Stockholms universitet

Åsa BartholdssonUniversitetslektor, docent

Om mig

Jag disputerade i socialantropologi 2007 och blev docent i pedagogiskt arbete 2015.

Undervisning

Jag undervisar och har kursansvar i kurser på såväl grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning. Jag är också programansvarig för Masterprogrammet i förskoledidaktik.

Forskning

Under perioden 2023-2026 bedriver jag forskning inom projektet "Studentskap och förhandlingar om högre utbildning i förskollärarutbildning" tillsammans med kollegan Anna Åhlund. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet handlar om att vara student i högre utbildning med fokus på förskollärarutbildning. Detta är en utbildning som nationellt rekryterar studenter från olika sociala- och kulturella bakgrunder och kan på så vis sägas svara mot högskolesektorns uppdrag att främja mångfald och utjämning av social snedrekrytering genom breddad rekrytering (av grupper som traditionellt inte söker sig till universitetsstudier) och breddat deltagande (åtgärder för att studenter ska klara av utbildningen). Förskollärarutbildning är en akademisk yrkesutbildning och att vara student är då också sammankopplat med att en yrkesidentitet utvecklas. I projektet avser vi att, genom livsberättelseintervjuer och uppföljande intervjuer under hela utbildningstiden, bidra med kunskap om hur förskollärarstudenters bakgrunder och framtida professionsperspektiv får betydelse för hur studentskap och högre utbildning erfars. För att sätta studenternas berättelser i ett större sammanhang kommer vi också att delta vid tillfällen där studenter informeras och introduceras till högre utbildning. Detta för att få kunskap om hur högre utbildning möter och tilltalar studenter i olika sammanhang.

I min forskning har jag tidigare rört mig inom den del av det utbildningsvetenskapliga/antropologiska forskningsfältet som har de yngre barnen i fokus. I denna forskning finns några återkommande och sammanhållande teman. Jag är intresserad av föreställningar om barn, barndom och de socialiserande samhällsinstitutioners formande av institutionspersoner. Jag är också intresserad av frågor som rör föräldraskap och föräldraskapets relation till dessa institutioner. Här är mitt fokus på maktrelationer, frågor som rör olika typer av normaliserande strävanden och på meningsskapande.

Ett tematiskt spår i denna forskning har också varit hur den samhällskontext i vilken ett terapeutiskt orienterat förståelsefilter, en terapeutisk kultur, präglar utbildningsområdet på olika sätt. Utbildningsområdet förstås här, inte som en isolerad del av samhället, utan som en arena vilken både präglas av och präglar olika samhälleliga idéströmningar. Jag har fördjupat mitt intresse för det som kan beskrivas som en terapeutisering av utbildningsområdet och hur terapeutiskt orienterade praktiker kommit att få fäste som socialisationstekniker i förskola och skola. Här är barns möte med dessa socialiserande praktiker förstådda utifrån en barnsyn i vilken barn ska förstås som meningsskapande medaktörer i de sociala och kulturella sammanhang i vilka de ingår.

Detta har också fört mig in på frågor som rör lärarprofessionalism och hur denna kommer ut i korsdrag av en mängd olika samhälleliga diskurser. Här har evidensrörelsens intåg på utbildningsområdet kommit att bli en faktor som jag uppmärksammar.

Dessa tematiska intresseområden aktualiseras i min forskning inom såväl samtida som historiska sammanhang. 

Pågående forskningsprojekt:

Studentskap och förhandlingar om högre utbildning i förskollärarutbildning (Finansierat av Vetenskapsrådet 2023-2026)

Tidigare forsknings- och FoU-projekt (avslutade):

När kvinnor lyfter. Flickors och kvinnors föreställningar om och erfarenheter av styrkeidrott. (Finansierat av Centrum för Idrottsforskning, 2017-2018)

Deltagande i projektet Bullying as discursive practice (Finansierat av Marcus och Amalia Wallenberg Foundation under ledning av Prof. Ann-Christine Cederborg, BUV/Psykologiska institutionen SU, 2018)

Ingått i forskargruppen Pedagogisk internationalism och den svenska reformpedagogiska rörelsen: Exemplen Siljanskolan och Pedagogiska spörsmål. (Finansierat via FoU-medel, Högskolan Dalarna 2016-2017)

Uppdrag kulturell identitet: – En studie av processer för realiserande av skolans uppdrag i relation till undervisning för och om nationella minoriteter i en kommun (Finansierat av Skolforskningsfonden, Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna 2013-2015)

Socioemotionella program i förskola och skola (Finansierat av Skolforskningsfonden, Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna 2011-2013)

Den Stora mammabikten (Finansierat via FoU-medel, Högskolan Dalarna)

Skolkultur - en framgångsfaktor (Finansierat av Svenska kommunförbundet 1999-2003) (delfinansiering av avhandlingsprojekt)

Lista över publikationer (urval)

2003 “Pretending democracy - Learning and teaching participation in two Swedish schools”. I Building a Human Rights Culture. South African and Swedish Perspectives. (red Karin Sporre och H R Botman). Report 2003:11 Arts & Education. s 128- 141. Falun: Högskolan Dalarna (Bokkapitel)

2003  ”På jakt efter rätt inställning. Att fostra positiva och reflekterande barn i en svensk skola” i Skolkulturer. Anders Persson (red) s 121-144. Lund: Studentlitteratur. (bokkapitel)

2004  ”Konsten att konstruera sanning: Om barns och föräldrars tid för samtal”. Sociologisk forskning n 2 2004:43-67 (referee-granskad artikel)

2007  Med facit i hand: Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor. Doktorsavhandling i socialantropologi, Stockholms universitet. Stockholm Studies in Social Anthropology nr 61 

2008 Den vänliga maktutövningens regim – normalitet och makt i skolan. Stockholm: Liber.(populärvetenskaplig omarbetning av doktorsavhandling)

2009 Den venlige magtudovelse – om normalitet och magt i skolen. Köpenhamn: Akademisk forlag. (Dansk översättning av föregående titel)

2010 Mamma-Pappa-Barn: Femåringar om den heterosexuella kärnfamiljen som livsprojekt. I: Livslinjer. Berättelser om ålder, genus och sexualitet. Fanny Ambjörnsson och Maria Jönsson (red). Göteborg: Makadam förlag (referee-granskat bokkapitel)

2011 ”Om man är snäll aldrig får man sitta på en stol jämt”. Om exkluderingens och exponeringens ordningsskapande finess i förskolan. I: Praktiknära utbildningsforskning vid Högskolan Dalarna. Arbetsrapport 2011:2. Åsa Bartholdsson och Eva Hultin (red). Falun: Högskolan Dalarna. (bokkapitel)

2014 Bartholdsson, Åsa, Gustafsson Lundberg, Johanna, Hultin, Eva. Cultivating the Socially Competent Body:  bodies and risk in Swedish programs for social emotional training in preschools and schools. Critical Studies in Education, Vol. 55, no 2, 201-212 (referee-granskad artikel)

2014 Narrating anger: Conceptualizations and representations of children's anger in programs for social and emotional learning. Power and Education Vol. 6, no 3, 295-306(referee-granskad artikel)

2015 Bartholdsson, Å. & Hultin, E. (red.) Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalism. Malmö: Gleerups (redaktörskap)

2015 Manualbaserade program och lärarprofessionalism. I: Åsa Bartholdsson och Eva Hultin (red.) Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalism. Malmö: Gleerups (bokkapitel)

2015 ”Dare to share!” – Bikt, moderskap och motstånd i Den Stora Mammabikten, Sociologisk forskning (referee-granskad artikel)

2016 ”För att vi inte ska vara lata” – Röster om nyttan med det praktiska arbetet på Siljanskolan 1927-1969. I: Urban Claesson & Dick Åhman (red) Kulturell reproduktion i skola och nation. En vänbok till Lars Petterson. Hedemora: Gidlunds förlag. (bokkapitel)

2016 Bartholdsson, Å. & Hedberg, A-S.: Uppdrag: Kulturell identitet. Om olika skolaktörers tolkning av centrala begrepp och uppdrag som rör arbete med att stärka elevers kulturella identiteter i klassrum, modersmålsundervisning och i undervisning för nationella minoriteter.  Kultur och Lärande, Rapport 2016:3 Falun: Högskolan Dalarna .(forskningsrapport)

2017 ”För hemmet som framtidens skola” – hemideologi och reformpedagogik vid Siljans strand 1928-1961. I Claesson, U (red) Fostran och bildning för en annan modernitet. Siljanskolan som reformpedagogiskt alternativ. Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 222. Föreningen för svensk undervisningshistoria. (Bokkapitel)

2019 Amerikanska second step i Norden. I Solveig Østrem och Marianne Pettersvold, Problembarna. Metoder og manualer i barnehage, skole og barnevern. Oslo: Cappellen damm Akademsk (refereegranskat bokkapitel)

2020 Bartholdsson, Åsa och Kronlund, Mari. Du måste ha en röd spade”: Trickters, minipolitik och sociala relationer i förskolan. Barn. Prel. nr 1, 2020 (referee-granskad artikel)

2020  “When there is a book to stick to”: teacher professionalism and manual-based programmes in two Swedish early childhood education settings. Education Inquiry, 12(1), 17–34 (referee-granskad artikel)

Forskningsprojekt