Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sofia WallinDoktorand

Om mig

Sofia Wallin har ett stort intresse för kommunikation och Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), med särskilt fokus på kommunikativ tillgänglighet i elevens miljö. Sofia har en medicine masterexamen med logopedi som huvudområde och flertalet pedagogiska och specialpedagogiska kurser som akademisk grund.

Sofias avhandlingsarbete handlar om interventionen KOMPIS – KOMmunikation genom Pekprat I Skolmiljö, som innehåller en utbildning för all skolpersonal i kommunikativa strategier, såsom responsiv kommunikationsstil, modellering av AKK och miljömodifierande strategier. Interventionen startade som ett projekt 2010 och har sedan dess erbjudits som utbildning på kommunikationscentret Dart i Göteborg. Här kan du ladda ner en informationsbroschyr om interventionen KOMPIS

Interventionen startar genom att en till två personal på skolan deltar i KOMPIS handledarutbildning om två heldagar, där de får tillgång till en materialbank innehållandes undervisningsmaterial för att hålla i KOMPIS studiecirkel för övrig personal, samt material för pekprat anpassat till skolmiljö. Pekprat innebär att personalen stödjer sitt talade språk och modellerar kommunikation genom att samtidigt peka på symboler på en samtalskarta. Studiecirkeln för all personal hålls av KOMPIS handledare och innefattar totalt 14 undervisningstimmar fördelade på sex tillfällen.

Sofia planerar att undersöka interventionen KOMPIS i 6-8 grundsärskolor i Göteborgsområdet under läsåret 2019/2020, genom videoobservationer och skattningsinstrumentet CSI-CY, vid tre mättillfällen under läsåret: innan interventionen (sept/okt), efter interventionen (feb) och slutet på läsåret (maj).

Videoobservationerna analyseras dels med programvaran Noldus Observer XT med ett för studien utformat kodningsschema med fokus på interaktion och kommunikationssätt, och dels med instrumentet RAACS - The Responsive Augmentative and Alternative Communication Style Scale.

Huvudhandledare: Docent Jenny Wilder (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Helena Hemmingsson (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.), Universitetssjukhusöverlogoped, Docent, Gunilla Thunberg (Sahlgrenska universitetssjukhuset, Dart).