Stockholms universitet

Mikael PerssonUniversitetslektor

Om mig

I min forskning intresserar jag mig för förutsättningar att genom att studera interaktionsmönster i undervisningssituationer utveckla maktrelationer och därmed öka likvärdigheten i undervisningssituatione. I en engelsk kontext kan detta beskrivas med termen social justice education eller med anti-oppressive education; i sverige används oftare begreppet normkritisk pedagogik för att beskriva denna pedagogiska orientering. 

Empiriskt är jag främst intresserad av musikundervisning i den obligatoriska skolan men söker också medel för att studera yrkeslärande i såväl gymnasieskola som vid komvux. Jag är själv legitimerad musiklärare och har verkat som sådan i ca 10 år samt jobbar för närvarande med yrkesutbildning vid institutionen. 

Teoretiskt och metodologiskt har jag främst sysslat med diskursanalys, då främst diskurspsykologi utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. I detaljerade analyser av interaktioner har jag använt mig av tekniker och begrepp från samtalsanalysen i kombination med begrepp från den tidiga retoriskt orienterade diskurspsykologin i första hand.

För närvarande skriver jag bland annat på artiklar som berör integration och musik med material från ett integrationsprojekt jag är med och driver via Kungl. Musikhögskolan. En artikel berör kategoriseringar av "den andre" i ett musikaliskt möte mellan två olika skolor. En annan artikel samförfattas med musikpedagogiska kollegor från Musikhögskolan i Malmö samt Linneusuniversitetet och handlar om utmaningar med breddad rekrytering till Kulturskola.

Slutligen jobbar jag med praktiknära forskning i relation till musikämnet och är i uppstartsfasen av ett projekt som samverkar med STLS, Stockholm Teaching and Learning Studies, och som har titeln "Sexualitet, samtycke och relationer i musikundervisning". 

Akademiska publikationer:

Monografier/Böcker

Persson, M. (2019). Inte bara musik. Om elevers positionerande i grundskolans musikklassrum. (Doktorsavhandling), Kungl. Musikhögskolan/Lunds Universitet, Stockholm. Hämtad från http://orcid.org/0000-0001-7945-9794 (213s) *

Vetenskapliga artiklar

Persson, M. (2015). Avvikande eller Queer, en diskurspsykologisk-nymaterialistisk läsning av Jimmy Scotts röst och karriär. In P.-H. Holgersson & J.-O. Gullö (Eds.), Knowledge formation in an through music, Festschrift in honor of Cecilia K. Hultberg 2015. Stockholm: Kungl. Musikhögskolan. Antologier (10s) *

Persson, Mikael (2021) Positioning in a Swedish music profiled school. In Valde-Onsrud, S, Lunde Vestad, I & Synnöve Blix, H.  Gender Issues in Music Education: From Stereotypes to Multiple Possibilities? Routledge.

Persson, Mikael (2021) Estetisk eller Teknisk kompetens inom yrkeslärarutbildning. I Kontio, J & Lundmark, S. Yrkesdidaktiska dilemman. Natur och kultur. (s. 65-96)

Persson, Mikael & Backman-Bister, Anna (2021) A prima vista. Möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik. Kungl. Musikhögskolan, Stockholm.

Persson, Mikael & Sand, Eva (2021) En normkritisk blick på musikpedagogik. I Persson, M. & Backman-Bister, A. A prima vista. Möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt. Kungl. Musikhögskolan, Stockholm. (s. 121-142)

Persson, Mikael (2021) Samverkan mellan skolhuvudman och akademi. I Persson, M. & Backman-Bister, A. A prima vista. Möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt. Kungl. Musikhögskolan, Stockholm. (s. 163 – 184)

Persson, Mikael (2021) Möjligheter och utmaningar med praktiknära forskning i musikundervisning. I Persson, M. & Backman-Bister, A. A prima vista. Möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt. Kungl. Musikhögskolan, Stockholm. (s.185-202)

Konferenspresentationer

Persson, Mikael (2013) Artefakter och positioneringar i musikundervisning Paper. Presented at Musikforskning idag, Stockholm.

Persson, Mikael (2016) Effects of insecurity: Class and Gender at Stake in Secondary School Music Education, paper presented at Gender and Education, GEA 2016 International Interim Conferende, Linköping, Sweden, 15-17 Juni.

Persson, Mikael (2017) Musical instruments and the doing of gender in music education paper as part of Symposia IV: Questions and Dilemmas when Exploring Music Education and Gender in Scandinavian countries, at NNMPF, Göteborg, 14-16 Mars.

Persson, Mikael (2017) Playing music as positioning: an intersectional analysis of gender and class in the secondary school music classroom paper presented at NNMPF, Göteborg, 14-16 Mars

Persson, Mikael (2018) The intersection of gender and class in secondary school music education in Sweden. Paper Presented at Music and Gender in Balance, Tromsø, 5-6 April.

Persson, Mikael (2019) Positioning as a constant process. Reproduction of and deviation from gendered power structures in the music classroom. Paper presented at ISPME, International Society for the Philosophy of Music Education, London Ontario, Canada

Persson, Mikael (2019) Inte bara musik. Om elevers positionerande i grundskolans musikklassrum. NNMPF 2019: Futures of Music in Higher Education February 26–28, 2019, Royal College of Music in Stockholm

Persson, Mikael (2019) Positionerande bland eleverna och möjlighet till estetiska erfarenheter NEÄL 2019, Aesthetic Experiences in Education, 11-13 november, 2019, Stockholms Musikpedagogiska Institut, Huddinge.

Persson, Mikael (2019) Positioning among students affecting the learning outcome. NOFA7​, Nordic Conference on​ Teaching and Learning in Curriculum Subjects Abstracts

Persson, M. (2019). Positioning as a constant process. Reproduction of and deviation from gendered power structures in the music classroom. Paper presentation ISPME 2019, London Ontario, Canada. (19s) *

Persson, Mikael (2020) Music as facilitating integration? Paper presented at NNRME2020 conference in Copenhagen

Persson, Mikael (2020) Music technology, instruments and gender production in music education. Paper presented at NNRME2020 conference in Copenhagen

Persson, Mikael & Hentschel, Linn (2020) Humor och kreativitet i musikundervisning. Paper presented at NNRME2020 conference in Copenhagen

Backman Bister, Anna; Falthin, Annika; Leijonhufvud Susanna; Persson, Mikael (2021) Practice-based Research & Ethical Dilemmas. Paper presented in Symposium ”A prima Vista – Pissibilities and Challenges with Practice-based Research in Music Education” at NNMRE

Mirjam Broers; Carna Fredriksson; Anita Lönngren; Eva Sand; Maria Steen; Annika Falthin; Susanna Leijonhufvud & Mikael Persson (2021) Vem vinner på praktiknära forskning? Paper presented at LFK, Lärarnas forskningskonferens

Mirjam Broers; Carna Fredriksson; Anita Lönngren; Eva Sand; Maria Steen; Annika Falthin; Susanna Leijonhufvud & Mikael Persson (2021) Att vara lärare i praktiknära forskning. Paper presented at LFK, Lärarnas forskningskonferens

Persson, Mikael (2021) Estetisk eller teknisk kompetens i yrkeslärarutbildning. Paper presented at NORDYRK

Asp, Karl & Persson, Mikael (2022) Rhetoric in the digital storefront. Music education as a Commodity in Upper Secondary Education in Sweden. Paper presented at NNMRE

Persson, Mikael & Ekström, Linda (2022) Between care, anger, resignation and rebellion – Vocational civics teachers and their negotiations between different interpretative repertoires. Paper presented at NORDYRK

Persson, Mikael & Ekström, Linda (2022) What is colored in and what is colored out? Civic education in male dominated vocational programs. Paper presented at VIII Stockholms International Conference & Research Workshop on VET

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • A Prima Vista

  2021. Mikael Persson, Anna Backman Bister.

  Bok (red)

  Antologin A prima vista är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan Eskilstuna kommun och Kungl. Musikhögskolan för att bedriva praktiknära forskning i musikundervisning. Projektet är utöver resurser från de båda parterna, delfinansierat av den nationella satsningen på praktiknära forskning, ULF-avtal, via Uppsala universitet.

  Texterna i antologin behandlar praktiknära forskning på två olika nivåer. För det första presenteras de fyra olika delprojekt som genomförts som mindre forskningsprojekt där en lärare från Eskilstuna kommun genomfört ett praktiknära forskningsprojekt tillsammans med en forskare från Kungl. Musikhögskolan. Dessa projekt handlar om teman som bland annat berör ledarskap, musikdidaktik, digitalisering och normkritik. På en övergripande nivå analyseras och diskuteras samarbetsprojektet från olika infallsvinklar. Bland annat dis- kuteras praktiknära forskningsprojekt i relation till definitioner och terminologi, syfte och funktion, etiska aspekter, att organisera för praktiknära forskning samt praktiska utmaningar och vinster med deltagande i praktiknära forskningsprojekt. I anslutning till denna övergripande nivå har lärarna själva skrivit ett kapitel i boken utifrån sina perspektiv. Vidare har rektorer, administrativ personal och ansvariga chefer fått komma till tals för att redogöra för sina perspektiv.

  Sammanfattningsvis spänner denna antologi över ett stort antal olika aspekter av praktiknära forskning som vi hoppas kan bidra till att inspirera till att initiera och utveckla liknande praktiknära forskningsprojekt.

  Läs mer om A Prima Vista
 • Estetisk eller teknisk kompetens inom yrkeslärarutbildning

  2021. Mikael Persson. Yrkesdidaktiska dilemman, 65-96

  Kapitel

  Många av de yrken som finns representerade inom yrkeslärarutbildningar ställer krav på såväl teknisk som estetisk kompetens. Balansen dessa emellan kan däremot se lite olika ut beroende på yrket. För floristen eller skräddaren är det väsentligt att skapa en produkt som är vacker att titta på för kunden, för kocken är det viktigt att kunna servera måltiden på ett sätt som förstärker smakupplevelsen. Förutom att reparera bilar bygger bilmekanikern om och lackerar bilar. Allt detta är aktiviteter som kräver ett mått av estetisk kompetens. I det här kapitlet argumenterar jag för att elevernas interaktioner i yrkeslärarklassrummet påverkar utrymmet för estetik. Mer specifikt har jag tittat på hur uttryck för humor, självsäkerhet och osäkerhet påverkar utrymmet för eleverna att utveckla teknisk respektive estetisk kompetens i undervisningen. Analysen bygger på detaljerade analyser av videotranskriptioner av elevers interaktioner i undervisningssituationer. Materialet har analyserats med hjälp av begrepp hämtade från samtalsanalys och diskursiv psykologi. Resultaten kan sammanfattas som att uttryck för självsäkerhet och humor på andras bekostnad begränsar utrymmet för estetiskt erfarande medan osäkerhet och humor om samhälleliga fenomen öppnar utrymme för estetiskt erfarande.

  Läs mer om Estetisk eller teknisk kompetens inom yrkeslärarutbildning

Visa alla publikationer av Mikael Persson vid Stockholms universitet