Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Åsa BartholdssonUniversitetslektor, docent

Om mig

Jag disputerade i socialantropologi 2007 och blev docent i pedagogiskt arbete 2015.

Undervisning

Undervisar huvudsakligen inom termin 4 i förskollärarprogrammet med särskilt fokus på akademiskt skrivande och etnografisk metod samt handleder självständiga arbeten i termin 7. Jag är dessutom programansvarig för masterprogrammet i förskoledidaktik.

Forskningsintresse

I min forskning rör jag mig inom den del av det utbildningsvetenskapliga/antropologiska forskningsfältet som har de yngre barnen i fokus. I denna forskning finns några återkommande och sammanhållande teman. Jag är intresserad av föreställningar om barn, barndom och de socialiserande samhällsinstitutioners formande av institutionspersoner. Jag är också intresserad av frågor som rör föräldraskap och föräldraskapets relation till dessa institutioner. Här är mitt fokus på maktrelationer, frågor som rör olika typer av normaliserande strävanden och på meningsskapande.

Ett tematiskt spår i denna forskning är också hur den samhällskontext i vilken ett terapeutiskt orienterat förståelsefilter, en terapeutisk kultur, präglar utbildningsområdet på olika sätt. Utbildningsområdet förstås här, inte som en isolerad del av samhället, utan som en arena vilken både präglas av och präglar olika samhälleliga idéströmningar. Jag har fördjupat mitt intresse för det som kan beskrivas som en terapeutisering av utbildningsområdet och hur terapeutiskt orienterade praktiker kommit att få fäste som socialisationstekniker i förskola och skola. Här är barns möte med dessa socialiserande praktiker förstådda utifrån en barnsyn i vilken barn ska förstås som meningsskapande medaktörer i de sociala och kulturella sammanhang i vilka de ingår.

Detta har också fört mig in på frågor som rör lärarprofessionalism och hur denna kommer ut i korsdrag av en mängd olika samhälleliga diskurser. Här har evidensrörelsens intåg på utbildningsområdet kommit att bli en faktor som jag uppmärksammar i relation till den samtidsbeskrivning som talar om det terapeutiska samhället.

Dessa tematiska intresseområden aktualiseras i min forskning inom såväl samtida som historiska sammanhang. Detta framgår av den följande översikten över publikationer och pågående forskningsprojekt och publikationer.

Pågående forskningsprojekt:

När kvinnor lyfter. Flickors och kvinnors föreställningar om och erfarenheter av styrkeidrott. (2017-2018)

 

Lista över publikationer (urval)

2003 “Pretending democracy - Learning and teaching participation in two Swedish schools”. I Building a Human Rights Culture. South African and Swedish Perspectives. (red Karin Sporre och H R Botman). Report 2003:11 Arts & Education. s 128- 141. Falun: Högskolan Dalarna (Bokkapitel)

2003  ”På jakt efter rätt inställning. Att fostra positiva och reflekterande barn i en svensk skola” i Skolkulturer. Anders Persson (red) s 121-144. Lund: Studentlitteratur. (bokkapitel)

2004  ”Konsten att konstruera sanning: Om barns och föräldrars tid för samtal”. Sociologisk forskning n 2 2004:43-67 (referee-granskad artikel)

2007  Med facit i hand: Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor. Doktorsavhandling i socialantropologi, Stockholms universitet. Stockholm Studies in Social Anthropology nr 61 

2008 Den vänliga maktutövningens regim – normalitet och makt i skolan. Stockholm: Liber.

2009 Den venlige magtudovelse – om normalitet och magt i skolen. Köpenhamn: Akademisk forlag. (Dansk översättning )

2010 Mamma-Pappa-Barn: Femåringar om den heterosexuella kärnfamiljen som livsprojekt. I: Livslinjer. Berättelser om ålder, genus och sexualitet. Fanny Ambjörnsson och Maria Jönsson (red). Göteborg: Makadam förlag (referee-granskat bokkapitel) (bilaga 6b)

2011 ”Om man är snäll aldrig får man sitta på en stol jämt”. Om exkluderingens och exponeringens ordningsskapande finess i förskolan. I: Praktiknära utbildningsforskning vid Högskolan Dalarna. Arbetsrapport 2011:2. Åsa Bartholdsson och Eva Hultin (red). Falun: Högskolan Dalarna. (bokkapitel)

2014 Bartholdsson, Åsa, Gustafsson Lundberg, Johanna, Hultin, Eva. Cultivating the Socially Competent Body:  bodies and risk in Swedish programs for social emotional training in preschools and schools. Critical Studies in Education, Vol. 55, no 2, 201-212 (referee-granskad artikel)

2014 Narrating anger: Conceptualizations and representations of children's anger in programs for social and emotional learning. Power and Education Vol. 6, no 3, 295-306(referee-granskad artikel)

2015 Bartholdsson, Å. & Hultin, E. (red.) Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalism. Malmö: Gleerups (redaktörskap)

2015 Manualbaserade program och lärarprofessionalism. I: Åsa Bartholdsson och Eva Hultin (red.) Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalism. Malmö: Gleerups (bokkapitel)

2015  ”Dare to share!” – Bikt, moderskap och motstånd i Den Stora Mammabikten, Sociologisk forskning (referee-granskad artikel)

2016 ”För att vi inte ska vara lata” – Röster om nyttan med det praktiska arbetet på Siljanskolan 1927-1969. I: Urban Claesson & Dick Åhman (red) Kulturell reproduktion i skola och nation. En vänbok till Lars Petterson. Hedemora: Gidlunds förlag. (bokkapitel)

2016 Bartholdsson, Å. & Hedberg, A-S.: Uppdrag: Kulturell identitet. Om olika skolaktörers tolkning av centrala begrepp och uppdrag som rör arbete med att stärka elevers kulturella identiteter i klassrum, modersmålsundervisning och i undervisning för nationella minoriteter.  Kultur och Lärande, Rapport 2016:3 Falun: Högskolan Dalarna .(forskningsrapport)

2017 ”För hemmet som framtidens skola” – hemideologi och reformpedagogik vid Siljans strand 1928-1961. I Claesson, U (red) Fostran och bildning för en annan modernitet. Siljanskolan som reformpedagogiskt alternativ. Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 222. Föreningen för svensk undervisningshistoria. (Bokkapitel)