Stockholms universitet

Emil ElgebrantUniversitetslektor

Om mig

Forskningsämne

Sakrätt

Forskningsområde

Allmän förmögenhetsrätt, insolvensrätt, sakrätt

Beskrivning av forskningsprojekt

Forskningsprojektet; Sakrättslig identitet för annat än saker, berör en rad olika rättsliga frågeställningar med samband till sakrättslig identitet och äganderättslig exklusivitet som aktualiseras då mot varandra stående anspråk avser egendomsslag utan fysisk representation (annat än saker). Forskningsprojektet kan beskrivas som rättsvetenskaplig grundforskning inom det obeståndsrättsliga området med tydliga inslag av allmän förmögenhetsrätt.

Publikationer

Monografier

Kryptovalutor – Särskild rättsverkan vid innehav av bitcoins och andra liknande betalningsmedel, Wolters Kluwer, 134 sidor, 2016

Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande handelsobjekt, en sakrättslig, redovisningsrättslig och skatterättslig studie, ak. avhandling, Jure Förlag, 370 sidor, 2012

Artiklar

Förfogandelegitimation och teknikneutralitet, Festskrift till Göran Millqvist, Jure Förlag, 12 sidor, 2019

Olika förfogandeinskränkningar i samägd fastighet, Juridisk Tidskrift, nr 1, 7 sidor, 2018/19

Bitcoinsdomen – ändamål, vilket och vems?, Skattenytt nr. 1, 9 sidor, 2016

Bitcoins - Några funderingar kring ett förhandsavgörande, Skattenytt nr. 4, 13 sidor, 2014

Stefan Olsson, Redovisningsrätt - En introduktion, Recension, Juridisk Tidskrift, nr 1, 4 sidor, 2013/14

Utsläppsrättshandeln och det skatterättsliga avdragsförbudet för sanktionsavgifter, Skattenytt nr. 4, 10 sidor, 2006

Antologier och rapporter

Forskningsrapport om juridiska aspekter av digitala valutor, en förmögenhetsrättslig studie, Betalningsutredningen, Fi 2020:12, 59 sidor, 2021

Mervärdesskatterättslig klassificeringsproblematik ställs på sin spets vid transaktioner av utsläppsrätter och elcertifikat, Vänbok till Ingrid Arnesdotter, Jure Förlag, 13 sidor, 2012

National Reporter, Taxation of Energy and Traffic, Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht Institute for Austrian and International Tax Law, 9 sidor, 2008

Internationell handel med utsläppsrätter i ett skatterättsligt perspektiv, Rapport, Svenskt Näringsliv, 35 sidor, 2007

Böcker

Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt, (red.), Norstedts Juridik AB, 803 sidor 2019

Författningssamling i kredit- och obeståndsrätt och associationsrätt (red.), Norstedts Juridik AB, 683 sidor 2019

Remisser

Remissyttrande avseende Regeringskansliets promemoria ”Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020”, Linköpings universitet, 2 sidor, 2015

Remiss av EG-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser samt förslag till beslut rörande medlems, Stockholms universitet, 1 sida, 2008

Remiss av EG-kommissionens förslag till ett direktiv om att inkludera luftfarten i EU:s system för handel i utsläppsrätter (KOM [118 slutlig) samt Naturvårdsverket rapport Att integrera flyget i EU:s handelssytem för utsläppsrätter (rapport 5655), Stockholms universitet, 1 sida 2007

Skatteregler för vissa kyotoenheter (Fi 2005/6264), Stockholms universitet, 1 sida, 2006

Konferenser

Blockkedjeteknikens användbarhet – En rättslig probleminventering? Talare på SCCL-seminarium om Blockkedje-teknikens användbarhet för fastighets- och värdepappersmarknaderna, 2 november 2016

Interdisciplinär Rättslig forskning: metodologi eller perspektiv?, konferensbidrag NJD, 2015

Utsläppsrättshandeln och det skatterättsliga avdragsförbudet för sanktionsavgifter, konferensbidrag TOR/Skattenytt, 2006

Att forska om utsläppsrätter i EG-perspektiv - särskilt om ett finansiellt instrument och skatterättsliga perspektiv, konferensbidrag, SMC, 2006

Utbildning

Biträdande professor, Linköpings universitet, 2018

Docent i civilrätt, Stockholms universitet, 2017

Juris doktorsexamen, civilrätt, Stockholms universitet, 2012, Titel: Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande handelsobjekt; en sakrättslig, redovisningsrättslig och skatterättslig studie. Handledare: Göran Millqvist

Juris kandidatexamen, Stockholms universitet, 2005

Undervisning (innevarande)

Kursföreståndare till och lärare på specialkursen Insolvensrätt med sakrätt

Lärare i skuldebrevsrätt och sakrätt, Civilrätt A

Uppdrag

Ledamot i forskningsavdelningarna för allmän förmögenhetsrätt samt forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt vid SCCL

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande handelsobjekt

  2012. Emil Elgebrant.

  Avhandling (Dok)

  The objective of the dissertation is to examine national legal issues arising with the enactment of emissions allowances, electricity certificates and other similar trading objects. Several of the issues identified in this dissertation have their origins in the same problems that arose with the enactment of the legislation regarding promissory notes in the 1910’s and the legislation concerning the digitalization/dematerialization of financial instruments in the 1980’s. Simply stated, the fundamental problem is what has the legislator created? The dissertation’s interdisciplinary character has facilitated an approximation of issues that have arisen, which would not have been possible through studies solely of individual legal areas. This method has proven itself to be particularly relevant as new legal figures are introduced in an existing legal system. A starting point for any study of the trading object is that it is an independent legal object, separate from any authorization to emit, etc. This means that the trading object does not consist of any right to act in a certain manner (emit, etc.).

  A legal classification of the trading object has shown itself to be difficult to achieve within all of the studied legal areas. The private law conceptual apparatus and its categorizations of property have been debated in this dissertation from different perspectives. How the economic value of the trading object is treated in a legal context has shown itself to be dependent upon which legal context is intended, and how the trading object is classified in this context. The trading object’s private law character and its ability to be owned has certain significance for the accounting, income, and VAT law classifications of the trading object. The legal classification of the trading objects raises, to a great extent, a general and fundamental classification problem

  Läs mer om Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande handelsobjekt

Visa alla publikationer av Emil Elgebrant vid Stockholms universitet