Profiles

Mirja Arnshav

Postdoktor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Telefon 08-16 29 40
E-post mirja.arnshav@ark.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Rum 317a
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm

Forskning

 

Om mig

Jag utbildade mig till arkeolog vid Södertörns högskola och har sedan dess framför allt arbetat med maritim arkeologi, kulturmiljövård och forskning på museer. 2011 lade jag fram licarbetet ”Yngre vrak”. Samtidsarkeologiska perspektiv på ett nytt kulturarv vid Stockholms universitet. I studien undersökte jag vilka kulturhistoriska värden som förknippas med sentida fartygslämningar och diskuterade kulturarvssektorns engagemang för moderna kulturarv. Därefter har jag varit verksam som forskningssamordnare vid Statens maritima museer, där jag bland annat arbetat med utställningar, publikationer och forskning. Vid sidan om min doktorandanställning, som är knuten till CEMAS (Centrum för maritima studier), driver jag tillsammans med Anna Arnberg förstudien Flykten från Baltikum vid Sjöhistoriska museet.

 

Avhandlingsprojekt

Mitt avhandlingsprojekt handlar om flykten från Baltikum under slutet av andra världskriget, då fler än 30 000 människor sökte sig över havet till Sverige. Jag är intresserad av att ta reda på vilka materiella spår denna händelse avsatt, vilka insikter man kan nå genom att närma sig flykten med utgångspunkt från föremål och lämningar och hur detta kulturarv hanteras idag. Jag kommer i synnerhet att arbeta med de flyktingbåtar som blivit kvar utmed den svenska Östersjökusten. På nationell nivå är kunskapen om dessa lämningar fragmentarisk, och ett underliggande syfte med projektet är därför att belysa ett till stora delar okänt och outforskat kulturarv.

 

Forskningsintressen

Mitt forskningsintresse kretsar kring 1900-talets maritima historia, och placerar sig ofta skärningspunkten mellan marinarkeologi, samtidsarkeologi och kulturarvsstudier. Jag tycker om att arbeta tvärvetenskapligt, och utforskar gärna föremål och lämningstyper som tidigare undandragit sig arkeologiskt intresse.  

 

Publikationer i urval

Ett flertal av nedan redovisade arbeten finns tillgängliga för nedladdning på https://su-se.academia.edu/MirjaArnshav

 

Arnshav, M 2017. Albatross. Ett svensk-tyskt kulturarv;  I Arnshav och Linderoth (red.). Sverige och första världskriget. Maritima perspektiv. Historiska media.

Arnshav, M 2017. Kappsegling i krigstider. I Arnshav och Linderoth (red.). Sverige och första världskriget. Maritima perspektiv. Historiska media.

Arnshav, M & McWilliams, A 2017. Submarines in the silent world: Exploring films as an archaeological record. Journal of Contemporary Archaeology 4.1.

Arnshav, M 2017. ”I Kaijutan war een hop qwinfolk och barn”. Kvinnor ombord på 1600-talets örlogsfartyg. Forum navale 73.

Arnshav, M 2017. Dolt under ytan. Fritidsbåtsrelaterat avfall i naturhamnar. I Müller, Ekström och Nilson (red.). Angöringar. Berättelser och kunskap från havet. Makadam.

Arnshav, M 2017. Representation av kvinnor i Vasamuseets basutställningar. Dnr 4.2-2017-683.

Arnshav, M 2017. Övergivna plastbåtar. Ett oönskat kulturarv Maritima historier 1.

Arnshav, M 2017. Flykten över Östersjön 1943-45. Maritima historier 1.

Arnshav, M. 2016. Den försvunna båten på Östergarnsholm. Spillror av en flyktingvåg. Marinarkeologisk tidskrift 2-3.

Arnshav, M 2016. Myten om den tatuerade sjömannen. I Ekström, Müller och Nilson (red.) Sjövägen till Sverige. Från 1500-talet till våra dagar. Universus Academic Press.

Arnshav, M och McWilliams, A 2015. Stalins ubåtar. En arkeologisk undersökning av vraken efter S7 och SC-305. Södertörns högskola.

Arnshav, M. 2015. Medeltidsbåtarna från kvarteret Svalan: en dokumentationsrapport baserad på båtfynden från undersökningarna 1991. Sjöhistoriska museet.

Arnshav, M 2014. Freedom of the Seas. Untapping the Archaeological Potential of Marine Debris. Journal of Maritime Archaeology 9.1.

Arnshav, M. 2014. 100 år av samtidsinsamling speglat genom Sjöhistoriska museets sjömanstatueringar. RIG Kulturhistorisk tidskrift.

Arnshav, M. 2014. Biografi över en tatueringssamling; Spåren av tatuerare; Att skaffa en tatuering; Stormiga känslor och djupa tankar. I Arnshav (red.). Svenska sjömanstatueringar. Medströms bokförlag.

Arnshav, M. 2014. 100 Years of Contemporary Collecting. Revisiting the Collection of Sailor Tattoos at the Maritime Museum in Stockholm. I Rhys och Baveystock (red.) Collecting the contemporary. MuseumsEtc.

Arnshav, M. 2014. From Wreck to Heritage – a Matter of Time? I Rönnby och Adams (red.) The Interpretation of Shipwrecks. Södertörns Högskola.

Arnshav, M. 2014. Minnen av Ulven. I Linderot (red.) Det hemliga vapnet. Marinmuseum

Arnshav, M och McWilliams A. 2014. Ubåt mot ubåt. Arkeologiska perspektiv på rysk-finska ubåtskriget 1942. I Linderoth (red.) Det hemliga vapnet. Marinmuseum

Arnshav, M. 2013. Värdet av ett vrak. Marinarkeologisk tidskrift 1.

Arnshav, M. 2012. Fröken Allards förmenta skor. Marina katastrofer och arkeologiska berättelser. Marinarkeologisk tidskrift 4.

Arnshav, M. 2012. Wreck huggers, aqualungs and red tape. A heritage process of the middle ground? I Myrberg och Fahlander (red.) Matters of Scale. Processes and courses of events in the past and the present. Stockholms Universitet.

Arnshav, M. 2011. Ett piratskepp i folkhemmet. Radio Nord i maritim belysning. Marinarkeologisk tidskrift 4.

Arnshav, M. 2011.”Yngre vrak”. Samtidsarkeologiska perspektiv på ett nytt kulturarv. Södertörns högskola.

Arnshav, M. 2011. Rost, skrot och värdefulla vrak. Nicolay 3. Universitetet i Oslo.

Arnshav, M. 2007. Värdefulla kulturmiljöer under havsytan i svensk kust och skärgård. En förstudie. Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens maritima museer. Elektronisk publikation www.naturvardsverket.se/bokhandeln

Arnshav, M. 2005. Återdeponering: av arkeologiskt fyndmaterial. Riksantikvarieämbetet, Statens maritima museer.

 Arnshav, M. 2005. Kulturmiljöövervakning. Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet, Statens maritima museer.

Senast uppdaterad: 18 februari 2021

Bokmärk och dela Tipsa