Tillämpning av anknytningsteori i socialt arbete

Kursens vänder sig till dig inom socialt arbete som arbetar med föräldraskap och barns utveckling, och anordnas som uppdragsutbildning. Ny kursomgång planeras till hösten 2024.

Frågor kring föräldrabeteende och barns utveckling är ofta centrala i socialt arbete, i såväl utredande som stödjande arbete. Anknytningsteori kretsar kring sådana frågor, och tillämpas ofta inom socialt arbete. Teori och forskningsutvecklingen går dock snabbt framåt. Kursens syfte är därför att ge aktuell kunskap om anknytningsteori, forskning, bedömningsmetoder och interventioner, med fokus på tillämpning inom socialt arbete.

Kursen ger kunskap om hur centrala principer från anknytningsteori och forskning kan tillämpas generellt, och hur anknytningsbaserade bedömningsmetoder och interventioner kan användas i utredningar och stödjande arbete med enskilda familjer.

Barn- och vuxenhand. Foto: Shotpot från Pexels
Foto: Shotpot från Pexels
 

Anknytningsteori och forskning har blivit mycket populärt och används ofta i tillämpade kontexter som rör föräldraskap och barns utveckling, inklusive i socialt arbete. Detta inkluderar arttypiska aspekter av teorin, som betonar vikten av att barn utvecklar och bibehåller anknytningsrelationer, samt den funktion som dessa relationer fyller för barns utveckling och välmående. Det avser även individuella variationer i anknytningskvalitet, som kopplats till föräldrabeteende och barns utveckling.

Teori- och forskningsutvecklingen går snabbt framåt och ett syfte med kursen är att ge aktuell kunskap om anknytningsteori, forskning, bedömningsmetoder och interventioner. Det inkluderar även möjligheter och begränsningar vad gäller konstruktiv tillämpning i arbete med enskilda barn och föräldrar, så som i barnavårdsutredningar, vårdnadsutredningar och föräldrastödjande insatser.

Kursen ger därför aktuell kunskap om anknytningsteori, forskning, bedömningsmetoder och interventioner. Kursen riktar sig till yrkesverksamma som inom socialt arbete arbetar med barns utveckling och föräldraskap, och har således ett fokus på tillämpning. Detta inkluderar hur grupp-baserad forskning kan överföras till individnivå och tillämpas i arbete med enskilda barn och föräldrar. Vidare, även hur bedömningsmetoder för anknytningskvalitet och anknytningsbaserade interventioner kan användas konstruktivt och stöttande.

 

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

  1. Redogöra för aktuell anknytningsteori, forskning, bedömningsmetoder och interventioner av relevans för praktiskt arbete med barns utveckling och föräldraskap.
  2. Redogöra för möjligheter och begränsningar vad gäller tillämpning av anknytningsteori och forskning på individnivå, i praktiskt arbete med enskilda barn och föräldrar.
  3. Redogöra för möjligheter och begränsningar med metoder för att på individnivå bedöma barns och föräldrars anknytningskvalitet, samt kunna reflektera kring konstruktiva sätt att tillämpa anknytningsbaserade metoder i socialt arbete.
  4. Reflektera kring tillämpning av anknytningsteori, forskning, bedömningar och interventioner utifrån applicering på fallbeskrivning och presentation från eget arbete.

Examination

  • Närvaro vid kursens tre föreläsnings- och seminariedagar, samt genomförande av kursmomenten. Frånvaro från högst en av dagarna kan ersättas av en kompletteringsuppgift för den missade dagen.
  • Aktivt deltagande under kursdagarna och dess seminarier, samt skriftlig inlämning av diskussionsfråga inför seminariet kursdag två (max 0,5 - 1 A4).
  • En skriftlig inlämning av en individuell avidentifierad fallbeskrivning (1 - 1,5 A4) inför den tredje kursdagen, samt presentation av denna med åtföljande diskussion.
 
  1. Du ska vara utbildad socialarbetare, socionom, eller motsvarande.
  2. Du ska ha nuvarande arbete kring barns utveckling och föräldraskap.

Det är viktigt med nuvarande socialt arbete för möjlighet att tillgodogöra sig kursinnehållet samt för att deltaga i kursmomentet där anknytningsteori appliceras i en egen fallbeskrivning.

 

Kursen ges på två olika sätt, i separata kursgrupper.

Den ena kursomgången (1) ges på plats, på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Den andra kursomgången (2) ges online på distans.

Deltagare anger i ansökan vilken kursomgång de önskar följa.

Minimiantal för kursernas genomförande är 10 deltagare per kursomgång. Maxantal för kursomgången som ges på plats är 25 deltagare, ingen begränsning på distanskursen. I händelse av för få ansökningar till en vald kursomgång tillfrågas de som sökt om att delta i den andra kursomgången.

Kurserna omfattar undervisning under tre heldagar, 09:00–16:30, samt inläsning av kurslitteratur mellan kursdagarna och två skriftliga inlämningsuppgifter.

Kursomgång 1, på plats på Psykologiska institutionen, har följande undervisningsdagar: 2 november, 16 november och 30 november 2023.

Kursomgång 2, online på distans, har följande undervisningsdagar: 9 och 23 november samt 7 december.

 

Böcker (valda delar)

Broberg, A., Risholm Mothander, P., Granqvist, P., & Ivarsson, T. (2008). Anknytning i praktiken: tillämpningar av anknytningsteorin. Stockholm: Natur och Kultur.

Artiklar

Forslund, T., Granqvist, P., van Ijzendoorn, M. H., Sagi-Schwartz, A., Glaser, D., Steele, M., ... & Duschinsky, R. (2022). Attachment goes to court: Child protection and custody issues. Attachment & Human Development, 24(1), 1-52.

Hammarlund, M., Granqvist, P., Elfvik, S., Andram, C., & Forslund, T. (2022). Concepts travel faster than thought: An empirical study of the use of attachment classifications in child protection investigations. Attachment & human development, 24(6), 712-731.

 

Ansökan och kursfakta

Kursen ges som uppdragsutbildning vid Psykologiska institutionen. Uppdragsutbildning innebär att företag och organisationer köper platser på kursen till sin personal i kompetenshöjande syfte.

En verksamhet kan köpa en egen kursomgång enbart för sina egna anställda (minst 10 deltagare). Kontakta föreståndaren för uppdragsutbildningen Mats Najström på itb@psychology.su.se för en offert.

Du söker till kursen genom att fylla i det webbaserade ansökningsformuläret, se länk i faktarutan nedan. Observera att du behöver skriva in viss faktureringsinformation i formuläret.

Har du administrativa frågor om kursen kontaktar du Mats Najström på itb@psychology.su.se. Frågor om kursinnehållet kan du ställa direkt till kursansvarig lärare Tommie Forslund, tommie.forslund@psychology.su.se

Kurstyp: Kurs anordnad som uppdragsutbildning.

Omfattning: Tre undervisningsdagar 9:00–16:30, inläsning av kurslitteratur samt två skriftliga inlämningsuppgifter.

Kostnad: 18 000 SEK, exkl. moms.

Kursansvarig lärare: Tommie Forslund, tommie.forslund@psychology.su.se

Övriga lärare på kursen: Pehr Granqvist, Mårten Hammarlund och Freja Isohanni, se schemat.

Kursomgång 1: Ges på plats på Psykologiska institutionen, Stockholm, med undervisningsdagar 2, 16 och 30 november 2023. Du väljer kursomgång i ansökningsformuläret.

Kursomgång 2: Ges i anslutning till kursomgång 1 men online på distans, med undervisningsdagar 9 och 23 november samt 7 december 2023. Du väljer kursomgång i ansökningsformuläret.

Ansökan: Tillämpning av anknytningsteori i socialt arbete, november 2023

Sista ansökningsdag: Ny kursomgång planeras till hösten 2024.

Schema

Tillämpning av anknytningsteori i socialt arbete, november 2023 (På plats i Stockholm) (164 Kb)

Tillämpning av anknytningsteori i socialt arbete, november-december 2023 (Online på distans) (164 Kb)

På denna sida