Stockholms universitet

Mia Helena HeikkiläProfessor

Om mig

Jag heter Mia Heikkilä, och är sedan augusti 2023 professor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning förskola vid BUV. Innan var jag professor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi i Finland, och innan dess arbetade jag vid Mälardalens universitet. Vid Åbo Akademi var jag även ämnesklusteransvarig (ung motsv prefekt) för ämnesklustret för småbarnspedagogik och specialpedagogik. Jag disputerade 2006 vid Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet. Jag är utbildad klasslärare (åk 1-6) vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi.

Jag är ledamot i Jämställdhetsmyndighetens vetenskapliga råd. Har kontinuerligt olika myndighetsuppdrag både i Finland och i Sverige.  Jag talar och skriver finska. 

 

 

Undervisning

Min undervisning är inom grund-, master- och forskarutbildningen vid institutionen. Jag undervisar om barns lärande, resiliens i förskolan, sociokulturella perspektiv, internationella perspektiv på förskola och forskningsmetodik på olika nivå.  Jag undervisar också inom rektorsfortbildningen vid SU. Jag handleder studenter i självständigt arbete, magister- och masterstudenter och doktorander. 

Jag skriver böcker och gör utredningar och fungerar som sakkunnig för myndigheter och organisationer. 

Forskning

I den forskning jag leder och/eller bedriver finns förskolan som samtida kontext på olika sätt med. Betoning i min forskning är på analyser av aspekter på förskolan som samhällsinstitution idag. Min forskning kan ringas in genom begreppen lärande, lek, genus och andra sociala kategoriseringar och barns deltagande och aktörskap. I en del studier finns alla dessa närvarande, i andra framträder något tydligare än annat. Under de senaste åren har också frågor och förskolans organisering och pedagogiskt ledarskap blivit mer framträdande i det jag gör, vilket sammanfaller med intresset att göra förskolan så bra som möjligt för alla barn. Där är ledarskapet och organisation viktiga delar.

För mig är empirin i fokus och frågor som ställs till empirin är centrala för val av metod och teori. Det gör att min profil inte är inriktad på en specifik teori eller tematik. I studier av yngre barn ser jag dock stora fördelar med att använda rörligt eller auditivt material.

För närvarande är jag vetenskapligt ansvarig i fyraårigt forskningsprojekt om hur resiliens kan förstås i förskolekontext, ResECE, finansierat av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och Svenska Kulturfonden i Finland. 

Om resiliens-projetket

Jag är också aktiv forskare i projekt om pedagogiskt ledarskap i småbarnspedagogik i Svenskfinland. 

Övriga teman som är aktuella är barns meningsskapande i förskolan kring coronapandemin, genus och undervisning i ämneshelheter i förskolan, helhetsbegreppet i finländsk förskolekontext, samt texter kring resiliens i förskolan. 

Till nyligen avslutade projekt hör Stjärnklart, en studie om barns sociala och emotionella uttryck samt ett mindre projekt om kränkningar i förskolan.

Forskningsprojekt

Publikationer

Mina publikationer från åren 2018-2023 hittas lättast här (Åbo Akademis publikationer)

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

  • Planning and interaction: Teachers’ views on pre-primary read-alouds

    2023. Sofie Tjäru, Mia Heikkilä. Journal of Early Childhood Education Research 12 (3), 214-236

    Artikel

    Read-alouds are recurrent in early childhood education and care settings and there is an abundance of scholarly advice regarding the planning and implementation of these sessions. However, most studies concern read-alouds with younger children and there is little knowledge regarding read-alouds during the pre-primary year for Finnish six-year-olds. The present study therefore investigated teachers’ self-reported ways of organising and arguing for their ways of implementing read-alouds in Finnish pre-primary settings. The study focused on what teachers reported paying attention to when planning read-alouds and how they viewed interaction during the read-alouds. Data were collected through a questionnaire completed by 47 teachers and through group interviews with nine teachers. A qualitative content analysis showed that teachers mentioned paying attention to children’s needs, interests, prerequisites and the characteristics of the books in connection to planning. They also described practices that indicated that it is common for them not to be acquainted with the books beforehand or not to have a prior plan. According to the teachers, interaction during read-alouds is common and important. At the same time, some of them expressed that they felt expected to use read-alouds as tools for supporting children’s school readiness by calling for silence during the read-alouds.

    Läs mer om Planning and interaction

Visa alla publikationer av Mia Helena Heikkilä vid Stockholms universitet