Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Per AhlinUniversitetslektor i Folkrätt

Om mig

Jag är universitetslektor i folkrätt och pedagogisk studierektor för grundutbildningen. Min forskning har främst rört folkrättens roll i svensk säkerhetspolitik och jag är för närvarande aktiv i forskningsprojektet "Does International Law Matter? The UN Security Council and State Actions", finanierat av Vetenskapsrådet. Jag har även författat läroböcker.

Jag undervisar i folkrätt, statsrätt och förvaltningsrätt samt handleder examensarbeten i offentlig rätt och folkrätt.

Mellan 1993 och 2015 arbetade jag som journalist på Dagens Nyheter.

 

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Folkrätten i regeringsformen

  2019. Per Ahlin.

  Bok

  Trots att folkrätten och statsrätten har starka beröringspunkter med varandra behandlas de ofta som separata enheter i undervisningen och i kurslitteraturen. Men det går egentligen inte riktigt att förstå bestämmelserna i RF 15 kap. om försvarsmaktens insatser vid ett väpnat angrepp utan att konsultera folkrättens regler om självförsvar.

  Det går inte heller att tala om en stats bundenhet vid en traktat utan att känna till något om den inhemska regleringen om vilka statsrättsliga organ som kan binda Sverige.

  Det finns fler tydliga kopplingar mellan dessa båda rättsområden. Denna bok är ett försök att visa på dem, utan att för den skull göra anspråk på att vara komplett. Boken ska snarare ses som en introduktion i ämnet. Den behandlar bland annat relationen mellan traktater och nationell rätt, hur folkrätten innebär begränsningar av Sveriges suveränitet, hur folkrättens regler är avgörande för hur och när rikets försvarsmakt får användas samt hur de mänskliga rättigheterna förverkligas på nationell nivå.

  Läs mer om Folkrätten i regeringsformen
 • Juridik och politik - en introduktion

  2019. Per Ahlin.

  Bok

  Denna bok ger en grundläggande introduktion till relationen mellan juridik och politik. Bland frågor som behandlas märks om juridiska svar alltid är att föredra även på politiska frågor, om juridiken ska stå över politiken i den meningen att domare kan överpröva politiska beslut, om det är välkommet att domstolar ges större politisk makt och om det alls går att skilja mellan juridik och politik.

  I denna andra upplaga har ett antal uppdateringar skett. Dessutom har det tillkommit ett kapitel om civilrätt, eller kanske snarare om den civilrättsliga lagstiftningens roll i ett politiskt reformarbete.

  Läs mer om Juridik och politik - en introduktion
 • Efter neutralitetspolitiken

  2018. Per Ahlin.

  Bok

  Folkrätten tillmäts officiellt stor betydelse i svensk säkerhetspolitik. Frågan är om de stora orden motsvaras av praktisk handling. I denna framställning studeras svenskt agerande åren 1993 till 2017, och svaret är i huvudsak ja. Sverige är en laglydig medlem av det internationella samfundet. Tilltron till folkrätten och till internationella organisationer är emellertid inte något unikt svenskt – det är tvärtom ett vanligt beteende för en liten eller mellanstor stat.

  I boken behandlas bland annat det svenska inträdet i EU, relationen till Nato och FN, mänskliga rättigheter, nedrustning, preventiv diplomati, den feministiska utrikespolitiken samt svensk syn på internationella sanktioner och på våldsanvändning.

  Läs mer om Efter neutralitetspolitiken
 • Från utanförskap till gemenskap - (ungefär) hundra år av svensk säkerhetspolitik

  2018. Per Ahlin.

  Bok

  Det har hänt mycket i svensk säkerhetspolitik på 100 år. Två världskrig har rasat, NF har bildats och upplösts, FN har bildats och bestått. Sverige har drivit en neutralitetspolitik och övergivit den. Sverige har blivit medlem i EU men valt att stanna utanför Nato. Sverige har sagt nej till egna kärnvapen och drivit på för en kärnvapennedrustning. Sverige har också haft att ta ställning till flera stora internationella händelser, som exempelvis Iraks invasion av Kuwait, Natos bombningar i Jugoslavien och terrordåden mot USA. Detta och mycket annat beskrivs ur ett folkrättsligt perspektiv i denna bok, som på grund av sitt lätta tilltal med fördel kan läsas av alla med ett intresse för svensk säkerhetspolitik.

  Läs mer om Från utanförskap till gemenskap - (ungefär) hundra år av svensk säkerhetspolitik

Visa alla publikationer av Per Ahlin vid Stockholms universitet