Internt

Denna sida innehåller information för anställda vid Psykologiska institutionen och är ett komplement till Stockholms universitets medarbetarwebb.

Kompass. Foto: Engin Akyurt från Pixabay.
 

Medarbetarwebben

Det mesta du behöver veta om att vara anställd vid Stockholms universitet hittar du på Medarbetarwebben.

Medarbetarwebben vid Stockholms universitet
 

Säkerhet och krishantering

Vad ska du göra vid akut händelse och kris? Använd checklistor!

Krisinformation


Viktiga telefonnummer

  • Säkerhet, väktare: 08-16 22 16
  • Väktare vid Albano: 08-16 22 17
  • Väktare efter kontorstid: 08-16 42 00
  • Reservnummer väktare: 08-15 42 00
  • SOS alarm - vid livsfara: 112
  • Sjukvårdsupplysning: 1177


Genvägar

Blanketter (SU)
Driftinformation
E-signaturtjänsten (för att signera protokoll och liknande)
Medarbetarträffar/Panorama
Regelboken
Stödsystem

 

För lärare

Foto: Niklas Björling

Här nedan hittar du information som huvudsakligen gäller dig som undervisar vid Psykologiska institutionen, t ex Athena för lärare, Lathund för lärare, hur vi kommunicerar med våra studenter, mallar, osv.

 

 

Hittar du inte det du söker här, så titta i Lathund för lärare.

Arbetstider, timräkning och ersättningsnivåer fr o m HT22 (711 Kb) (uppdaterat 2022-04-26)

Arbetstider, timräkning och ersättningsnivåer fr o m HT21 (318 Kb) (uppdaterat 2021-02-16)

Ersättning externa lärare - konsulter (56 Kb)  (uppdaterat 2022-10-11)

Timlärares lön, april 2022 (114 Kb)

Ta ut deltagarlista ur Ladok (780 Kb)  (2022-01-21)

Information till lärare om särskilt stöd (243 Kb)  (2023-09-07)

Ansökan om byte av kurslitteratur (125 Kb) . Skicka till din studierektor fvb till Institutionsstyrelsen. (Word, 2022-03-25)

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå (Regelboken, Medarbetarwebben)

Rutiner för sals-och hemtentor (243 Kb)  (2022-09-02, Word)

Tentamensinformation formulär v 4.0 220314 (sv/eng) (339 Kb)  (2022-03-14)

Tentamenstjänsten EXIA

Tentamenstjänsten Inspera

Läs mer om Inspera, det nya verktyget för digital examination (Anastasia Ovsiannikova är Inspera-koordinator vid institutionen: anastasia.ovsiannikova@psychology.su.se)

En sida med länkar till information om och hjälp med hanteringen av universitetets lärplattform Athena. Dessutom en FAQ där du får svar på några vanliga frågor.

Athena för lärare

Med internationalisering menas en medveten process att integrera en internationell, interkulturell och global dimension i syfte att höja kvaliteten på eftergymnasial utbildning och forskning för studenter och personal och därigenom bidra på ett meningsfullt sätt till samhällsutvecklingen.

Internationalisering är ett gemensamt ansvar och bör genomsyra hela verksamheten.

Kontakta gärna internationell koordinator för stöd och information: exchange@psychology.su.se

Internationaliseringsstrategi (89 Kb)

Här hittar du tips om olika kommunikationsvägar som står till buds för vår studentkommunikation i syfte att öka samsynen mellan lärare och utbildningar.

Kommunikation med studenter

Den här lathunden innehåller de vanligaste förekommande rutinerna gällande undervisningsdelen för universitetslärare och huvuddragen i kursansvar vid Psykologiska institutionen.

Dokumentet är uppdaterat januari 2023. Den är inte huggen i sten, så även om det kan vara bra att ladda ner den och ha den ständigt tillgänglig, så kontrollera här ibland om det har kommit en senare version.

Lathund för lärare (602 Kb)

Anvisningar och schema

Förslag på text till kursanvisningar om Plagiat, fusk och otillåtet samarbete (13 Kb) (Word, 2016)

Schemaunderlag att skicka till koordinator@psychology.su.se senast vid deadline inför kommande termin: Schemaunderlag mall (14 Kb)  (2018, Excel)


Etikdeklaration i samband med självständigt arbete

Här hittar du etikdeklarationsblanketter (svensk och engelsk) för handledare och student som ska samla in data för ett självständigt arbete som avser forskning på människor. Dessutom exempel på informations- och samtyckesblanketter för olika undersökningstyper.

Etikdeklaration inför examensarbete (69 Kb)

Declaration of ethics in connection to student's thesis work (171 Kb)

Information och samtycke till forskningspersoner, exempel 1 (95 Kb)

Information och samtycke till forskningspersoner, exempel 2 (131 Kb)

Information och samtycke för forskningspersoner, exempel 3 (136 Kb)


Examination

Tentamensframsida på svenska (42 Kb) . Obligatorisk. (2019, Word)

Tentamensframsida på engelska (43 Kb) . Obligatorisk. (2019, Word)

Tentamensframsida EXIA-instruktioner på svenska (15 Kb) . (2018, Word)

Tentamensframsida EXIA-instructions på engelska (14 Kb) . (2018, Word)


Övrigt

Beslut Individuell studiegång (191 Kb) (2021-11-11, Word)

 

För forskare

Foto: Jens Olof Lasthein

Här nedan hittar du information som huvudsakligen gäller dig som forskar vid Psykologiska institutionen, t ex forskningsadministration, finansiering, forskningsinformation på webben, samverkansuppgiften, osv.

 

 

Allmänt

Forskningsadministration, Medarbetarwebben

Regelboken: Bok 3, underavdelning ekonomi Övergripande regler för ekonomi på SU.

Anvisningar när du söker forskningsmedel under 2023 (86 Kb)


Budgetkalkyl

Budgetkalkyl, Medarbetarwebben


Drift och utrustning

Ofta har projektet även direkta kostnader för drift (ex. förbrukningsmaterial, licenser, resor) och särskild utrustning, som specificeras i projektbudgeten.


Forskningsetik

Här är några bra sidor på SU-webben att hålla koll på i samband med forskningsetik:

Forskningsetik och juridik

Etikprövning av forskning som avser människor

Informerat samtycke (informera forskningspersoner och inhämta samtycke)

Forskningsetik Lokal sida med länkar till flera bra informationskällor

Etikrutiner – presentation från personalmötet 8 juni 2022

Rutiner för etikprövning vid Psykologiska institutionen (97 Kb)  (svensk version)

Routines for ethical review at the Department of Psychology (114 Kb)  (engelsk version)


Hantering av forskningsdata

Huvudregeln vid Stockholms universitet är att forskning som är helt eller delvis offentligt finansierad så långt som möjligt bör vara öppet tillgänglig. Forskningsdata ska hanteras på ett sätt som gör den sökbar, tillgänglig, interoperativ och återanvändningsbar enligt de internationella FAIR-principerna.

Läs mer på Medarbetarwebben


Indirekta kostnader (OH)

Tänk på att OH-kostnader kommer att belasta anslaget. Detta är indirekta kostnader som universitetet drar från anslaget. Aktuella procentsatser får du från Enheten för ekonomi och HR, ekonomi@psychology.su.se.


Löner

När löner budgeteras i en anslagsansökan skall löneavgifter, LKP, läggas till. Eventuella löneökningar skall också tas med i beräkningarna. Löneavgifterna beror på medarbetarens födelseår och förändras något varje år så kontrollera att procentsatsen stämmer.

Doktorandlöner, Medarbetarwebben

Löneavgifter, Medarbetarwebben


Personalfrågor

Anställningar av personal på forskningsanslag handläggs av Enheten för ekonomi och HR, hr@psychology.su.se.

Utlägg lägger du själv in i Primula och lämnar originalkvitton till HR.


Gör en egen poster

Vi har en egen posterskrivare på institutionen, som ger betydligt billigare, men fortfarande väldigt bra, utskrifter av din forskningsposter. Läs mer om hur du går till väga och få en del designtips i pdf:en nedan. OBS! Endast för anställda vid Psykologiska institutionen!

Posterutskrifter (238 Kb)


Projektbudgetmall

Budgetkalkyl, med mallar, Medarbetarwebben

Ekonomi, Medarbetarwebben

Observera att vissa finansiärer har särskilda krav på projektbudgeten; ta i god tid reda på vad som gäller där du har för avsikt att söka.


Projektadministration

Alla handlingar avseende externa forskningsmedel skall diarieföras, i original, på Psykologiska institutionen. Dokumenten lämnas till Registrator, registrator@psychology.su.se. Kontrakt vid bifall respektive beslut vid avslag skall diarieföras med samma diarienummer som ansökan, liksom även eventuell förlängning av anslaget.

En diarieförd kopia på kontrakt lämnas till Enheten för ekonomi och HR, ekonomi@psychology.su.se för upplägg av ett nytt projekt.

Projektrapport kan hämtas på ivs.su.se/start/


Övrigt

Resor, Medarbetarwebben

Samverkansuppgiften

Registrera dina publikationer i DiVA via LARD, tipsa om medverkan i media eller artiklar som publicerats i välrenommerade tidskrifter. Med mera!

Vår forskningsinformation är nu samlar i universitetets centrala Forskningskatalog.

De viktigaste delarna är projektsidor, sidor för alla forskargrupper/labb, samt uppdaterade profilsidor. Dessa presenteras på olika sätt under sidan Forskning, på ämnessidor, temasidor med mera. Dessutom lyfter vi ett urval i vårt externa Nyhetsbrev varje månad. Komplettera din forskningsinformation med nyheter för att lyfta resultat och skapa intresse för din forskning.

Läs mer om detta och allt annat som ingår i helheten för att presentera all vår fina forskning.

Forskningsinformation till webben


Vill du nå ut med din forskning i media?

Kontakta institutionens redaktion på kommunikation@psychology.su.se om du vill ha hjälp att kommunicera din forskning på webb och i sociala medier.

På Medarbetarwebben finns en hel del information från Press och redaktion om hur du når ut med din forskning i olika kanaler. Missa inte erbjudandet om mediaträning.

Press & redaktion

Tanken bakom Presentationsklubben är att yngre forskare ska kunna utveckla sin presentationsförmåga i en ”säker” miljö. Unga forskare kan ha stor nytta av andras feedback på att presentera vetenskapliga data, särskilt när det görs i ett gynnsamt sammanhang.

Organisatör: Julie Lasselin

Läs mer om Presentationsklubben (På engelska tillsvidare)

Är du (med)författare till en publikation och det står nämnt att du hör till (Psykologiska institutionen vid) Stockholms universitet så ska publikationen registreras i Digitala Vetenskaplig Arkivet, DiVA.

Vid vår institution är det Henrik Dunér som ansvarar för själva inmatningen i DiVA. Maila hdr@psychology.su.se om du har frågor kring detta.

Om du saknar en publikation i DiVA kan du registrera den i vårt enklare webbformulär LARD (nu i Jotform), så kontrollerar Henrik publikationen och lägger in den i DiVA om allt är i sin ordning.

Sök dina publikationer i DiVA

Registrera en publiktion i "nya" LARD

Register a new publication in LARD, now in English!

 

Stödavdelningen

Servicecenter, Hus 2. Foto: Ingmarie Andersson

Här hittar du information om och från Stödavdelningen och dess tre enheter.

Huvudansvarig: Henrik Lennermark, administrativ chef

Stödavdelningen består av nedanstående tre enheter.

 

 

Enhetschef: Christian Portin
Funktionsadresser: fm@psychology.su.se, it@psychology.su.se, kommunikation@psychology.su.se, programvaror@psychology.su.seregistrator@psychology.su.se, webmaster@psychology.su.se


Facility management/FM, lokaler, vaktmästeri

SAMIR Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering
SAMIR är ett inrapporteringssystem för anmälan om brott, incidenter, arbetsskada, arbetssjukdom och miljöavvikelser.

Lathund Serviceportalen – fråga, felanmälan & beställningar (205 Kb) (2021-06-22)
Har du spillt kaffe eller liknande på heltäckningsmatta, så försök inte att rädda mattan på egen hand. Städpersonalen har rätt grejer för detta. Gör alltså en felanmälan av lokalvård i Serviceportalen i stället.


IT, datorer och telefoner

IT, datorer och telefoner


Posterskrivare

Posterutskrifter (238 Kb)

Postermall A0 på svenska (111 Kb)

Postermall A0 på engelska (106 Kb)


Supporttekniker

Hjälp med lärosalar, hörsalar och mötesrum på Albano hanteras av universitetet centralt. Under kontorstid finns det en supporttekniker på plats som du kan nå på telefon 08-91 19 13. Han kan hjälpa dig vid tekniska problem, men även med handhavandet av AV-utrustningen. Boka gärna tid för genomgång av exempelvis hybridmöten.


Kommunikation och webb

Kommunikation och webb


Arkiv och registratur

Vid frågor, kontakta registrator@psychology.su.se

 

Enhetschef: Kristian Pettersson
Funktionsadresser: expeditionen@psychology.su.se, phd@psychology.su.sestvl-grund@psychology.su.sestudy-master@psychology.su.sestvl-profession@psychology.su.se och exchange@psychology.su.se

Läs mer under rubriken "För lärare" här nedan!

 

K@nelbloggen stängd

Kanelbulle från Kanelbloggen

Innehållet från K@nelbloggen som fortfarande var aktuellt hittar du på den här sidan "Internt".

Nyheter får du presenterade månadsvis i det interna nyhetsbrevet "Bulletinen" som kommer ut i mitten av varje månad under terminstid.

Dokument såsom protokoll, policy-dokument, gamla exemplar av nyhetsbrev med mera hittar du på vår gemensamma serveryta i mappen "6-GEMENSAMMA DOKUMENT".

Kom ihåg att du som ansvarar för ett visst område väldigt gärna får hjälpa till att hålla sidans information aktuell, med nya rutinbeskrivningar, policies och liknande! Kontakta webmaster@psychology.su.se.

 

Kontakt

Om du har frågor om innehållet på våra interna sidor eller vill uppdatera informationen med din specialkunskap så kontakta webbredaktören enligt nedan.

Webbredaktör
På denna sida