Låt oss prata om icke-verbal kommunikation

Professor Stephan Hau har beviljats 4,5 MKr från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för ett nytt forskningsprojekt med titeln "Låt oss prata om om icke-verbal kommunikation: Undersökning av interpersonell psykoterapeutisk interaktion och dess effekt på behandlingsresultat med hjälp av AI och tidsserieanalyser".

Allt fler inom psykoterapiforskningen anser att psykoterapeutisk behandling bör studeras som ett dyadiskt dynamiskt system, det vill säga inkludera hur båda aktörer i en terapisituation växelvis påverkar varandra. Det är därför viktigt att utforska både icke-verbala och verbala kommunikationsmönster som över tid uppstår mellan klient och terapeut.

Stephan Hau. Foto: Psykologiska institutionen/HD
Stephan Hau. Foto: Psykologiska institutionen/HD

Interpersonell kommunikation är ett komplext område eftersom båda parter – samtidigt – är både avsändare och mottagare av icke-verbala och verbala meddelanden. Icke-verbal kommunikation kan till exempel vara kropps- och huvudrörelser, ansiktsuttryck, ögonrörelser eller röstläge.

Dessa icke-verbala signaler är också en del av det mångfacetterade samspelet mellan klient och terapeut. För att förstå den interpersonella kommunikationen i sin helhet måste den icke-verbala kommunikationen analyseras systematiskt och även kopplas ihop med det verbala innehållet.

Ny digital teknik

Ett övergripande mål för forskargruppen är att fylla kunskapsluckor om icke-verbal kommunikation och dess relation till verbala kommunikationskomponenter och till behandlingsresultat.

Projektet planerar att använda sig av ny digital teknik för att få fram objektiva mått på ovanstående aspekter av icke-verbalt beteende. Data kommer att analyseras med metoder så som maskininlärning och tidsserieanalyser för att undersöka vilka icke-verbala beteendemönster som kan förutsäga resultatet av behandlingen. Detta möjliggör helt nya sätt att analysera processer som är centrala för resultatet av psykoterapeutisk behandling.


Läs mer om Stephan Hau

Läs mer om Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW)