Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0–5 år

En specialistkurs som ger relevant kunskap för personer som arbetar inom späd- och småbarnsfältet. Kursen riktar sig till följande yrkeskategorier: psykologer, läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare, logopeder och specialpedagoger.

Småbarns hand i vuxens. Foto: Myriams-Fotos från Pixabay.
Foto: Myriams-Fotos från Pixabay.
 

Att arbeta med späda och små barns psykiska hälsa är ett i flera avseenden unikt kunskapsområde eftersom det dels tar avstamp i ett tvärvetenskapligt forskningsfält, dels fokuserar på individer som genomgår en oerhört snabb utveckling över relativt kort tid. Kunskapen om spädbarnets utveckling och betydelsen av barnets samspel med omgivningen – framför allt med omsorgspersonerna – har ökat snabbt under de senaste åren.

Relationen mellan barn och förälder kan ses som en transaktionell process, där förälderns svar på barnets signaler påverkar den reaktion som föräldern sedan får tillbaka från barnet. Flera faktorer har inflytande på samspelsprocessen; barnets temperament, omsorgspersonernas psykiska och fysiska hälsa samt faktorer runt om familjen har alla betydelse. Avsaknad av tillräckligt gott, pålitligt och återkommande positivt samspel mellan barnet och barnets omsorgsperson samt mellan barnets omsorgspersoner, ökar riskerna för en mindre gynnsam utveckling hos barnet. 

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år. Utvecklingsprocessen ses som ett samspel mellan såväl biologiska, psykologiska som sociala och samhälleliga faktorer. Kursen ger även kunskap om för åldern relevanta bedömnings-, utrednings- och behandlingsmetoder vad gäller barnets utveckling, barnets och förälderns psykiska hälsa och samspelet mellan förälder och barn.

 

Ansökan

Kursen ges som uppdragsutbildning genom Institutet för tillämpad beteendevetenskap (ITB) vid Psykologiska institutionen. Uppdragsutbildning innebär att företag och organisationer köper platser på kursen till sin personal i kompetenshöjande syfte.

Ansökan sker genom att du laddar ned och fyller i ansökningsblanketten, och därefter mailar den till angiven e-postadress.

Sista ansökningsdag är den 31 december 2022.

Kurstyp: Kursen anordnas som uppdragsutbildning och är ackrediterad som specialistkurs. Kursen är öppen för ett flertal yrkesgrupper, se kursanvisningar.

Omfattning: Kursen motsvarar 1 delkurs inom specialistordningen för psykologer.

Kursstart: VT 2023.

Plats: Psykologiska institutionen

Kostnad: 21.000:- exklusive moms.

Sista ansökningsdag: 31 december 2022.

Kontaktpersoner: Johanna Stålnacke, johanna.stalnacke@psychology.su.se, och Lilianne Eninger, lilianne.eninger@psychology.su.se

Kursanvisningar och schema

Kursanvisningar Späda och små barn, VT 2023 (166 Kb)

Schema Späda och små barn, VT 2023 (517 Kb)

Ansökningsblanketter

Ansökningsformulär Späda och små barn, för Psykologer, VT 2023 (53 Kb)

Ansökningsformulär Späda och små barn, för övriga yrkesgrupper, VT 2023 (53 Kb)

 

 

Kontakt

Uppdragsutbildning
På denna sida