Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Palle StormPostdoktor

Om mig

Jag heter Palle Storm och är socionom,  fil. master och fil. dr i socialt arbete. Jag tog min Socionomexamen med inriktning mot äldre och personer med funktionsnedsättning år 2005. År 2010 tog jag min Masterexamen och år 2018 doktorsexamen inom samma ämne. Merparten av min forskning har handlat om att studera äldreomsorgen utifrån ett genus- och etnicitets/rasifieringsperspektiv. Mitt intresse för dessa teman bygger på ca 15- års arbetslivserfarenhet som vårdbiträde och undersköterska inom äldreomsorgen. Jag har också arbetat som projektledare inom äldreomsorgen samt som externt anlitad utbildare av mångfaldsfrågor inom äldreomsorgen

 

Från och med januari 2021 och tre år framåt har jag en post-doktjänst på deltid som finansieras av FORTE- Forskningsrådet för hälsa, arbete och välfärd. Inom ramen för detta kommer jag att arbeta 70 procent med projektet med titeln "Arbete under (o)lika villkor om äldreomsorgens vardag och villkor i mångetniska arbetsgrupper."

Det övergipande syftet med detta projekt är bidra till ökande kunskaper om äldreomsorgen (hemtjänst och särskilda boendeformer) som exempel på mångetniska arbetsplatser kopplat till omsorgspersonalens och chefernas erfarenhet och arbetsvillkor under nya organisatoriska villkor och förutsättningar. Materialet består av intervjuer med omsorgspersonal (vårdbiträden och undersköterskor) samt med chefer inom äldreomsorg, med fokus på hur etniskt relaterade utmaningar och möjligheter artikuleras och hanteras i vardagen, samt vilka förutsättningar som krävs för att såväl skapa en inkluderande och icke-diskriminerande arbetsmiljö för personalen som att tillförsäkra de de äldre omsorgsmottagarnas självbestämmande, delaktighet och inflytande.

Projektet bygger vidare på min avhandling med titeln "Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor" (Storm, 2018). Syftet med avhandlingen var dels att undersöka uttrycket av kön och etnicitet i det vardagliga omsorgsarbetet, dels hur uttrycket av kön och hudfärg varierar beroende på olika organisatoriska villkor.Avhandlingen bygger på kvalitativa metoder och baserar sig på observationer vid sjukhem i Sverige och i Kanada och intervjuer med omsorgsarbetare, omsorgsmottagare och anhöriga vid dessa boenden. 

Intervjuerna kommer att genomföras och bearbetas under år 2021. Vidare kommer vissa preliminära resultat och tolkningar att presenteras på konferenser som riktar sig till praktiker och forskare med intresse för äldreomsorgen.


Utöver detta arbetar jag 20 procent som forskningsledare på FoU Nordväst i Sollentuna, som är kommunägt forsknings- och utvecklingscentrum med fokus på socialtjänstens individ och familjeomsorg.  Där arbetar jag bland annat med ett projekt om att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck samt uppföljning av en verksamhet som riktar sig till barn i behov av särskilt stöd.

Utöver studier om äldreboenden har jag även genomfört studier om biståndshandläggning, studier om hemtjänstens arbete med personer med demenssjukdom, samt implementering av Socialstyrelsen nationella riktlinjer om vård och omsorg vid demenssjukdom. Vidare har jag genomfört en studie om äldre personer samlevnad och relationer, samt tillsammans med kollegor vid FoU- NV en studie om corona.pandemins påverkan för socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Undervisning

Hösten 2021 undervisar jag på följande kurser

Grundnivå

C-uppsatshandledare

Avancerad nivå

Sexologi 1: Sexualitet och samhälle 7.5hp (delat kursansvar med Nicklas Dennermalm)

Föreläsningar

Föreläsning på handledarutbildningen 7.5hp

Föreläsning på "Socialt arbete med äldre personer", 7.5hp avancerad nivå

Föreläsning på "Funktionsvariationer och välfärd", 7.5hp, avancerad nivå

Under hösten 2021 kommer jag att presentera min forskning vid följande konferenser/externa sammanhang

Socionomdagarna den 10:E november i Stockholm "Betydelsen av kön och hudfärg i äldreomsorgens vardag. Arrangörer: Akademikerförbundet SSR & Svensk chefförening. 

FORSA- Conference 11-12 November (digital conferens), Accepted Abstract. FORSA i samarbete med  Nordic Association of Social Work.

"Språket på jobbet podden" den 13: e oktober: Ansvarig utgivare: Vård och Omsorgscolleage.

Genusforskningen i dag, i går i morgon? 28-29 oktober, Genusakademin: Stockholms universitet. Accepterat abstract. Stockholms universitets genusforskarnätverk.

 

 

Forskning

Work in progress:

Storm, Palle (kommande 2021/2022). Äldreboendet som en mångetnisk arbetsplats- utmaningar och möjligheter. I Magnus Dahlstedt, Sabine Grüber, Marcus Herz & Philip Lalander (Red.). Socialt arbete- rörelse, motstånd förändring. Lund: Studentlitteratur. 

Åtgones, Gudmun & Storm, Palle "Perspectives on migrant care workers in the long-term care sector: Identitiy politics and othering (Re-submitted, September, 2021).

Forskning under hösten 2021

Under hösten kommer merparten av min forskning att ske inom ramen för mitt post-dok projektet (2021-2023)

Jag dock  är även medsökande i ett projekt om äldre personer och psykisk hälsa som leds av forskare vid Sociologiska institutionen vid SU och FoU NU (ansökan inskickad i septmeber 2021)

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Gender Regimes in Ontario Nursing Homes

  2017. Palle Storm, Susan Braedly, Sally Chivers. Canadian Journal on Aging 36 (2), 196-208

  Artikel

  Today more men work in the long-term care sector, but men are still in the minority. Little is known about men's experiences in care work, and the dilemmas and opportunities they face because of their gender. This article focuses on men care workers' integration into the organization and flow of nursing home work as perceived by these workers and staff members. Using a rapid ethnography method in two Ontario nursing homes, we found work organization affected interpretations of gender and race, and that workers' scope for discretion affected the integration and acceptance of men as care workers. In a nursing home with a rigid work organization and little worker discretion, women workers perceived men workers as a problem, whereas at a nursing home with a more flexible work organization that stressed relational care, both women and men workers perceived men workers as a resource in the organization.

  Läs mer om Gender Regimes in Ontario Nursing Homes
 • Prisat demensteam i Bromma

  2016. Palle Storm. Ä : en tidning för Riksföreningen sjuksköterskan inom äldrevård : geriatriker, dietister inom geriatrik samt alla professioner runt den äldre patienten (4), 30-32

  Artikel
  Läs mer om Prisat demensteam i Bromma
 • Care work in a Swedish nursing home

  2013. Palle Storm. Designing wellbeing in elderly care homes, 148-162

  Kapitel

  The picture of a traditional care worker is changing.Nowadays more men and immigrants of differentbackgrounds are working in nursing homes. This chapterdescribes and analyses how gender, interacting withethnicity and sexuality, is expressed by male and femalecare workers in a Swedish nursing home. What kinds offeminine and masculine stereotypes occur and how is careconstructed by different care workers? It seems that theintersection between various identity categories, suchas gender, ethnicity and sexuality will create differentopportunities and limitations for the care workers in theincreasingly diverse nursing homes of the future.

  Läs mer om Care work in a Swedish nursing home
 • Fler män inte nog

  2013. Palle Storm. Socialqrage (1), 31-31

  Artikel

  Ropet på fler män i äldreomsorgen riskerar att förstärka stereoptypa bilder av manligt och kvinnligt. Därför måste diskussionen om jämställdhet i omsorgsyrken handla om mer än kön.

  Läs mer om Fler män inte nog
 • Tillsammans på äldre dagar

  2013. Palle Storm.

  Artikel

  Många äldre anser att omgivningens föreställningar om deras vardagsliv har en enorm betydelse. Men de har också många förutfattade meningar om vad det innebär att åldras och hur man som äldre förväntas att vara.

  Läs mer om Tillsammans på äldre dagar
 • Teknikens under?

  2012. Hugo Stranz, Anneli Stranz, Palle Storm. Socionomens forskningssupplement (32), 16-23

  Artikel

  I artikeln presenteras resultaten från en explorativ fallstudie med fokus på förutsättningarna för e-baserad handläggning i socialtjänstens arbete med äldre och funktionsnedsatta personer. Av resultaten framgår bland annat att den personliga kontakten med socialtjänsten tillmäts stor betydelse och att faktorer som kön, klass och ålder är centrala för målgruppens möjligheter att dra nytta av e-baserade handläggningssystem.

  Läs mer om Teknikens under?
 • Tema

  2012. Katarina Piuva (et al.). Genusperspektiv i socilat arbete, 235-237

  Kapitel
  Läs mer om Tema
 • Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor

  2018. Palle Storm (et al.).

  Avhandling (Dok)

  Even though nursing home care in Sweden and Canada takes place in different care contexts and utilizes different organisational models, in both countries, the traditional image of an ideal care worker is characterized by femininity and whiteness. However, today, in both countries, the care workforce is becoming far more diverse, with increasing numbers of white men, and non-white women and men.

  The overarching aim of this thesis is to study the meaning of gender and skin colour in the everyday life in Swedish and Canadian nursing homes. The study, based on observations and interviews, focuses on how organizational conditions contribute to creating, maintaining and challenging notions of gender and skin colour.

  The thesis consists of four articles, analysing the following questions:

  How is gender, in interaction with ethnicity and sexuality, expressed by women and men care workers in a Swedish nursing home? How do organizational conditions shape and influence men’s positions and their possibilities to be integrated and accepted as care workers in two Canadian nursing homes characterized by different care models?  How do organizational conditions impact on care workers’ strategies to handle skin colour, racism and language problems in Swedish and Canadian nursing homes characterized by different scope for care workers to exercise discretion? How do non-white men born outside Europe describe their experiences of working in Swedish nursing homes, and what does it mean for them to have a body that differs from the traditional image of a care worker?

  Overall, the findings demonstrate that an interaction of gender and skin colour shapes the workers’ experiences and position in the everyday life of care. The most profound impact is on those who deviate the most from the normative care worker, non-white men care workers. Significantly, the results also show that the ability for the organization to handle diversity is highly dependent on whether or not the workers are able to exercise discretion in their daily work. If these organizational conditions do not exist, there is a high risk that men and non-white workers will be seen as problematic by both co-workers and residents.

  In order to mitigate these risks and manage the increasing diversity of those working in nursing homes, it is essential to recognize the importance of organizational conditions that can create and ensure acceptance and integration of care workers from diverse backgrounds. Therefore, questions about gender and skin colour must be recognized as a priority for management, an organizational matter that should not be left to the individual or the work group to handle.

  Läs mer om Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor
 • ”Jag bryr mig inte om de kallar mig svart”

  Palle Storm.

  Nursing home care work in Sweden and Canada takes place in different policy contexts. Canadian nursing homes are comparatively big and the work is oriented towards a medical model while Swedish nursing homes are typically smaller and oriented towards a social care model. Common to both countries, however, is an increasing reliance on labour conducted by immigrant and non-white workers. This paper investigates workers’ experience of skin colour and seeks to understand how the challenge of racism is managed in the different organisational contexts. The study finds that racism is a common experience for dark-skinned workers in both countries and that these experiences usually are silently accepted or excused. However a difference between the countries is that lower staffing levels and lower autonomy for workers in Canadian nursing homes provide fewer possibilities to re-organise work to protect workers from racism compared to Sweden. The organizational model in Sweden, with a focus on social relations, also required proper language skills from the workers. In the Canadian organizational model, where care work was focused on bodily care, the need for and expectations of language skills were less pronounced. Still, none of the countries have strategies to seriously address issues of language problems, racism and the experience of being a dark-skinned care worker in eldercare.

  Läs mer om ”Jag bryr mig inte om de kallar mig svart”
 • I en annan situation? Erfarenheter av att vara man, född utanför Europa och arbeta i äldreboenden

  Palle Storm. Socialvetenskaplig tidskrift

  Artikel

  Den normativa bilden av en omsorgsarbetare som en vit medelålders kvinna är under förändring; i dag arbetar fler svenskfödda män och fler utrikesfödda kvinnor och män i äldreboenden. Trots detta finns det begränsad kunskap om utrikesfödda mäns erfarenheter att arbeta med omsorg, ett yrke som domineras av kvinnor och där förväntade egenskaper bryter mot stereotypa föreställningar om invandrarmaskuliniteter. Mot bakgrund av denna kunskapslucka är syftet med denna studie att undersöka erfarenheterna av att vara icke-vit utrikesfödd man och arbeta i äldreboenden.

  Studien baseras på kvalitativa intervjuer, och materialet analyseras ur ett teoretiskt perspektiv som betraktar kroppen som en situation och där levda erfarenheter skapar individens handlingsutrymme. Materialet presenteras utifrån fem teman: vägen in, den ifrågasatta kroppen, kollegiala relationer, relationer med de äldre kvinnorna och männen samt den icke-vita kroppen som utsatt. Analysen visar att både kön och icke-vithet är fundamentalt för att förstå männens situation, men kategorierna fick olika betydelse beroende på situation. I relation till kvinnliga hjälptagare var männen tvungna att balansera mellan respekt för kvinnornas kroppsliga integritet och strategier för att få dem att acceptera hjälpen. När de hjälpte manliga omsorgsmottagare sågs genus som en delad erfarenhet och de ansåg att de kunde förstå de äldre männen på ett annat sätt än de kvinnliga omsorgsarbetarna kunde. Men eftersom flera av de äldre kvinnorna vägrade ta emot hjälp av män blev männens situation på arbetsplatsen villkorad då deras närvaro kunde skapa organisatoriska dilemman. Männen mötte också rasism från hjälptagarna, men även om det väckte ilska uppgav de att dessa kommentarer var en integrerad del av arbetet och svårt att förändra. Ytterligare en utmaning var att försvara sitt yrke inför andra utrikesfödda män som ansåg att omsorgsarbete inte passade för män i deras situation.

  Läs mer om I en annan situation? Erfarenheter av att vara man, född utanför Europa och arbeta i äldreboenden
 • Intersektionalitet

  2019. Palle Storm.

  Artikel

  Vad betyder egentligen begreppet intersektionalitet, vad kan begreppet bidra med till sjuksköterskor som arbetar inom vården och omsorgen om äldre?

  Läs mer om Intersektionalitet
 • The importance of keeping a social perspective during pandemic times

  2021. Kristina Engwall, Storm Palle. International Social Work

  Artikel

  We discuss the pandemic strategies in Sweden concerning social psychiatry during the first wave. We argue that the omission of social workers’ perspective in the COVID-19 strategy has negatively impacted clients with psychiatric disabilities and has also weakened the overall pandemic strategy.

  Läs mer om The importance of keeping a social perspective during pandemic times
 • "Yes the Guys Can Do It!"

  2019. Palle Storm, Ruth Lowndes. Teorija in praksa 56 (4), 1052-1068

  Artikel

  Canada and Sweden are seeing growing numbers of migrant male care workers in long-term care settings, yet research exploring their everyday experiences within this context is scarce. We draw on interview data of migrant men to compare how they come to be in nursing home care work, negotiate their social role, and reconcile and challenge norms about masculinity. The study finds that migrant men work to find a balance and manage tensions related to working in a womencoded field. They attempt to maintain their masculinity without losing their caring approach in both their work and social interactions.

  Läs mer om "Yes the Guys Can Do It!"
 • Den osynliga utsattheten

  2019. Palle Storm. Ä : en tidning för Riksföreningen sjuksköterskan inom äldrevård : geriatriker, dietister inom geriatrik samt alla professioner runt den äldre patienten (4), 26-28

  Artikel
  Läs mer om Den osynliga utsattheten
 • Fieldnotes

  2018. Ruth Lownes, Palle Storm, Marta Szebehely. Creative Teamwork, 81-95

  Kapitel

  This chapter discusses the taking, writing up, and analyzing of fieldnotes as part of the rapid ethnographic methodology. It describes the preparatory process the team members went through to learn how to conduct observations, and the guiding documents/principles used by the research team throughout the site visits. We explain how observations were carried out and how fieldnotes were captured in our project, comparing this process to that of traditional ethnographic research. It compares the process of writing up and analyzing fieldnotes in traditional ethnography with the process used in the team-based rapid ethnography, drawing on our individual experiences in conducting both types. The chapter concludes with a discussion of the strengths and limitations of the team-based approach.

  Läs mer om Fieldnotes

Visa alla publikationer av Palle Storm vid Stockholms universitet