Ny forskning om hur illegitima arbetsuppgifter påverkar hälsan i kontaktyrken

Constanze Leineweber, docent vid Psykologiska institutionen, tilldelas 4 000 000 kronor från AFA Försäkring för att undersöka förekomsten av illegitima arbetsuppgifter och deras hälsoeffekter i kontaktyrken och andra yrken.

Illegitima arbetsuppgifter är sysslor som faller utanför en yrkesrolls arbetsbeskrivning eller kunde ha undvikits med en annan arbetsorganisation. Studier visar till exempel att lärare och vårdpersonal lägger alltmer tid på att dokumentera sitt arbete och att det kan bidra till stress och ohälsa.

— Onödiga uppgifter är sådant som skulle kunna förhindras om arbetet var annorlunda organiserat, som att man måste lägga in samma information i flera datasystem därför att de inte är kompatibla. Oskäliga uppgifter är sådant som egentligen är någon annans ansvarsområde, till exempel att en sjuksköterska får städa eller att en lärare utför administrativa uppgifter som en sekreterare skulle kunna göra, säger Constanze Leineweber, docent i psykologi vid Stockholms universitet.

Constanze Leineweber nedanför Albanotrappan i Albano. Foto: Psykologiska institutionen/HD
Docent Constanze Leineweber. Foto: Henrik Dunér
 

Longitudinell forskning – forskning över tid

Constanze Leineweber har tidigare bland annat forskat på relationen mellan arbetsliv och privatliv, att ha kontroll över sin arbetstid, organisatorisk rättvisa och egenföretagande. En stor del av hennes forskning är baserad på studier av data över tid och avancerade statistiska modeller. Nu ska hon ta reda på hur vanligt det är i olika yrkesgrupper att man utför andra uppgifter än de som borde ingå i ens arbete och hur det påverkar hälsan.

— De få studier som har gjorts i Sverige visar att det främst är människonära yrken, som inom skolan och vården, som drabbas av illegitima arbetsuppgifter. Vi kommer framför allt att fokusera på dessa grupper, men vi är också intresserade av att se om den här typen av arbetsuppgifter förekommer inom andra yrken, säger Constanze Leineweber.

— Det har däremot gjorts en hel del studier i Schweiz. Där har man sett att illegitima arbetsuppgifter upplevs som stressande och har negativa hälsoeffekter. De kan till exempel bidra till dålig självskattad hälsa och till utmattning, samt att man känner sig mindre tillfreds med arbetet. Känner man att man inte kan utföra sina huvudsakliga arbetsuppgifter kan det i längden leda till att man väljer att lämna sitt yrke.

 

Analyser av den arbetande befolkningens hälsa över tid

I projektet analyserar man data om hälsoförhållanden på arbetsmarknaden hämtade från långtidsstudien SLOSH, The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health.

— SLOSH-studien startades 2006 av Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet och innehåller enkät- och registerdata om cirka 40 000 yrkesarbetande personer. Sedan 2018 har vi vid tre tillfällen inkluderat illegitima arbetsuppgifter i studien och den senaste mätningen gjordes i år. Svaren representerar hela den svenska arbetande befolkningen, säger Constanze Leineweber.

— I de få tidigare studier som har gjorts av illegitima arbetsuppgifter har man inte följt personer under någon längre tid. I och med att vi hämtar data från SLOSH har vi möjlighet att se om deltagarna upplever att den här typen av arbetsuppgifter har ökat och påverkat hälsan över tid.

Vad hoppas du på av projektet?

— Jag hoppas att vi ska kunna synliggöra att illegitima arbetsuppgifter är något som förekommer och att vi ska få en uppfattning om inom vilka yrken det är vanligast. Nu är inte det här någon interventionsstudie, men förhoppningsvis kan resultaten ge arbetsgivare möjlighet att förändra arbetsuppgifter som kan anses vara onödiga eller oskäliga. Ofta är nog illegitima arbetsuppgifter förknippade med att arbetsgivare försöker spara pengar, men i längden blir det inte någon besparing om anställda blir sjuka och lämnar arbetet.

Projektet Detta ingår inte i mitt arbete! Långsiktiga hälsokonsekvenser av illegitima arbetsuppgifter inom kontaktyrken startar i oktober 2022 och pågår i tre år.

Läs hela pressmeddelandet från AFA Försäkring

Läs mer om Constanze Leineweber