Utlysning av projektmedel: Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg

Viktiga datum

Datum: fredag 15 december 2023

Tid: 00.01 – 23.59

Ansökan om medel från Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg (CKVO) 2023 för tillsvidareanställda lärare och doktorander/postdoc: Samhällsvetenskaplig forskning i relation till hälsa, vård och omsorg med fokus på frågor om jämlikhet och delaktighet.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet fördelar en rörlig resurs från CKVO i syfte att ge lärare, doktorander och postdoc-anställda vid någon av de samhällsvetenskapliga institutioner som ingår i CKVO:s ledningsgrupp möjligheter till forskning inom ovan rubricerade områden.

Beslut fattas av dekanus för Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden på förslag från CKVO:s ledningsgrupp.

Vid bedömningen av ansökningarna prioriteras disputerade och doktorander. Rangordningen görs med utgångspunkt från:

  1. Vetenskaplig soliditet (tydliga och avgränsade frågeställningar, lämpliga teoretiska anknytningar, adekvata metoder etc.)
  2. Fruktbara och nyskapande kunskapstillskott inom de prioriterade kunskapsområdena
  3. Samhällsrelevans

Förutom själva ansökningsblanketten ska ansökan innehålla en forskningsplan om högst 5 sidor samt en CV med publikationslista (de 10 viktigaste). Disponera forskningsplanen utifrån följande rubriker: Projektets titel, Bakgrund och syfte, Metod och genomförande, Tidplan, Resultatens relevans för området, Sökandes roll i projektet, Referenser.

Vid frågor kontakta:

(Psykologiska institutionen), Therese Anderbro, therese.anderbro@psychology.su.se

(Institutionen för Socialt arbete), Anneli Silvén Hagström, anneli.silven.hagstrom@socarb.su.se

(Specialpedagogiska institutionen), Simo Vehmas, simo.vehmas@specped.su.se

(Institutionen för pedagogik och didaktik), Pelle Pelters, pelle.pelters@edu.su.se


Ansökan om rörlig resursfrån CKVO 2023 (248 Kb)

Underskriven och in-skannad ansökan skickas senast 2023-12-15

Ansökan ställs till: registrator@su.se med kopia till simo.vehmas@specped.su.se