Profiles

Mikael Persson

Mikael Persson

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-16 37 19
E-post mikael.persson@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

I min forskning intresserar jag mig för maktrelationer i undervisning. I min avhandling har jag i detalj studerat interaktioner mellan elever i undervisningen och analyserat dessa med utgångspunkt i diskursiv psykologi, samtalsanalys och positioneringsteori. Bland resultaten syns hur elevers interaktioner med varandra påverkar deras möjligheter till delaktighet i grunskolans musikundervisning.

I min nuvarande forskning har jag fortsatt intressera mig för några olika teman som blivit framträdande i avhandlingen så som humor, osäkerhet och självsäkerhet. Dessa teman har jag börjat undersöka i relation till musikteknologi och materialitet, kreativitet både inom musikundervisning och inom andra yrkeskategorier. I ett annat projekt intresserar jag mig för musikens som en potentiell plattform för att skapa möjligheter till integration. I flera studier har jag också jobbat med praktiknära forskning i skolan, både som metod för att skapa förändring och som studieobjekt.

Främst bygger jag min forskning på ett socialkonstruktionistiskt grundantagande, men har också i några olika arbeten börjat närma mig postkonstruktionism som ett sätt att fördjupa analysen av elevers positionerande i klassrummet.

Akademiska publikationer:

Monografier/Böcker

Persson, M. (2019). Inte bara musik. Om elevers positionerande i grundskolans musikklassrum. (Doktorsavhandling), Kungl. Musikhögskolan/Lunds Universitet, Stockholm. Hämtad från http://orcid.org/0000-0001-7945-9794 (213s) *

Vetenskapliga artiklar

Persson, M. (2015). Avvikande eller Queer, en diskurspsykologisk-nymaterialistisk läsning av Jimmy Scotts röst och karriär. In P.-H. Holgersson & J.-O. Gullö (Eds.), Knowledge formation in an through music, Festschrift in honor of Cecilia K. Hultberg 2015. Stockholm: Kungl. Musikhögskolan. Antologier (10s) *

Persson, Mikael (2021) Positioning in a Swedish music profiled school. In Valde-Onsrud, S, Lunde Vestad, I & Synnöve Blix, H.  Gender Issues in Music Education: From Stereotypes to Multiple Possibilities? Routledge.

Konferenspresentationer

Persson, Mikael (2013) Artefakter och positioneringar i musikundervisning Paper. Presented at Musikforskning idag, Stockholm.

Persson, Mikael (2016) Effects of insecurity: Class and Gender at Stake in Secondary School Music Education, paper presented at Gender and Education, GEA 2016 International Interim Conferende, Linköping, Sweden, 15-17 Juni.

Persson, Mikael (2017) Musical instruments and the doing of gender in music education paper as part of Symposia IV: Questions and Dilemmas when Exploring Music Education and Gender in Scandinavian countries, at NNMPF, Göteborg, 14-16 Mars.

Persson, Mikael (2017) Playing music as positioning: an intersectional analysis of gender and class in the secondary school music classroom paper presented at NNMPF, Göteborg, 14-16 Mars

Persson, Mikael (2018) The intersection of gender and class in secondary school music education in Sweden. Paper Presented at Music and Gender in Balance, Tromsø, 5-6 April.

Persson, Mikael (2019) Positioning as a constant process. Reproduction of and deviation from gendered power structures in the music classroom. Paper presented at ISPME, International Society for the Philosophy of Music Education, London Ontario, Canada

Persson, Mikael (2019) Inte bara musik. Om elevers positionerande i grundskolans musikklassrum. NNMPF 2019: Futures of Music in Higher Education February 26–28, 2019, Royal College of Music in Stockholm

Persson, Mikael (2019) Positionerande bland eleverna och möjlighet till estetiska erfarenheter NEÄL 2019, Aesthetic Experiences in Education, 11-13 november, 2019, Stockholms Musikpedagogiska Institut, Huddinge.

Persson, Mikael (2019) Positioning among students affecting the learning outcome. NOFA7​, Nordic Conference on​ Teaching and Learning in Curriculum Subjects Abstracts

Persson, M. (2019). Positioning as a constant process. Reproduction of and deviation from gendered power structures in the music classroom. Paper presentation ISPME 2019, London Ontario, Canada. (19s) *

Persson, Mikael (2020) Music as facilitating integration? Paper presented at NNRME2020 conference in Copenhagen

Persson, Mikael (2020) Music technology, instruments and gender production in music education. Paper presented at NNRME2020 conference in Copenhagen

Persson, Mikael & Hentschel, Linn (2020) Humor och kreativitet i musikundervisning. Paper presented at NNRME2020 conference in Copenhagen

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • Bok (red) A Prima Vista
  2021. Mikael Persson, Anna Backman Bister.

  Antologin A prima vista är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan Eskilstuna kommun och Kungl. Musikhögskolan för att bedriva praktiknära forskning i musikundervisning. Projektet är utöver resurser från de båda parterna, delfinansierat av den nationella satsningen på praktiknära forskning, ULF-avtal, via Uppsala universitet.

  Texterna i antologin behandlar praktiknära forskning på två olika nivåer. För det första presenteras de fyra olika delprojekt som genomförts som mindre forskningsprojekt där en lärare från Eskilstuna kommun genomfört ett praktiknära forskningsprojekt tillsammans med en forskare från Kungl. Musikhögskolan. Dessa projekt handlar om teman som bland annat berör ledarskap, musikdidaktik, digitalisering och normkritik. På en övergripande nivå analyseras och diskuteras samarbetsprojektet från olika infallsvinklar. Bland annat dis- kuteras praktiknära forskningsprojekt i relation till definitioner och terminologi, syfte och funktion, etiska aspekter, att organisera för praktiknära forskning samt praktiska utmaningar och vinster med deltagande i praktiknära forskningsprojekt. I anslutning till denna övergripande nivå har lärarna själva skrivit ett kapitel i boken utifrån sina perspektiv. Vidare har rektorer, administrativ personal och ansvariga chefer fått komma till tals för att redogöra för sina perspektiv.

  Sammanfattningsvis spänner denna antologi över ett stort antal olika aspekter av praktiknära forskning som vi hoppas kan bidra till att inspirera till att initiera och utveckla liknande praktiknära forskningsprojekt.

 • 2021. Mikael Persson, Eva Sand. A prima vista, 121-142
 • 2021. Mikael Persson. Yrkesdidaktiska dilemman, 65-96

  Många av de yrken som finns representerade inom yrkeslärarutbildningar ställer krav på såväl teknisk som estetisk kompetens. Balansen dessa emellan kan däremot se lite olika ut beroende på yrket. För floristen eller skräddaren är det väsentligt att skapa en produkt som är vacker att titta på för kunden, för kocken är det viktigt att kunna servera måltiden på ett sätt som förstärker smakupplevelsen. Förutom att reparera bilar bygger bilmekanikern om och lackerar bilar. Allt detta är aktiviteter som kräver ett mått av estetisk kompetens. I det här kapitlet argumenterar jag för att elevernas interaktioner i yrkeslärarklassrummet påverkar utrymmet för estetik. Mer specifikt har jag tittat på hur uttryck för humor, självsäkerhet och osäkerhet påverkar utrymmet för eleverna att utveckla teknisk respektive estetisk kompetens i undervisningen. Analysen bygger på detaljerade analyser av videotranskriptioner av elevers interaktioner i undervisningssituationer. Materialet har analyserats med hjälp av begrepp hämtade från samtalsanalys och diskursiv psykologi. Resultaten kan sammanfattas som att uttryck för självsäkerhet och humor på andras bekostnad begränsar utrymmet för estetiskt erfarande medan osäkerhet och humor om samhälleliga fenomen öppnar utrymme för estetiskt erfarande.

 • 2021. Mikael Persson. A prima vista, 185-202
 • 2021. Mikael Persson. A prima vista, 163-184
Visa alla publikationer av Mikael Persson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 6 maj 2021

Bokmärk och dela Tipsa