Profiles

Palle Storm. Foto: Eva Dalin

Palle Storm

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för socialt arbete
Telefon 08-16 32 34
E-post palle.storm@socarb.su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 751
Postadress Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

Om mig

Jag heter Palle Storm och är socionom,  fil. master och fil. dr i socialt arbete.  Från och med januati 2021 och tre år framåt har jag en post-doktjänst på deltid som finansieras av FORTE- Forskningsrådet för hälsa, arbete och välfärd. Inom ramen för detta kommer jag att arbeta 70 procent med projektet med titeln "Arbete under (o)lika villkor om äldreomsorgens vardag och villkor i mångetniska arbetsgrupper." Utöver detta arbetar jag 30 procent som forskningsledare på FoU Nordväst i Sollentuna, som är kommunägt forsknings- och utvecklingscentrum med fokus på socialtjänstens individ och familjeomsorg, Där arbetar jag bland annat med ett projekt om att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck samt ett projekt om Corona-pandemins påverkan på socialtjänsten

 

 

Projektet bygger vidare på min avhandling med titeln "Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor" (Storm, 2018). Syftet med avhandlingen var dels att undersöka uttrycket av kön och etnicitet i det vardagliga omsorgsarbetet, dels hur uttrycket av kön och hudfärg varierar beroende på olika organisatoriska villkor.Avhandlingen bygger på kvalitativa metoder och baserar sig på observationer vid sjukhem i Sverige och i Kanada och intervjuer med omsorgsarbetare, omsorgsmottagare och anhöriga vid dessa boenden. Mitt intresse för äldreboenden och vardagsliv är spunnet ur min egen erfarenhet av 15 års arbete som vårdbiträde och underskötare inom äldreomsorgen.

 

Innan jag disputerade har jag bland annat arbetat som forskningsassistent, kommunal projektledare inom äldreomsorgen, och som biståndshandläggare i Stockholms stad. Utöver studier om äldreboenden har jag även genomfört studier om biståndshandläggning, studier om hemtjänstens arbete med personer med demenssjukdom, implementering av Socialstyrelsen nationella riktlinjer om vård och omsorg vid demenssjukdom, samt en studie om äldre personer samlevnad och relationer.

 

 

Undervisning

Våren 2019 undervisar jag på följande kurser:

Grundnivå

Fältstudier, 7.5hp (delat kursvansvar)

C-uppsatshandledare

Avancerad nivå

Socialt arbete, migration och integration 7.5hp (delat kursansar)

Biträdande handledare, masteruppsats

Övrigt

Föreläsare på handledarutbildningen 7.5hp

Forskning

 

Under våren 2019 kommer jag att bland annat att bedriva forskning på temat äldreomsorg, kön och hudfärg i samarbete med fil dr. Ruth Lowdnes, York University, Canada.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2018. Palle Storm, Anneli Stranz. Äldreomsorger i Sverige, 169-184
 • 2017. Palle Storm, Susan Braedly, Sally Chivers. Canadian Journal on Aging 36 (2), 196-208

  Today more men work in the long-term care sector, but men are still in the minority. Little is known about men's experiences in care work, and the dilemmas and opportunities they face because of their gender. This article focuses on men care workers' integration into the organization and flow of nursing home work as perceived by these workers and staff members. Using a rapid ethnography method in two Ontario nursing homes, we found work organization affected interpretations of gender and race, and that workers' scope for discretion affected the integration and acceptance of men as care workers. In a nursing home with a rigid work organization and little worker discretion, women workers perceived men workers as a problem, whereas at a nursing home with a more flexible work organization that stressed relational care, both women and men workers perceived men workers as a resource in the organization.

 • 2017. Storm Palle. Genus i omsorgens vardag, 159-174
 • 2016. Palle Storm. Ä : en tidning för Riksföreningen sjuksköterskan inom äldrevård : geriatriker, dietister inom geriatrik samt alla professioner runt den äldre patienten (1), 8-11
 • 2016. Palle Storm. Ä : en tidning för Riksföreningen sjuksköterskan inom äldrevård : geriatriker, dietister inom geriatrik samt alla professioner runt den äldre patienten (4), 30-32
 • 2015. Palle Storm. Det globala i det lokala, 4-4
 • 2014. Palle Storm.
 • 2013. Palle Storm. Designing wellbeing in elderly care homes, 148-162

  The picture of a traditional care worker is changing.Nowadays more men and immigrants of differentbackgrounds are working in nursing homes. This chapterdescribes and analyses how gender, interacting withethnicity and sexuality, is expressed by male and femalecare workers in a Swedish nursing home. What kinds offeminine and masculine stereotypes occur and how is careconstructed by different care workers? It seems that theintersection between various identity categories, suchas gender, ethnicity and sexuality will create differentopportunities and limitations for the care workers in theincreasingly diverse nursing homes of the future.

 • 2013. Palle Storm. Socialqrage (1), 31-31

  Ropet på fler män i äldreomsorgen riskerar att förstärka stereoptypa bilder av manligt och kvinnligt. Därför måste diskussionen om jämställdhet i omsorgsyrken handla om mer än kön.

 • 2013. Palle Storm. Gerontologi 29 (4), 22-25
 • 2013. Sara Erlandsson (et al.). Marketisation in Nordic eldercare, 23-84
 • 2013. Palle Storm. SIL : Skandinavisk sjukvårdsinformation, 50-50
 • 2013. Palle Storm.

  Många äldre anser att omgivningens föreställningar om deras vardagsliv har en enorm betydelse. Men de har också många förutfattade meningar om vad det innebär att åldras och hur man som äldre förväntas att vara.

 • 2013. Palle Storm. Äldre i Centrum 1, 32-34
 • 2012. Palle Storm. Genusperspektiv i socialt arbete, 238-253
 • 2012. Hugo Stranz, Anneli Stranz, Palle Storm. Socionomens forskningssupplement (32), 16-23

  I artikeln presenteras resultaten från en explorativ fallstudie med fokus på förutsättningarna för e-baserad handläggning i socialtjänstens arbete med äldre och funktionsnedsatta personer. Av resultaten framgår bland annat att den personliga kontakten med socialtjänsten tillmäts stor betydelse och att faktorer som kön, klass och ålder är centrala för målgruppens möjligheter att dra nytta av e-baserade handläggningssystem.

 • Kapitel Tema
  2012. Katarina Piuva (et al.). Genusperspektiv i socilat arbete, 235-237
 • 2009. Palle Storm. Genus i omsorgens vardag, 168-185
 • 2009. Palle Storm. Ädre i centrum (1)
 • 2008. Palle Storm. Kvinnor och män i avlönat omsorgsarbete. Hur kön kommer till uttryck mellan omsorgsarbetare och gamla
 • 2018. Palle Storm, Anneli Stranz.
 • 2018. Palle Storm (et al.).

  Even though nursing home care in Sweden and Canada takes place in different care contexts and utilizes different organisational models, in both countries, the traditional image of an ideal care worker is characterized by femininity and whiteness. However, today, in both countries, the care workforce is becoming far more diverse, with increasing numbers of white men, and non-white women and men.

  The overarching aim of this thesis is to study the meaning of gender and skin colour in the everyday life in Swedish and Canadian nursing homes. The study, based on observations and interviews, focuses on how organizational conditions contribute to creating, maintaining and challenging notions of gender and skin colour.

  The thesis consists of four articles, analysing the following questions:

  How is gender, in interaction with ethnicity and sexuality, expressed by women and men care workers in a Swedish nursing home? How do organizational conditions shape and influence men’s positions and their possibilities to be integrated and accepted as care workers in two Canadian nursing homes characterized by different care models?  How do organizational conditions impact on care workers’ strategies to handle skin colour, racism and language problems in Swedish and Canadian nursing homes characterized by different scope for care workers to exercise discretion? How do non-white men born outside Europe describe their experiences of working in Swedish nursing homes, and what does it mean for them to have a body that differs from the traditional image of a care worker?

  Overall, the findings demonstrate that an interaction of gender and skin colour shapes the workers’ experiences and position in the everyday life of care. The most profound impact is on those who deviate the most from the normative care worker, non-white men care workers. Significantly, the results also show that the ability for the organization to handle diversity is highly dependent on whether or not the workers are able to exercise discretion in their daily work. If these organizational conditions do not exist, there is a high risk that men and non-white workers will be seen as problematic by both co-workers and residents.

  In order to mitigate these risks and manage the increasing diversity of those working in nursing homes, it is essential to recognize the importance of organizational conditions that can create and ensure acceptance and integration of care workers from diverse backgrounds. Therefore, questions about gender and skin colour must be recognized as a priority for management, an organizational matter that should not be left to the individual or the work group to handle.

 • Palle Storm.

  Nursing home care work in Sweden and Canada takes place in different policy contexts. Canadian nursing homes are comparatively big and the work is oriented towards a medical model while Swedish nursing homes are typically smaller and oriented towards a social care model. Common to both countries, however, is an increasing reliance on labour conducted by immigrant and non-white workers. This paper investigates workers’ experience of skin colour and seeks to understand how the challenge of racism is managed in the different organisational contexts. The study finds that racism is a common experience for dark-skinned workers in both countries and that these experiences usually are silently accepted or excused. However a difference between the countries is that lower staffing levels and lower autonomy for workers in Canadian nursing homes provide fewer possibilities to re-organise work to protect workers from racism compared to Sweden. The organizational model in Sweden, with a focus on social relations, also required proper language skills from the workers. In the Canadian organizational model, where care work was focused on bodily care, the need for and expectations of language skills were less pronounced. Still, none of the countries have strategies to seriously address issues of language problems, racism and the experience of being a dark-skinned care worker in eldercare.

 • Palle Storm. Socialvetenskaplig tidskrift

  Den normativa bilden av en omsorgsarbetare som en vit medelålders kvinna är under förändring; i dag arbetar fler svenskfödda män och fler utrikesfödda kvinnor och män i äldreboenden. Trots detta finns det begränsad kunskap om utrikesfödda mäns erfarenheter att arbeta med omsorg, ett yrke som domineras av kvinnor och där förväntade egenskaper bryter mot stereotypa föreställningar om invandrarmaskuliniteter. Mot bakgrund av denna kunskapslucka är syftet med denna studie att undersöka erfarenheterna av att vara icke-vit utrikesfödd man och arbeta i äldreboenden.

  Studien baseras på kvalitativa intervjuer, och materialet analyseras ur ett teoretiskt perspektiv som betraktar kroppen som en situation och där levda erfarenheter skapar individens handlingsutrymme. Materialet presenteras utifrån fem teman: vägen in, den ifrågasatta kroppen, kollegiala relationer, relationer med de äldre kvinnorna och männen samt den icke-vita kroppen som utsatt. Analysen visar att både kön och icke-vithet är fundamentalt för att förstå männens situation, men kategorierna fick olika betydelse beroende på situation. I relation till kvinnliga hjälptagare var männen tvungna att balansera mellan respekt för kvinnornas kroppsliga integritet och strategier för att få dem att acceptera hjälpen. När de hjälpte manliga omsorgsmottagare sågs genus som en delad erfarenhet och de ansåg att de kunde förstå de äldre männen på ett annat sätt än de kvinnliga omsorgsarbetarna kunde. Men eftersom flera av de äldre kvinnorna vägrade ta emot hjälp av män blev männens situation på arbetsplatsen villkorad då deras närvaro kunde skapa organisatoriska dilemman. Männen mötte också rasism från hjälptagarna, men även om det väckte ilska uppgav de att dessa kommentarer var en integrerad del av arbetet och svårt att förändra. Ytterligare en utmaning var att försvara sitt yrke inför andra utrikesfödda män som ansåg att omsorgsarbete inte passade för män i deras situation.

 • 2018. Palle Storm.
 • 2019. Palle Storm.

  Vad betyder egentligen begreppet intersektionalitet, vad kan begreppet bidra med till sjuksköterskor som arbetar inom vården och omsorgen om äldre?

Visa alla publikationer av Palle Storm vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 17 januari 2021

Bokmärk och dela Tipsa