Organisation

Institutionen leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Prefekten har det högsta ansvaret för hela institutionens verksamhet.

Här nedan kan du läsa mer om hur institutionen är organiserad. Se sidan Kontakt för kontaktuppgifter.
 

Prefekt

Professor Fredrik Jönsson

Ställföreträdande prefekt

Professor Torun Lindholm (specialitet undervisningsfrågor)

Biträdande prefekt

Professor Göran Kecklund (specialitet forskningsfrågor)
 

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen beslutar i övergripande och större frågor av policykaraktär samt har det yttersta ekonomiska ansvaret vid institutionen. Styrelsen består av 12 ordinarie ledamöter och 10 suppleanter ur olika personalkategorier och studentgrupper och sammanträder ungefär en gång per månad under terminstid.

Val till styrelsen skedde senast i december 2020 för mandatperioden, 2021-2023.

Institutionsstyrelsen har en egen sida på intranätet K@nelbloggen, där du hittar aktuell sammansättning, mötesprotokoll med mera (begränsad åtkomst).

 

Psykologiska institutionens forskning bedrivs inom sex forskningsavdelningar. Dessutom har vi centrumbildningarna Stressforskningsinstitutet och Stockholms universitets psykologiska klinik (se nedan). Forskarna inom SFI och SUPK hör även till någon av forskningsavdelningarna.

 • Arbets- och organisationspsykologi
  Föreståndare: Magnus Sverke
 • Biologisk psykologi
  Föreståndare: Håkan Fischer
 • Klinisk psykologi
  Föreståndare: Per Carlbring
 • Kognitiv psykologi
  Föreståndare: Timo Mäntylä
 • Perception och psykofysik
  Föreståndare: Maria Larsson
 • Personlighets-, social- och utvecklingspsykologi
  Föreståndare: Torun Lindholm
 

Psykologiska institutionen har ett antal kommittéer vars ansvarsområden och sammansättning framgår av deras respektive webbsidor på vårt intranät (kräver lösenord). Här framgår vilka kommittéer som är aktiva och vem som är sammankallande.

Mer information i K@nelbloggen (internt)

Datorenheten

Formellt sett inte en kommitté, men handlägger dator-, it- och telefonifrågor.

Doktorandrådet

Ämnesråd, med kommittéliknande uppgifter.

Sammankallande: Billy Gerdfeldter, ordförande 2021, och Raver Gültekin, vice ordförande 2021.

Forskarutbildningskollegiet

Forskarutbildningskollegiet handlägger ärenden rörande (a) handledning, (b) kursgivning och (c) kursutvärdering samt utser lärarrepresentanter i forskarutbildningens kvalitetsgrupp.

Sammankallande: Mats Nilsson, studierektor

Grundutbildningskollegiet

Grundutbildningskollegiet handlägger frågor som rör institutionens grundutbildning, från grundnivå till avancerad nivå, inklusive Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet, till exempel vad gäller kursplaner, litteraturlistor, planering av kursutbud, pedagogiska frågor mm. (Jämför Utbildningsutskottet nedan.)

Sammankallande: Laura Ferrer Wreder, studierektor, Lilianne Eninger, studierektor, och Gunnel Jacobsson, studierektor.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen är ett rådgivande organ till prefekten utan egen beslutsrätt. I gruppen ingår bland andra ställföreträdande prefekt, studierektorer och administrativ chef.

Sammankallande: Fredrik Jönsson, prefekt

Miljökommittén (Environmental committee)

Institutionens lokala miljökommitté, E-co, informerar, stimulerar och stödjer oss i olika miljöfrågor som vi stöter på, på arbetsplatsen och utanför.

Sammankallande: Herman Daniels, miljörepresentant

Professorsgruppen

Ansvarar för strategiska frågor som rör institutionens forsknings- och utbildningspolicy. Samordningsansvar för avdelningarnas verksamhet.

Fredrik Jönsson, ordförande och sammankallande

RALV

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor.

Sammankallande: Emma Aldenstam, ordförande

TA-gruppen/Stödavdelningen

Den teknisk-/administrativa enheten består idag av fem grupper med varsinn gruppledare:

 • DIKTA, som ansvarar för datorer, it, kommunikation, telefoni, arkiv och registratur (Christian Portin)
 • EK+HR, som ansvarar för ekonomihandläggning inom allt från avtal till upphandling samt för personalfrågor i bred bemärkelse (Emma Aldenstam)
 • UA, som ansvarar för utbildningsadministration – studentexpedition och studievägledningsfrågor (Jenny Ehn)

Sammankallande: Henrik Lennermark, administrativ chef

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet har till uppdrag att till styrelsen bereda revideringar av kurs- och utbildningsplaner, samt andra frågor som rör utbildningens kvalité. Vidare ska utskottet se till att gällande nationella och lokala regler och riktlinjer för utbildning följs.

Sammankallande: Fredrik Jönsson, prefekt

 

Institutet för tillämpad beteendevetenskap

Vid Psykologiska institutionen står Institutet för tillämpad beteendevetenskap, ITB, för all uppdragsverksamhet. Syftet med uppdragsutbildning är att företag och organisationer kan köpa skräddarsydda kurser till sin personal i kompetenshöjande syfte.

Föreståndare: Mats Najström


 

Stockholms universitets psykologiska klinik

Stockholms universitets psykologiska klinik syftar till att skapa en nationellt ledande miljö för forskning om psykologisk behandling, diagnostik och professionsdidaktik.

Föreståndare: Jan Bergström

Psykoterapimottagningen

Terapi. Två personer på var sin sida av ett soffbord.
Psykoterapi. Bilden är arrangerad och beskuren.

Psykoterapimottagningen är en del av Stockholms universitets psykologiska klinik. Här bedriver studenter på psykolog- och psykoterapeutprogrammet psykologisk behandling under handledning av erfarna legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Läs mer om Psykoterapimottagningen

Vad är PDT och KBT?

Intresseanmälan för psykoterapi


 

Stressforskningsinstitutet

Stressforskningsinstitutet är sedan 1 januari 2020 en del av Psykologiska institutionen. Stressforskningsinstitutets verksamhet är organiserad i tre olika forskningsenheter, och ett forskningslaboratorium. Institutet leds av en egen styrelse och en föreståndare som till sin hjälp har en ledningsgrupp bestående av enhetschefer och ställföreträdande föreståndare.

Föreståndare: Göran Kecklund

På denna sida