Allmänna seminarieserien i psykologi, med Ann Rudman

Seminarium

Datum: onsdag 20 mars 2024

Tid: 14.00 – 15.00

Plats: Seminarierum Jordgubbe

Onsdag 20 mars, kl. 14:00-15:00: Docent Ann Rudman, Karolinska Institutet och Dalarnas Högskola, Falun, talar om "Sjuksköterskor i frontlinjen av COVID-19 pandemin: Vilka blev konsekvenserna?"

Ann Rudman
Ann Rudman

Seminariet äger rum onsdag den 20 mars 2024, kl. 14:00–15:00, i mötesrum Jordgubbe, Hus 4, plan 3, Albano.
 

 

Sammanfattning

Syfte: Att genomföra en nationell kartläggning av COVID-19 pandemins effekt på sjuksköterskors arbetssituation, hälsa och posttraumatisk stress i tre nationella kohorter för att skapa ett kunskapsunderlag utifrån vilket långsiktiga strategiska program kan utvecklas.

Bakgrund: Legitimerade sjuksköterskor som arbetar under COVID-19-pandemin har varit exponerade för belastning i arbetet som till exempel kritiska incidenter. Kritiska incidenter är plötsliga oväntade kliniska händelser som överstiger en individs förmåga att hantera dem, vilket leder till betydande psykologisk stress. Forskning har visat en hög förekomst av symtom på posttraumatiskt stressyndrom bland vårdpersonal under COVID-19 pandemin.

Metod: Totalt deltog 1 923 legitimerade sjuksköterskor som ingår i LUST (Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskors tillvaro) studien som arbetar inom alla 21 geografiska regioner i Sverige. En enkätundersökning gjordes i slutet av september 2021 (motsvarande 15 till 19 år efter examen). PTSD mättes med PCL-5. Data analyserades med hjälp av deskriptiv statistik, oberoende t-test och envägs-ANOVA.

Resultat: Svarsfrekvensen var 56,5%. Över 50% av erfarna legitimerade sjuksköterskor rapporterade betydande påverkan på sina arbetsmiljöer. Totalt var 85% exponerade för åtminstone en kritisk händelse i arbetet under pandemin, med 60% som ställdes inför organisationsförändringar och nästan 50% som upplevde emotionellt påfrestande situationer. Exponeringen för arbetssituationer med kritiska händelser visade konsekvent starka samband med högre nivåer av symtom på posttraumatisk stress jämfört med de som inte var exponerade, med effektstorlekar som varierade från måttlig till hög.

Slutsats: Denna studie bidrar till vår förståelse av de utmaningar som sjuksköterskor stod inför under pandemin och betonar vikten av att erbjuda stöd och interventioner för att förebygga och hantera kritiska händelser på arbetsplatsen. Dessa resultat belyser också betydelsen av en genomtänkt plan för framtida pandemier och andra utmanande hälso- och sjukvårdsscenarier, såsom personalbrist.

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi ansvarar för dagens seminarium, kontaktperson är Jacobus Pienaar.


Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl. 14–15 i Albano om annat ej anges, med eller utan stöd av Zoom. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bland annat halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

 

Psykologiska institutionens Nyhetsbrev

Vi har ett nyhetsbrev där information om Allmänna seminarieserien ingår. Dessutom får du information om andra aktuella evenemang och nyheter från Psykologiska institutionen. Nyhetsbrevet skickas ut från adressen kommunikation@psychology.su.se

Anmäl dig till e-postlistan och bli en av över 1 900 som får nyhetsbrevet direkt till din inbox en gång i månaden under terminstid. (Från och med 2024 går det även ut till alla våra registrerade studenter.)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om Stockholms universitets personuppgiftsbehandling