Förnyad finansiering av REWHARD

Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer (RFI) har tagit ett principbeslut om vidare finansiering av REWHARD för de kommande 5-6 åren. Med anledning av detta ställde vi ett par frågor till professor Hugo Westerlund som är föreståndare för REWHARD och projektledare för SLOSH.

Hugo Westerlund. Foto: Niklas Björling.
Hugo Westerlund. Foto: Niklas Björling.

Kan du kort beskriva vad REWHARD är?

REWHARD är en nationell infrastruktur som syftar till att underlätta forskning om hur arbets- och levnadsförhållanden påverkar varandra liksom individernas hälsa, sjukfrånvaro och välbefinnande över livsloppet. REWHARD består av databaserna SLOSH, LNU, IMAS och STODS och finansieras främst av Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Genom REWHARD kan man få tillgång till longitudinella surveydata och/eller expertis på att beställa data från olika offentliga registerhållare.


Är det några specifika satsningar eller nya datainsamlingar som ni nu kan gå vidare med genom denna fortsatta finansiering?

Det mesta av finansieringen kommer att gå till att samla in, beställa och kvalitetskontrollera nya data som gör det möjligt att studera längre tidsserier för att bland annat undersöka hur exponeringar under livsloppet påverkar hälsoutfall senare i livet, men under den nya finansieringsperioden kommer vi också att göra en stor satsning på att föra ut kunskapen och medvetenheten om hur REWHARD kan användas till forskare i olika delar av landet.


Kan du nämna några betydelsefulla eller intressanta forskningsresultat som redan framkommit tack vare REWHARD?

Med fyra databaser har det gjorts så mycket forskning att det närmast är omöjligt att sammanfatta, men om vi börjar med Levnadsnivåundersökningen (LNU) så har den länge varit internationellt ledande för studier av sociala skillnader i levnadsförhållanden och hälsa. Baserat på LNU utvecklades dessutom den så kallade krav-kontrollmodellen som är en av de viktigaste utgångspunkterna för den riksrepresentativa studien SLOSH som fokuserar på arbete, pensionering och hälsa, och som också är en del av REWHARD.

SLOSH i sin tur är med i ett internationellt konsortium som med hjälp av data om väldigt många personer har skapat en god bild av hur arbetsstress påverkar risken för olika typer av ohälsa. Bland annat har vi visat att mobbning och sexuella trakasserier är starka riskfaktorer för både hjärt-kärlsjukdom och självmord, men att risken för cancer knappast alls verkar påverkas av arbetsrelaterad stress.

SLOSH logotyp.

IMAS och STODS, våra två databaser som fokuserar på sjukfrånvaroforskning har hjälpt till att etablera försäkringsmedicinen som ett internationellt forskningsfält, där vi kunnat visa inte bara att arbetsförhållanden påverkar risken för sjukskrivning utan också att sjukfrånvaro i sig kan vara en riskfaktor för framtida ohälsa.


Hur ska ni fira?

Vi har ännu inte planerat något firande mer än att arbeta vidare med det som vi anser vara viktigt, men kanske borde vi faktiskt fira det på något trevligt sätt också. Låt oss fundera på den saken!

 

Läs mer om Hugo Westerlund

Läs mer om REWHARD