Profiles

Sara Callahan

Sara Callahan

vik. Lektor, programkoordinator

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 33 50
E-post sara.callahan@arthistory.su.se
Besöksadress Frescativägen 22B-26
Rum 516
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Under Hösten 2018 arbetar Sara Callahan som vikarierande lektor vid institutionen för kultur och estetik, främst inom det internationella Masterprogrammet i Curating Art, men hon undervisar även på Kandidatprogrammet i konstvetenskap.

Tillsammans med Anna-Maria Hällgren och Charlotta Krispinsson organiserar hon en session vid 2018 års Nordik Conference for Art Historians: "A Farewell to Critique? Reconsidering Critique as Art Historical Method." Konfernsen äger rum i Köpenham 25-27 oktober 2018.

 

Sara Callahan försvarade sin avhandling The Archive Art Phenomenon: History and Critique at the Turn of the Twenty-First Century Fredag, 23 mars, 2018.

Avhandlingens syfte är att undersöka relationen mellan konst och arkiv under åren kring millenieskiftet. Dess studieobjekt är det den kallar för arkivkonstfenomenet (the archive art phenomenon) vilket består av en kombination av arkivteori, konstverk, samt texter (katalogtexter, akademiska artiklar, kritiska essäer, etc) som etablerar och ringar in arkivkonst. Genom att föra samman de olika delar som utgör arkivkonstfenomenet med diskurser och skeenden både inom och bortom konstvärlden, synliggörs hur det kommer sig att arkivet har fått en sådan prominent ställning inom konstdiskursen under åren kring millennieskiftet, samt de funktioner och effekter detta arkivbegrepp har inom den samtida konstkontexten.

Studien innehåller, utöver inledning och slutdiskussion, sex kapitel. Kapitel I är en systematisk läsning av fem texter från den framväxande diskursen om en arkivisk vändning på konstfältet, publicerade 1995-2008. Kapitel II avhandlar ett antal teoretiska diskussioner om arkivet under det senaste halvseklet inom en rad discipliner. Denna kartläggning ringar in det heterogena teori-kluster som här går under benämningen arkivteori och visar på hur den kan relateras till det institutionella konstbegreppet på olika sätt. Kapitel III utforskar arkivkonstfenomenet genom att undersöka tre olika spänningsförhållanden mellan materialitet och immaterialitet: konstverket som objekt eller process; analog och digital teknologi; samt kontraster mellan traditionell och poststrukturalistisk historieskrivning. Kapitel IV tar sig an konstnären som historiker/arkivarie/forskare, och visar hur diskussionen kring konstnärlig forskning genererar liknande troper om sanningsanspråk som de som diskuterades i det föregående kapitlet. Kapitel V undersöker olika typer av kritik av institutioner och visar hur arkivkonstfenomenet kan förstås i termer av ett kritiskt paradigm rådande inom både akademien och konstvärlden. Kapitel VI knyter samman många av de föregående kapitlens resultat genom att ytterligare kontextualisera och historisera arkivkonstfenomenet. Här visas att det som till synes är en upptagenhet av historia, även kan tolkas i relation till det brott med traditionell teleologisk konsthistoria som konsten efter 1960-talet har att förhålla sig till. Enligt Arthur Danto och andra tar ett institutionellt definierat konstbegrepp över efter detta brott, och denna institutionella ram kan förstås som en arkivisk struktur. På så sätt kan arkivkonstfenomenet tolkas både som motstånd mot, och symptom på, det som ibland kallas vår eras presentism, eller exklusiva orientering i nuet.

Arkiv är ett exempel på det som Mieke Bal kallar resande koncept (travelling concept), eftersom det rör sig mellan och inom olika akademiska fält och kulturella kontexter. Begreppets närvaro i konstvärlden är del av den bredare arkiviska vändning som ägt rum inom humaniora, men avhandlingen visar att arkivbegreppet får en specifik betydelse när det mobiliseras i en konstkontext. Här fungerar arkiv som en genväg för att teoretisera konstnärers intresse både för materiella spår av historien (det konkreta ”dammiga” arkivet) och det kritiska utforskandet av kunskaps- och värderingsstrukturer inom konstvärlden (arkivet som metafor och struktur).


Handledare: Professor Anna Dahlgren och Professor Dan Karlholm

Undervisning

Curating Art

Kandidatkurs Konstvetenskap

Visuella Studier

Konstvetenskap I

Samtidens kritik

 

Senast uppdaterad: 6 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa