Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Yvonne LindqvistProfessor

Om mig

Jag är intresserad av all typ av kommunikation mellan människor i samhället, speciellt den form av textproduktion vi kallar översättning och då speciellt skönlitterär översättning. Jag talar engelska, franska och spanska och använder dessa språkkunskaper i min forskning om översättning, översättare och översättningar. Jag är professor i översättningsvetenskap vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), Institutionen för svenska och flerspråkighet, vid Stockholms universitet.

Administration

Jag är medlem i Institutionsstyrelsen för Svenska och flerspråkighet sedan 2013 och jag var Vice föreståndare för TÖI fr o m 2014 till 2020.

 

Undervisning

Jag har fram till idag handlett tre avhandlingar fram till disputation:

2012– 2016.  Marcus Axelsson, Institutionen for nordiska språk, Uppsala Universitet. ”Kalla mig inte mamsell!” En jämförelse av tre skandinaviska översättares behandling av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur. Diss. 20 Maj. 2016.

2013-2020. Elin Svahn, Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen försvenska och flerspråkighet, SU. The Dynamics of Extra-textual Translatorship. A Mixed-Methods Approach. Diss. 28 feb 2020.

2015-2020 Handledare Elisabeth Poignant, Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet, SU. Tolkade publika samtal. Berättande och triadisk interaktion över språkgränser. Diss. 26 maj 2020. 2012

En fjärde doktorand väntas disputera den 3 december 2021:

2015-2021 Raphael Sannholm, Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet, SU. Arbetstitel Scaffolding in the Translation Process.

Jag förestår det teoretiska interna s k Biblioteksseminariet, där kollegorna diskuterar sina egna och andras vetenskapliga texter. Jag undervisade också på fakultetskursen Textual Cultures för doktorander, som pågick i fyra terminer och som är en del av forskningsprogrammet World Literatures: Cosmopolitan and Vernacular Dynamics. Jag ansvarar likaså för Masterprogrammet i översättning, inom vilket jag också undervisar på metodseminarierna och leder framläggningarna av magister och masteruppsatser under vårterminen varje år. Jag examinerar och handleder både master-och magisteruppsatser samt undervisar i översättningsteori, skönliterär översättning, samt på metodkursen för institutets doktorander.

Forskning

I min forskning arbetar jag inom forskningstraditionen Deskriptiva översättningsstudier med speciell inriktning mot Översättningssociologi. Min avhandling från 2002 Översättning som social praktik. Toni Morrison och Harlekinserien Passion på svenska undersökte skillnaderna inom skönlitterär högprestige- och lågprestigelitteraturöversättning och visade att doxa, dvs uppfattningen om vad översättning är och bör vara skiljer sig åt inom olika verksamhetsfält. Begreppet översättning har alltså olika betydelser inom olika fält. Alltsedan avhandlingen har jag fortsatt att forska om översättningens sociala praktiker inom flera skilda genrer, bland andra kriminalromaner, kokböcker och moderna klassiker. Studierna har alltid fokuserat agenterna  involverade i översättningens produkter, processer och funktioner. I maj 2021 innehöll min publikationslista 31 vetenskapligt granskade (peer-reviewed) artiklar, 2 monografier, 2 antologier, 2 vetenskapliga rapporter och 12 populärvetenskapliga artiklar.

Under senare år har jag blivit allt mer intresserad av världslitteraturstudier (World Literature Studies) och mina senaste publikationer undersöker vinsterna med att kombinera översättningssociologins fokus på de litterära agenterna med världslitteraturstudiernas "distant reading" och litterära omloppsbanor. Jag anser att blibliomigrationsbegreppet utgör en brygga mellan de båda disciplinernas närmande till litteraturen. Det har också blivit alltmer tydligt för mig att världslitteraturforskare behöver översättningsforskare, eftersom – vilket Venuti (2014) redan påpekat – utan översättning skulle det inte finnas någon världslitteratur.

Sedan 2016 är jag medarbetare i forsknings-programmet World Literatures: Cosmopolitan and Vernacular Dynamics [http://worldlit.se], där jag driver ett projekt som studerar översättning av modern fransk-, spansk- och engelskspråkig karibisk litteratur i svensk översättning. Jag är medlem i EST och en CETRA-alumni.

Senaste publikationer

Lindqvist, Yvonne. 2021. Det sverigesvenska översättningsfältet och det skönlitterära översättarkapitalet. 15 översättares arbete med nutida spansk-karibisk litteratur som exempel. Finsk tidskrift. Kultur, Ekonomi, Politik. 2/21. 7–35.

Lindqvist, Yvonne 2021. Institutional consecration of 15 Swedish translators – “Star translators” or not? (I) Literary translator Studies (eds. Klaus Kaindl, Waltraud Kolb & Daniela Schlager. Amsterdam & New York: Benjamin Publishing. S. 137-154

Lindqvist, Yvonne. 2020 Att anlita översättning. Chaucer, Dryden, Arnold och Pound Med andra ord. Nr 104. S. 27–29.

Lindqvist, Yvonne. 2019. Translation Bibliomigration. The case of French Caribbean Literature in Sweden. Meta. International Journal for Translation Studies.  (Försenad kom 20200716). S. 600–629.

Lindqvist , Yvonne 2018. “Introduction to Lost and Found: Translation and Circulation”, i World Literatures: Exploring the Cosmopolitan-Vernacular Exchange. (Eds. Stefan Helgesson, Annika Mörte Alling, Yvonne Lindqvist, and Helena Wulff Stockholm: Stockholm University Press. S. 289–295.

Lindqvist, Yvonne 2018. “Translation Bibliomigrancy: The Case of Contemporary Caribbean Literature in Scandinavia”  World Literatures: Exploring the Cosmopolitan-Vernacular Exchange. (Eds. Stefan Helgesson, Yvonne Lindqvist, and Helena Wulff.  Stockholm: Stockholm University Press. S. 295–30

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Det skandinaviska översättningsfältet – finns det?

  2016. Yvonne Lindqvist. Språk & Stil (25), 69-87

  Artikel

  The proposed paper builds on the concept of global translation field (Casanova 2002; 2004, Heil- bron 1999; 2008, Sapiro 2002 & 2008) and explores the existence of a Scandinavian translation (sub)field – a relatively autonomous field in the periphery of the global translation field – which may provide an explanation for the peculiar fact that, in spite of their limited amount of speakers and peripheral positions, the Danish and Swedish languages are ranked among the 10 most signi- ficant source languages in the world today. The general translation rate, the non-translation rate, the top-5 source languages within the regional periphery and the position of the Scandinavian lang- uages as source languages in the global translation field are scrutinized. These variables reveal the constant interaction and power struggles between the Scandinavian languages and literatures thus forming a modern relatively autonomous Scandinavian translation field. Some rather strong evi- dence pointing to the central position of the Swedish language and literature in this local translation field in the global periphery are discussed in relation to the double consecration hypothesis (Lind- qvist 2012) in the closing section of the paper.

  Key words: Global translation field, central and peripheral positions, Scandinavian languages and literatures, Scandinavian translation field, Double consecration hypothesis. 

  Läs mer om Det skandinaviska översättningsfältet – finns det?
 • Kylie Kwong Crossover – En multimodal översättningsanalys av Kylie Kwongs kokbok Heart and Soul

  2012. Yvonne Lindqvist.

  Konferens

  Artikeln handlar om TV-kocken Kylie Kwongs kokbok Heart and Soul (2002) och den svenska översättningen Med själ och hjärta (2004) (övs. Tove och Johan Janson) Den rapporterade undersökningen utröner dels hur Kylie Kwongs s.k. Persona konstrueras i källtexten via samspelet av text och bild, dels huruvida denna Persona förändras i måltexten i och med översättningen från engelska till svenska. Undersökningen har sin teoretiska hemvist inom den funktionella grammatiken (Halliday1994; Holmberg & Karlsson 2006; Kress & van Leeuwen 1996; Björkvall 2009) och inom översättningsvetenskapen (Toury1995; Lindqvist 2002). Syftet med studien är att kartlägga hur samspelet mellan text och bild påverkas av de svenska översättarnas valda översättnings- strategi.

  Läs mer om Kylie Kwong Crossover – En multimodal översättningsanalys av Kylie Kwongs kokbok Heart and Soul
 • Att skapa och översätta en persona – en multimodal  översättningsanalys av Nigella Bites.

  2011. Yvonne Lindqvist. Svenskans beskrivning 31. Umeå 2010, 205-218

  Konferens

  Trots att kokbokens död har proklamerats av kritiker under minst ett decennium nu, fortsätter travarna av färgglada kokböcker varje år att växa sig höga på bokmässan i Göteborg. Det har sagts förut och det tål att sägas igen – globalt säljs varje dag 1,5 miljoner böcker inom ämnes-området måltidslitteratur. Kokboksmarknaden har globalt ökat med 5 till 10 % per år, medan den totala bokmarknaden istället har stagnerat. Och Sverige är det land i världen som ger ut den största mängden kokböcker per capita, tre gånger fler kokböcker per capita än i Tyskland och fyra gånger fler än i Frankrike. Måltidslitteraturen är den kvantitativt viktigaste enskilda kategorin inom svensk sakprosa och är därför en genre väl värd att undersöka.

           Föredraget presenterar några preliminära resultat från mitt nuvarande projekt Översättningens sociala praktiker som undersöker översättning av sakprosa, speciellt kokböcker. Undersökningens syfte är att kartlägga de översättningsnormer som styr kokboköversättarnas arbete. Ett första steg i undersökningen blir då att rekonstruera det svenska måltidslitteraturfältet under det senaste decenniet.

   Studien är teoretiskt förankrad i Even-Zohars polysystemteori (Even-Zohar 1990; Toury 1995, 1998) och Pierre Bourdieus kultursociologi (Bourdieu 1986, 1992; Gouanvic 1997, 1999; Heilborn 2008; Merkle 2008; Sapiro 2008). Projektet undersöker också några av de nationella och internationella konsekreringsprocesser, som är avgörande för hur sakprosatexter finner sin väg in i det svenska kulturella systemet via översättning (Casanova 1999, 2004).

  Läs mer om Att skapa och översätta en persona – en multimodal  översättningsanalys av Nigella Bites.
 • To Dress and Undress the Naked Chef – a Multimodal Translation Analysis of the first published Jamie Oliver Cookery Book in Sweden.

  2011. Yvonne Lindqvist. Vakki Symposium XXXI, 224-236

  Konferens

  Artikeln presenterar en multimodal översättningsanalys av The Naked Chef (KT) och Den nakna kocken (MT) av Jamie Oliver. Analysen undersöker huruvida samspelet mellan de semiotiska resurserna text och bild förändras i och med översättnigen och vilken betydelse denna eventuella förändring får för hur den nakna kockens s k Persona konstrueras inom den svenska kulturen. Teoretisk bygger analysen på Hallidays funktionella grammatik (1994), Kress och van Leeuwens semiotiska bildanalyser (1996) och Tourys normbegrepp (1995) inom Translation Studies. Undersökningen visar att källtexten översatts med en adekvansinriktad översättningsstrategi. Små förändringar i konstruktionen av den nakna kockens persona på svenska kan dock skönjas. Källtextens spjuveraktiga pojkaktighet som i den textuella resursen uttrycks via språkliga slanguttryck mildras och feminiseras på svenska.

  Läs mer om To Dress and Undress the Naked Chef – a Multimodal Translation Analysis of the first published Jamie Oliver Cookery Book in Sweden.
 • Att manipulera matrisen

  2008. Yvonne Lindqvist. Språk & Stil 18, 187-208

  Artikel

  The paper examines the “crime fiction boom” and the cultural spaces from which translated crime fiction originates within the Swedish cultural system. This introduction contextualizes the Swedish translation through comparison with the English and French translations of the Spanish crime novel La caverna de las ideas. The study draws on the polysystem theory approach (Even-Zohar 1990, Toury 1995, 1998) and the cultural sociology of Pierre Bourdieu (Bourdieu 1986, 1992; Gouanvic 1997, 1999) in putting forward the hypotheses that the metatextual elements in the novel will be translated differently, depending on the cultural system within which the translators per- form their task. It is shown that the English translator manipulates the matricial norms of the source text to a greater extent than do the Swedish and French translators. In addition, the paper examines some of the international consecration processes within the global literary space (Casanova 1999), which made it possible for the Somoza crime novel to reach the Swedish literary market by means of translation.

  Läs mer om Att manipulera matrisen
 • Gränslösa texter

  2007. Yvonne Lindqvist.

  Bok (red)

  Antologin presenterar några perspektiv som översatta och tolkade texter kan studeras från. Perspektiven eller infallsvinklarna skiljer sig åt från artikel till artikel. samtliga författare anser dock att det är lika viktigt att studera det sammanhang där översättningarna blir till och tas emot som att studera de översatta texterna i sig.

  De åtta artiklarna tar bland annat upp skönlitterära översättningar av Nobelpristagaren Nadine Gordimer, sakprosa i produktbroschyrer och tolkens roll, här i en tv-intervju med Michail Gorbatjov. Boken vänder sig främst till studerande inom översättningsvetenskap och redan verksamma översättare men också till alla med intresse för översättarens arbete.

  Läs mer om Gränslösa texter
 • Bibliomigrationsmönster från periferi till semiperiferi

  2018. Yvonne Lindqvist. Tidskrift för litteraturvetenskap 1 (2), 90-104

  Artikel

  The aim of the article Bibliomigration from Periphery to (Semi)Periphery is threefold: firstly to describe the bibliomigration patterns of the Contemporary Spanish Caribbean Literature to Sweden, secondly to test the Double Consecration Hypothesis, and thirdly to discuss the importance of translation in relation to World Literature. The material studied consists of 25 novels written by 15 Spanish Caribbean authors from Cuba, Puerto Rico and the Dominican Republic translated into Swedish during the period 1990–2015. The consecration processes of the involved cosmopolitan intermediaries in the study are reconstructed in order to map out the bibliomigration. It was brought to light that the Spanish literary consecration culture is pluri-centric and the Anglo American duo-centric, which ultimately affect the bibliomigration patterns to Sweden. Three patterns were discovered: One for Spanish Caribbean authors who writes in Spanish, one for Spanish Caribbean authors writing in English and one for literature written in Spanish, published in Spanish in Sweden and then translated into Swedish. In the first case nine out of then novels verified the Double Consecration Hypothesis. Hence it seems that Spanish Caribbean literature written in Spanish have to be consecrated primarily within the Spanish colonial and postcolonial literary centers and then within the American and British consecration centers in order to be selected for translation into Swedish. In the second case ten out of the 25 Spanish Caribbean novels were written in English, and thus not in need for double consecration to reach Sweden. In the last pattern consecration is local rather than cosmopolitan.

  Läs mer om Bibliomigrationsmönster från periferi till semiperiferi
 • Translation Bibliomigrancy

  2018. Yvonne Lindqvist. World Literatures, 295-309

  Kapitel

  The chapter “Translation Bibliomigrancy” presents the theoretical framework for the study of the meeting of Caribbean and Scandinavian literature by means of translation. Bibliomigrancy, i.e. the dynamics of cosmopolitanising and vernacularising translation processes in world literatures, is a central concept in the study as well as The Double Consecration Hypothesis, according to which this literature needs to be consecrated primarily within respective dominant literary centre(s), and secondly within the Anglo-American literary culture before agents in Scandinavia consider a translation into the Scandinavian languages. Contending that translation is a form of literary consecration the study traces translations from the Caribbean French, English and Spanish languages to the Scandinavian Swedish, Danish and Norwegian languages during the period 1990–2010. Given the construction of the studied literary consecration cultures (mono-, duo- or pluri-centric), bibliomigrancy to the Scandinavian periphery will evince differentiated characteristics. The chapter discusses how cosmopolitanising and vernacularising translation dynamics influence bibliomigrancy and the hypothesised double consecration in the Scandinavian context.

  Läs mer om Translation Bibliomigrancy
 • World Literatures

  2018. Stefan Helgesson (et al.).

  Bok (red)

  Placing itself within the burgeoning field of world literary studies, the organising principle of this book is that of an open-ended dynamic, namely the cosmopolitan-vernacular exchange.

  As an adaptable comparative fulcrum for literary studies, the notion of the cosmopolitan-vernacular exchange accommodates also highly localised literatures. In this way, it redresses what has repeatedly been identified as a weakness of the world literature paradigm, namely the one-sided focus on literature that accumulates global prestige or makes it on the Euro-American book market.

  How has the vernacular been defined historically? How is it inflected by gender? How are the poles of the vernacular and the cosmopolitan distributed spatially or stylistically in literary narratives? How are cosmopolitan domains of literature incorporated in local literary communities? What are the effects of translation on the encoding of vernacular and cosmopolitan values?

  Ranging across a dozen languages and literature from five continents, these are some of the questions that the contributions attempt to address.

  Läs mer om World Literatures

Visa alla publikationer av Yvonne Lindqvist vid Stockholms universitet