Profiles

Stina Hagelqvist

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post stina.hagelqvist@arthistory.su.se
Besöksadress Frescativägen 22B-26
Rum 159
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Stina Hagelqvist disputerade vid institutionen 2010.

Forskning

I september 2010 disputerade jag på avhandlingen "Arkitekttävlingen som föreställning. Den svenska arkitekttävlingens ideologiska, institutionella och professionella villkor under 1900-talets första hälft". Avhandlingen behandlar hur arkitekttävlingen i framför allt Svenska Arkitekters Riksförbunds regi formaliserades och instituionaliserade genom de regler och instruktioner som SAR utfärdade och hur arkitektkåren härigenom kunde utöva allt större kontroll över tävlingsarrangören, tävlingens genomförande och tävlingsresultatet. Undersökningen visar bland annat hur arkitekternas konkurrens om uppdrag kanaliserades till den formella och legitima arkitekttävlingen genom de stadgar och hedersregler som SAR utfärdade 1936 respektive 1947 och hur kåren härigenomkunde dra nytta av den rivalitet mellan arkitekterna som tänktes aktualisera och intensifiera arkitektens kreativitet.I avhandlingen undersöker jag också arkitekttävlingens funktioner för den enskilde tävlande arkitekten och för kåren och hur tävlingen inte enbart kunde bidra till uppdrag och anseende utan hur tävlingspraktiken också reproducerade en ideal yrkesidentitet i termer av den fria yrkesmannen.

Jag har under doktorandtiden haft seminarier och stadsvandringar på grundkursen och kursen Arkitektur och bebyggelse II. Under hösten 2010 undervisar jag om 1800- och 1900-talets arkitektur på grundkursen och medverkar i undervisningen på fortsättningskursen Samtida konst, miljö och visualitet samt kursen Modernismen som institution på avancerad nivå.

Senast uppdaterad: 3 augusti 2018

Bokmärk och dela Tipsa