Stockholms universitet

Pernilla AnderssonUniversitetslektor

Om mig

 

Pernilla Andersson är lektor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Hon har en bakgrund som gymnasielärare i samhällskunskap och historia, samt som föreläsare, handledare och projektledare inom området utbildning för hållbar utveckling. Hon har en magister i utbildningsvetenskap med didaktisk inriktning från Uppsala Universitet doktorerade i miljövetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning på Södertörns Högskola 2011. Hållbarhetsfrågor och olika sätt att ta sig an dessa i ämnesövergripande projekt har varit centrala i hennes arbete som lärare och som forskare. 

Undervisning

Jag har tidigare erfarenhet av olika former av pedagogiskt utvecklingsarbete och har exempelvis jobbat som handledare för att stötta andra lärares utvecklingsarbete inom områden som utbildning för hållbar utveckling och likabehandlingsarbete/normkritisk pedagogik. 

Andersson, Pernilla, och Ulrika Lundquist. 2006. "Genusdidaktik för hållbar utveckling – broar mellan vision och verklighet " I Jämställdhet gör världen rikare : en inspirationsskrift för skolans alla lärare om jämställdhet för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv, edited by Eva-Lena Volk. Stockholm: Sida.

https://www.sida.se/Svenska/Publikationer-och-bilder/publikationer/2006/juni/j228mst228lldhet-g246r-v228rlden-rikare/

Jag undervisar i ämnesdidaktik, är kursansvarig för självsständigt arbete på KPU samt handleder och examinerar självständiga arbeten.

 

 

 

 

Forskning

Mitt forskningsintresse handlar om undervisning om/för hållbar utveckling med fokus ekonomiutbildning (i bred bemärkelse) samt forskningsmetoder för att undersöka och utveckla undervisning och lärande i klassrumspraktik. 

I min avhandling undersökte jag ”den sociala konstruktionen av företagarrollen” när ”hållbar utveckling” integreras i företagsekonomiundervisning på gymnasiet. Avhandlingens resultat byggde på läromedelsanalyser, intervjuer med lärare och klassrumsobservationer.

 

Publikationer:

Andersson, P. & J. Öhman (in press 2022), "Applications of Transactional Methodologies for Analysis of Teaching and Learning Processes". In. Garrison, J, Öhman & Östman, L. (Ed.) Deweyan Transactionalism in Education: Beyond Self-action and Inter-action. London. Bloomsburys Publishing plc. 

Andersson, Pernilla. 2019. "Embodied experiences of decision-making in face of uncertain and complex sustainability issues." In Sustainable Development Teaching - Ethical and Political Challenges, (Eds) Van Poeck, K; Östman, L; Öhman, J. Routledge.  

Andersson, Pernilla. 2019. Transaktionella analyser av undervisning och lärande: SMEDstudier 2006–2018[Transactional analyses of teaching and learning processes: SMED-studies 2006–2018]. Rapporter i pedagogik 22, Örebro University. 

Andersson, P. (2018). "Talking about sustainability issues when teaching business economics - the positioning of a 'business person' in classroom practice". Journal of Social Sciences Education

Andersson, P. (2018). Business as un-usual through dislocatory moments – change for sustainability and scope for subjectivity in classroom practice. Environmental Education Research, 24(5), 648-662. doi:10.1080/13504622.2017.1320704

Andersson, P. (2016). The Responsible Business Person - Studies of Business Education for Sustainability. (Phd), Södertörn University, Huddinge.   (Södertörn Doctoral Dissertations 116)

https://bibl.sh.se/skriftserier/hogskolans_skriftserier/The_Responsible_Business_Person/diva2_899314.aspx

Andersson, P., & Öhman, J. (2016). Logics of business education for sustainability. Environmental Education Research, 22(4), 463-479. doi:https://doi.org/10.1080/13504622.2015.1015493

Andersson, P., Öhman, J., & Östman, L. (2011). A business to change the world. Utbildning & Demokrati, 20(1), 57-74. doi:https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2011/nr1/andersson-ohman--ostman---a-business-to-change-the-world--moral-responsibility-in-textbooks-for-international-economics.pdf

 

 

 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Embodied experiences of ‘decision-making’ in face of uncertain and complex sustainability issues

  2019. Pernilla Andersson. Sustainable Development Teaching

  Kapitel

  The ‘wicked’ character of sustainability issues points to the need for education to prepare students to make decisions (also) in the absence of clear guidelines and regulation. This chapter contributes to this need by presenting teaching approaches that offer students embodied experiences of decision-making in face of sustainability problems characterised by uncertainty and complexity. Short practical examples illuminating situations in business education at upper secondary level are provided to illuminate: (a) when different worldviews regarding how sustainability problems should or could be addressed come to the fore, and (b) emancipatory educational qualities in terms of subjectification. The different worldviews that comes to fore in the practical examples relates to whether or not trade automatically leads to socially and environmentally optimal outcomes, and whether a business (person) should be guided by an a-moral/a-political or moral/political business ideal. The practical examples illuminate what could be described as dislocatory moments. Drawing on the concept of ‘dislocatory moments’ the chapter presents a didactic model that could be used to identify room for subjectification processes together with a change of views regarding sustainability issues.  The ambition is to facilitate teachers’ development of teaching that could contribute to change for sustainability without compromising emancipatory education ideals. 

  Läs mer om Embodied experiences of ‘decision-making’ in face of uncertain and complex sustainability issues
 • Transaktionella analyser av undervisning och lärande

  2019. Pernilla Andersson.

  Rapport

  Denna rapport presenterar analysmetoder och forskning som fokuserat lärandeprocesser i undervisningspraktiker. Mer specifikt utgör denna rapport en sammanställning av det pragmatiska teoretiska ramverket som utvecklats och tillämpats inom forskargruppen SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses) i Uppsala och Örebro 2006–2018.

  Rapporten inkluderar en introduktion till det pragmatiska teoretiska ramverket och en kort beskrivning av analysmetoderna Praktisk Epistemologisk Analys och Riktningsgivaranalys.  Ambitionen är att rapporten ska vara användbar som en orientering för studenter, lärare, doktorander och forskare med intresse för detaljerade analyser av lärandeprocesser i undervisningspraktiker eller andra praktiker där lärande sker. Med lärandeprocesser avses här meningsskapandeprocesser inkluderande utbildningens kvalificerande, socialiserande såväl som subjektifierande/personformerande funktioner samt det som påverkar denna process. Det som påverkar meningsskapandeprocessen kan vara lärare, andra elever/studerande, artefakter och det socio-materiella. Rapporten innehåller en sammanställning av metodologiska bidrag till det didaktiska forskningsfältet såväl som till utbildningspraktiken. Sammanställningen av de metodologiska bidragen är strukturerad i fyra delar: Naturorienterande ämnen, Miljö- och hållbarhetsundervisning, Idrott och hälsa samt Utbildning i förskolan. Utifrån denna sammanställning kan man dra slutsatsen att studierna varit fruktbara för forskningsproblem som handlat om att: (a) fånga komplexiteten i lärandeprocesser, (b) undersöka identifiera och belysa avgörande situationer/ögonblick i lärandeprocesser, (c) undersöka och belysa lärares handlingar och dess betydelse för individers lärandeprocesser, (d) bidra med kunskap och illustrerande empiriska exempel till debatter om hur lärande går till och/eller undervisning bör bedrivas, (e) identifiera och belysa olika ämneskulturer såsom de framträder i praktiken, samt (f) problematisera förgivet-taganden om vad olika utbildningsaktiviteter leder till. Avslutningsvis ges förslag på riktning för fortsatt arbete avseende analys av undervisning och lärandeprocesser.

  Läs mer om Transaktionella analyser av undervisning och lärande

Visa alla publikationer av Pernilla Andersson vid Stockholms universitet