften  Sociocultural Pragmatics. International Journal of Spanish Linguistics, med stöd från Vetenskapsrådet.

Undervisning

Grundläggande och avancerad nivå

 • Nybörjarkursen (förberedande kurs)
 • Spansk grammatik (Sp. I och II), grammatikföreläsningar och språkstruktur med övningar
 • Språkkunskap; Introduktion i språkvetenskap (Sp. II)
 • Lingvistik, diskurs och pragmatik (Sp. III)
 • Introduktion - uppsatsskrivande (termin 3, termin 4)
 • Text- och diskursanalys (Sp. IV)
 • Sociopragmatik (Sp. IV)
 • Akademisk skrivande (Sp. IV)
 • Tidigare kurser: Kommunikation (Sp. II), Fackspråklig specialkurs med inriktning på Spanien (Sp. III)
 • Handledning och examination av kandidatuppsatser, magisteruppsatser och masteruppsatser

Utbildning på forskarnivå

 • Pragmatik, sociopragmatik (spanska)
 • Forskningsmetodik
 • The Power and Language of Media (5 ECTS), (Tema Språk och makt). Doctoral School in the Humanities, SU. (2018)

Handledning av avslutade doktorsavhandlingsprojekt

 • Geraldine Quartararo. Forskarskolan i språkvetenskap-FoSpråk. SU. La evidencialidad indirecta en aimara y en el español de La Paz. Un estudio semántico-pragmático de textos orales. Huvudhandledare. Disputationsdatum 16 juni 2017.
 • Janaina Negreiros-Persson. SU. Confrontación y (des)cortesía en los juicios orales a la junta militar en la Argentina. Presentación de la imagen pública y sus ecos sociales. Handledare (Huvudhandledare: Ken Benson). Disputationsdatum 8 oktober 2016.
 • Susanne Henning. SU. Opinión-acuerdo/desacuerdo y ofrecimiento-aceptación/rechazo en la conversación coloquial sueca y española entre familiares y amigos. Handledare (Huvudhandledare: Diana Bravo). Disputationsdatum 17 sept. 2015.

Handledning av pågående doktorsavhandlingsprojekt (SU = Stockholms universitet):

 • Marco Berton. La riqueza léxica en estudiantes suecos de Español Lengua Extranjera. Huvudhandledare. Preliminärt disputationsdatum: vt20.
 • Jenny Morales. El componente sociopragmático en la producción escrita: reconocimiento y ejecución por parte de estudiantes suecos de ELE. Preliminärt disputationsdatum: 2022.

Pedagogiska projekt

 • 2018–2019. Projekt Utökat stöd till studenternas arbete utanför lektionstid inom grammatikundervisning. Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning omgång 4, 2018. Medsökande.
 • (2016–2017) Projekt Kvalitetsutveckling av utbildningar i Romanska spark Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning omgång 1, 2015. Medsökande.
 • 2016-2017. Utvecklingsarbete, kursplaneanalys i romanska språk på grundnivå. Pedagogisk utveckling, skriftligt uttrycksfärdighet.
 • 2010-2011. Utvecklingsarbete, kurserna Spanska för arbetslivet I och II.
 • 2010-. Utvecklingsarbete, kurserna i Grammatik.
 • 2002. Utvecklingsarbete, kursen Nybörjarkurs i spanska.
 • 2002. Utveckling/uppgradering av datorstödd språkundervisning (Palabras - spansk basvokabulär. Saskia Läromedel).

Administrativa uppdrag

 • 2018-2020. Ledamot (lärarrepresentant), institutionsstyrelse vid Romklass, invald.
 • 2015- Ledamot. Styrgrupp för Romling (Romanska språkforskning). Vice ordförande.
 • 2015. Ledamot. Styrgrupp för forskningssamarbete mellan Stockholms universitet och Helsingfors universitet inom språk och språkutveckling.
 • 2013-2015. Ämnesföreträdare i spanska. Romanska och klassiska institutionen.
 • 2015-2017. Ledamot (lärarrepresentant), institutionsstyrelse vid Romklass, invald.
 • 2014. Ledamot (lärarrepresentant), institutionsstyrelse vid Romklass, föreslagen av valkommittén.
 • 2014. Ledamot vid Strategigruppen. Romklass.
 • 2010-2013. Avdelningsföreståndare/ämnesansvarig för spanska inom Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier (ISPLA).
 • 2012- Samordnare av Multiele Master Masterprogram - Tillägnande och utlärande av spanska i flerspråklig och interkulturell kontext 120 hp.
 • 2007-2010. Mål- och strategigruppen. ISPLA
 • 2005-2007. Ledamot av styrgruppen för den nationella forskarskolan i romanska språk (FoRom) som doktorandrepresentant
 • (2004-2006) Jämställdhetsgruppen

 

Forskning

Forskning

Pragmatik, sociopragmatik, artighetsstudier, diskursmarkörer, talad spanska, juridisk diskurs, politisk diskurs.

Pågående projekt

 • 2005- . Deltagande i EDICE-projektet (Artighetsstudier i spanska: www.edice.org) som leds av professor Diana Bravo.
 • Språk, identiteter och subjektiviteter i politisk diskurs i de romansk språktalande länderna: språkvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv (ROMPOL). Riksbankens Jubileumsfond. 
 • Språk och makt. Forskningsnärverk inom Stockholms universitet/TEMA.
 • Tillsammans med en europeisk forskargrupp, samarbetsprojekt Narrativas del conflicto en la prensa española.
 • Social och diskursiv praxis i den rättsliga kontexten: interaktion, face och (o)artighetsstrategier i rättegången mot terrordåden i Madrid 2004.

Avslutade projekt

 • 2011-2013. Research Exchange with the University of the Atlantic in Barranquilla, Colombia. Ledare: professor Diana Bravo. Stockholms universitet.
 • 2010-2013. Fonocortesía (”Artighet, oartighet och prosodiska drag”), projekt finansierat av spanska Utbildningsdepartamentet. Ledare: professor Antonio Hidalgo, Universitetet i Valencia (Spanien).
 • 2009-2010. Deltagande vid projektet Estudios de interacción verbal en Estocolmo y Santiago/Verbal Interaction Studies in Santiago and Stockholm. STINT-finansierat utbytesprojekt med Pontificia Universidad Católica de Chile åren 2006-2011.
 • 2006-2007. FIIK Forskningsprogram för interkulturell kommunikation, Pedagogiska institutionen (SU) (avslutad).

Vetenskapliga uppdrag

 • 2019-Joint Editor of the journal Sociocultural Pragmatics. An International Journal of Spanish Linguistics (SOPRAG). ISSN Online 2194-8313.

 • 2018. Managing Editor. Sociocultural Pragmatics (SOPRAG).

 • 2012-2017. Review Editor. Sociocultural Pragmatics (SOPRAG).
 • 2017- Assisting Managing Editor Sociocultural Pragmatics (SOPRAG).

Referee-uppdrag

Granskare för artiklar publicerade i följande konferensvolymer:

Escamilla Morales, J., & Henry Vega, G. (eds.) (2013)  Miradas multidisciplinares a los fenómenos de cortesía y descortesía en el mundo hispánico. Universidad del Atlántico-Programa EDICE, e-book.

Orletti, F. & Mariottini, L. (eds.) (2010). (Des)cortesía en español. Espacios teóricos y metodológicos para su estudio). Roma Tre-Programa EDICE, e-book.

Rodríguez Alfano, L. (2009) La (des)cortesía y la imagen social en México. Estudios semiótico-discursivos desde varios enfoques analíticos. Nuevo León, México: FFyL, UANL-Programa EDICE.

Referee-uppdrag för internationella tidskrifter:

Sintagma, Pragmatics, Applied Linguistics, Moderna Språk, Signo y Seña, RILL, Revista del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Hispanoamericanas, BeLLS-Bergen Language and Linguistics Studies, Iberoamericana - Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, Spanish in Context, Oralia, International Review of Applied Linguistics in Language Teaching (IRAL), Dialogía-Revista de lingüística, literatura y cultura.

Vetenskaplig kommitté vid internationella konferenser:

(2017) The Pragmatics of Negation. Stockholms universitet, 31 maj -  2 juni.

(2016) ROMPOL II. Political discourse and the extremes in the Romance Speaking Countries: Linguistics and Social Science perspectives. Stockholms universitet, 21-21 oktober 2016 .

(2016) VII Coloquio Internacional del Programa EDICE. California State University, Los Ángeles, 28 mars-1 april 2016.

(2014) ROMPOL I. Discurso político en los países de lenguas romances: nuevas perspectivas en la interfaz de la lingüística y las ciencias sociales. Stockholms universitet, 9-11 oktober 2014.

(2014) Hablar las lenguas romances. The ninth GSP International Conference. Stockholms universitet, 9-12 april 2014.

(2013) VI Coloquio Internacional del Programa EDICE. Universidad de Nuevo León, Monterrey, México, 1-4 december 2010

(2011) EUROSLA 21. 21st Annual Conference of the European Second Language Association. Stockholms universitet, 8-10 september 2011.

(2011). Interfaces en el Estudio del Diálogo, Stockholms universitet, april 2011.

(2010) V Coloquio Internacional del Programa EDICE. Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia, 2-6 december 2010.

(2008) IV Coloquio Internacional del Programa EDICE. Universitá Roma Tre, Italien. 25-27 september 2008.

(2007) II Congreso de Hispanistas y Lusitanistas Nórdicos. Stockholms universitet, 25-27 oktober 2007.

 

Betygsnämnd (disputation)

- 24 mars 2017. Stockholm universitet. "L’ordine sociale a tavola. L’interazione tra genitori e figli in famiglie italiane e svedesi" (Franco Pauletto).

- 15 december 2016. Aarhus University. "Concienciación sociopragmática en el aula de español como lengua extranjera" (Natalia Morollón Martí).

- 9 september 2016. Uppsala universitet. "Copresencia y disponiblidad. Estudio pragmático del preámbulo de reuniones multi-partitas por videoconferencia" (Aránzazu Santos Muñoz).

 

Sakkunniguppdrag

- Docentur. Oslo universitet. 2017.

- Tenure-track assistant professorship in Spanish language. University of Copenhagen. 2015.

- Førsteamanuensis i spansk språk. Universitetet i Bergen. 2014.

 

Andra tjänstetillsättningar:

- Post doc i romanska språk. Romling/Stockholms universitet. 2016.

- Doktorandanställningar vid Stockholms universitet (5 st.).

- Adjunktur i spanska. ISPLA/Stockholms universitet. 2012.

 

Gästföreläsningar

 • 2014, 2012. University of Copenhagen, Danmark.
 • 2012. Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia.
 • 2012. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
 • 2009. Pontificia Universidad Católica de Chile.
 • 2004. Universidad de Valencia, Spanien.

 

Senaste publikationer (för publikationslista se DiVA)

 • Bernal, M. (2019) Ideología y configuración de la imagen de Pablo Iglesias y otros miembros de Podemos en la prensa española. I: Sullet-Nylander, F., Bernal, M., Premat, C. & Roitman, M. (eds.), Political discourses at the extremes. Expressions of populism in Romance-speaking Countries. Stockholm: Stockholm University Press.
 • Bernal, M. & Hernández Flores, N. (2019) Percepciones de cortesía en contextos determinados. I: Placencia, M. E. & Padilla, X. (eds.), Guía práctica de pragmática del español. Routledge.
 • Bernal, M. (2018) Teaching Sociopragmatics: Facework, Politeness and Impoliteness in Spanish Colloquial Conversations. I: Dumitrescu, D. & Andueza, L. P. (ed.) The Learning of Spanish Pragmatics: From Research to Practice. Oxford: Routledge.
 • Bernal, M. (2016) Autoimagen e imagen de rol en el metadiscurso parlamentario: Iglesias (Podemos) vs. Villalobos (PP). I: Dumitrescu, D. & Bravo, D. (eds.), Actividades de imagen y situación comunicativa en discursos en español (155-178). Buenos Aires: Dunken.
 • Bernal, M. & Hernández Flores, N. ( 2016) Variación sociopragmática en la enseñanza del español: aplicación didáctica de un cuestionario de hábitos sociales. Journal of Spanish Language Teaching, ISSN 2324-7797, E-ISSN 2324-7800.
 • Bernal, M. (2015) Barbarie, hordas y tiros de gracia: discurso autoritario, ideología e imagen social en las esquelas recordatorias de las víctimas de la Guerra Civil Española. I: Bravo, D. & Bernal, M. (eds.) Perspectivas sociopragmáticas y socioculturales del análisis del discurso. Buenos Aires: Editorial Dunken, 91-139.
 • Bravo, D. & Bernal, M. (eds.) (2015) Perspectivas sociopragmáticas y socioculturales del análisis del discurso. Buenos Aires: Editorial Dunken.

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2019. Françoise Sullet-Nylander (et al.).

  The authors of this edited volume focus on the emergence of populist discourses, coming from  movements or parties from Romance-speaking countries in Europe and in Latin America. By combining  linguistics, social and political sciences in a discourse analytical approach, the sixteen papers  enlighten the mechanisms behind populist discourses yielding from different socio-cultural and  political contexts. The common denominator of the studies is the focus on the discursive and  rhetorical characteristics of recently emerged movements of populism in both continents.  Investigating expressions of these political movements is highly relevant in today’s society, where  the growing number of populist discourses has become a pre-eminent issue, alongside people’s  increasing insecurity regarding future political and environmental challenges. The primary audience  of this volume are researchers working in the fields of political discourse analysis; however, this  book may benefit anybody with interest in language in politics.

 • 2019. Nieves Hernández Flores, Maria Bernal. Guía práctica de pragmática del español, 83-94

  Este capítulo presenta, desde propuestas teóricas y metodológicas del Programa EDICE (www.edice.org), los fenómenos pragmáticos de la cortesía y la descortesía, habitualmente incluidos en la categoría de actividades de imagen (de ‘facework’, Goffman, 1967). Tras definir los conceptos, se analizan las estrategias y los recursos comunicativos utilizados, así como el efecto social producido en la imagen de los hablantes. La imagen social, definida de acuerdo con Goffman (1967), es presentada bajo dos categorías: imagen de autonomía e imagen de afiliación (Bravo, 1996), las cuales incorporan las características propias de la comunidad bajo estudio. Además, se relaciona esta noción con los roles desempeñados por los hablantes en el intercambio comunicativo. El capítulo presenta igualmente una tipología de la cortesía y la descortesía de acuerdo con los recursos comunicativos empleados y los efectos sociales logrados; como un tercer tipo de actividad de imagen, se incluye también la actividad de autoimagen. Todos los conceptos y categorías se ilustran con ejemplos de corpus auténticos, y su discusión y reflexión por parte del estudiante son estimuladas mediante ejercicios de análisis y preguntas de discusión.

 • 2018. Maria Bernal. L2 Spanish Pragmatics, 131-150

  This work deals with teaching of Spanish sociopragmatics from a sociocultural perspective. It focuses on the concepts of face management, politeness and impoliteness in natural colloquial conversations to reveal their implications for the classroom of L2 Spanish.

Visa alla publikationer av Maria Bernal Linnersand vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 1 mars 2021

Bokmärk och dela Tipsa