Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mikael PerssonUniversitetslektor

Om mig

I min forskning intresserar jag mig för maktrelationer i undervisning och förutsättningar för likvärdighet i undervisningssituationer. Forskningen berör större teman som genus, integration, inkludering, men också mer empiriskt orienterade teman som humor, självsäkerhet exempelvis.

Empiriskt har jag studerat två huvudsakliga områden nämligen musikundervisning i den obligatoriska skolan samt yrkeslärande i såväl gymnasieskola som vid komvux. Jag är själv legitimerad musiklärare och har verkat som sådan i ca 10 år samt jobbar för närvarande med yrkesutbildning vid institutionen. Jag är också involerad i praktiknära forskning både som metod för att skapa förändring och som studieobjekt.

Teoretiskt och metodologiskt har jag främst sysslat med diskursanalys, då främst diskurspsykologi utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. I detaljerade analyser av interaktioner har jag använt mig av tekniker och begrepp från samtalsanalysen i kombination med begrepp från den tidiga retoriskt orienterade diskurspsykologin i första hand.

Akademiska publikationer:

Monografier/Böcker

Persson, M. (2019). Inte bara musik. Om elevers positionerande i grundskolans musikklassrum. (Doktorsavhandling), Kungl. Musikhögskolan/Lunds Universitet, Stockholm. Hämtad från http://orcid.org/0000-0001-7945-9794 (213s) *

Vetenskapliga artiklar

Persson, M. (2015). Avvikande eller Queer, en diskurspsykologisk-nymaterialistisk läsning av Jimmy Scotts röst och karriär. In P.-H. Holgersson & J.-O. Gullö (Eds.), Knowledge formation in an through music, Festschrift in honor of Cecilia K. Hultberg 2015. Stockholm: Kungl. Musikhögskolan. Antologier (10s) *

Persson, Mikael (2021) Positioning in a Swedish music profiled school. In Valde-Onsrud, S, Lunde Vestad, I & Synnöve Blix, H.  Gender Issues in Music Education: From Stereotypes to Multiple Possibilities? Routledge.

Konferenspresentationer

Persson, Mikael (2013) Artefakter och positioneringar i musikundervisning Paper. Presented at Musikforskning idag, Stockholm.

Persson, Mikael (2016) Effects of insecurity: Class and Gender at Stake in Secondary School Music Education, paper presented at Gender and Education, GEA 2016 International Interim Conferende, Linköping, Sweden, 15-17 Juni.

Persson, Mikael (2017) Musical instruments and the doing of gender in music education paper as part of Symposia IV: Questions and Dilemmas when Exploring Music Education and Gender in Scandinavian countries, at NNMPF, Göteborg, 14-16 Mars.

Persson, Mikael (2017) Playing music as positioning: an intersectional analysis of gender and class in the secondary school music classroom paper presented at NNMPF, Göteborg, 14-16 Mars

Persson, Mikael (2018) The intersection of gender and class in secondary school music education in Sweden. Paper Presented at Music and Gender in Balance, Tromsø, 5-6 April.

Persson, Mikael (2019) Positioning as a constant process. Reproduction of and deviation from gendered power structures in the music classroom. Paper presented at ISPME, International Society for the Philosophy of Music Education, London Ontario, Canada

Persson, Mikael (2019) Inte bara musik. Om elevers positionerande i grundskolans musikklassrum. NNMPF 2019: Futures of Music in Higher Education February 26–28, 2019, Royal College of Music in Stockholm

Persson, Mikael (2019) Positionerande bland eleverna och möjlighet till estetiska erfarenheter NEÄL 2019, Aesthetic Experiences in Education, 11-13 november, 2019, Stockholms Musikpedagogiska Institut, Huddinge.

Persson, Mikael (2019) Positioning among students affecting the learning outcome. NOFA7​, Nordic Conference on​ Teaching and Learning in Curriculum Subjects Abstracts

Persson, M. (2019). Positioning as a constant process. Reproduction of and deviation from gendered power structures in the music classroom. Paper presentation ISPME 2019, London Ontario, Canada. (19s) *

Persson, Mikael (2020) Music as facilitating integration? Paper presented at NNRME2020 conference in Copenhagen

Persson, Mikael (2020) Music technology, instruments and gender production in music education. Paper presented at NNRME2020 conference in Copenhagen

Persson, Mikael & Hentschel, Linn (2020) Humor och kreativitet i musikundervisning. Paper presented at NNRME2020 conference in Copenhagen

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • A Prima Vista

  2021. Mikael Persson, Anna Backman Bister.

  Bok (red)

  Antologin A prima vista är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan Eskilstuna kommun och Kungl. Musikhögskolan för att bedriva praktiknära forskning i musikundervisning. Projektet är utöver resurser från de båda parterna, delfinansierat av den nationella satsningen på praktiknära forskning, ULF-avtal, via Uppsala universitet.

  Texterna i antologin behandlar praktiknära forskning på två olika nivåer. För det första presenteras de fyra olika delprojekt som genomförts som mindre forskningsprojekt där en lärare från Eskilstuna kommun genomfört ett praktiknära forskningsprojekt tillsammans med en forskare från Kungl. Musikhögskolan. Dessa projekt handlar om teman som bland annat berör ledarskap, musikdidaktik, digitalisering och normkritik. På en övergripande nivå analyseras och diskuteras samarbetsprojektet från olika infallsvinklar. Bland annat dis- kuteras praktiknära forskningsprojekt i relation till definitioner och terminologi, syfte och funktion, etiska aspekter, att organisera för praktiknära forskning samt praktiska utmaningar och vinster med deltagande i praktiknära forskningsprojekt. I anslutning till denna övergripande nivå har lärarna själva skrivit ett kapitel i boken utifrån sina perspektiv. Vidare har rektorer, administrativ personal och ansvariga chefer fått komma till tals för att redogöra för sina perspektiv.

  Sammanfattningsvis spänner denna antologi över ett stort antal olika aspekter av praktiknära forskning som vi hoppas kan bidra till att inspirera till att initiera och utveckla liknande praktiknära forskningsprojekt.

  Läs mer om A Prima Vista
 • Estetisk eller teknisk kompetens inom yrkeslärarutbildning

  2021. Mikael Persson. Yrkesdidaktiska dilemman, 65-96

  Kapitel

  Många av de yrken som finns representerade inom yrkeslärarutbildningar ställer krav på såväl teknisk som estetisk kompetens. Balansen dessa emellan kan däremot se lite olika ut beroende på yrket. För floristen eller skräddaren är det väsentligt att skapa en produkt som är vacker att titta på för kunden, för kocken är det viktigt att kunna servera måltiden på ett sätt som förstärker smakupplevelsen. Förutom att reparera bilar bygger bilmekanikern om och lackerar bilar. Allt detta är aktiviteter som kräver ett mått av estetisk kompetens. I det här kapitlet argumenterar jag för att elevernas interaktioner i yrkeslärarklassrummet påverkar utrymmet för estetik. Mer specifikt har jag tittat på hur uttryck för humor, självsäkerhet och osäkerhet påverkar utrymmet för eleverna att utveckla teknisk respektive estetisk kompetens i undervisningen. Analysen bygger på detaljerade analyser av videotranskriptioner av elevers interaktioner i undervisningssituationer. Materialet har analyserats med hjälp av begrepp hämtade från samtalsanalys och diskursiv psykologi. Resultaten kan sammanfattas som att uttryck för självsäkerhet och humor på andras bekostnad begränsar utrymmet för estetiskt erfarande medan osäkerhet och humor om samhälleliga fenomen öppnar utrymme för estetiskt erfarande.

  Läs mer om Estetisk eller teknisk kompetens inom yrkeslärarutbildning

Visa alla publikationer av Mikael Persson vid Stockholms universitet