Profiles

Rebecka Brinch

Personalspecialist/Personalavdelningen

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 33 23
E-post rebecca.brinch@su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand i teatervetenskap, med inriktning mot scenkonst för unga.

Forskning

Syftet med avhandlingsprojektet är att undersöka tematik och barnsyn i Suzanne Ostens scenkonst för unga utifrån följande frågeställningar:

·    Vilka teman står att finna i Suzanne Ostens uppsättningar för unga

·    Vilken barnsyn finns underliggande

·    Med vilka konstnärliga idéer och estetiska uttryck gestaltas teman och barnsyn

Själva stommen i avhandlingen utgörs av ett antal föreställningsanalyser av uppsättningar från tidigt 1980-tal fram till 2014. Uppsättningarna har valts ut för att de är representativa för Ostens barnteater, för att kunna fungera som analysexempel varigenom andra uppsättningar också kan betraktas.

De teoretiska utgångspunkterna hämtas från teatervetenskap och performance studies samt barnkulturforskning. Ett grundläggande antagande i avhandlingsprojektet är att barndom inte är en fast eller stabil fas som ter sig på ett bestämt sätt för alla barn i alla tider. I enlighet med ett barndomssociologiskt synsätt är barndom en social konstruktion som står i relation till andra identiteter och fenomen och som beskriver människans tidiga år i livet. Barndom står också i relation till institutioner i samhället som exempelvis familj och skola samt andra sociala kategoriseringar som kön eller klass.

Ett annat grundläggande antagande i forskningsprojektet är att teater för unga bär med sig mer än det som är visuellt framträdande på teaterscenen. Det som iscensätts sker inte i ett vakuum, utan är tätt sammanbundet med omgivande samhälle och kultur. Att studera teater för barn som kulturellt uttryck handlar därmed till stor del också om att analysera synen på barnet. Scenkonst för unga bär med sig en underliggande ideologi som uttrycker tankar om bland annat barn, barndom och kultur för barn. Barnkultur skapas på vuxenvärldens villkor, och kulturella representationer av barn genomsyras alltid av en barndomsideologi som bekräftar eller utmanar en existerande maktrelation mellan barn och vuxna. 

 

 

Senast uppdaterad: 17 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa